Tham gia ý kiến dự thảo Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Phòng Nội Vụ

Danh sách file (5 files)
Mô tả:

Công văn số 406/PNV ngày 25/11/2021 của Phòng Nội vụ về tham gia ý kiến đối với dự thảo Quyết định ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tổ chức của Phòng Nội Vụ

Tin nổi bật Tin nổi bật