Tổ chức bộ máy:

 

          - Ông: Trần Đồng, HUV - Bí thư Huyện đoàn

            Email: dongtran1188@gmail.com                  SĐT: 0843000779

         - Ông: Rô Man Dân, Phó Bí thư Huyện đoàn

            Email: romandan509@gmail.com                 SĐT: 0329612990