Một số kết quả về công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị của Đảng bộ huyện năm 2022.
Trong năm 2022, Đảng bộ huyện Kon Rẫy đã chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo về công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trên địa bàn huyện và đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ trên các mặt công tác như: công tác tuyên giáo, tư tưởng; công tác tổ chức, cán bộ, xây dựng tổ chức đảng, đảng viên; công ...
Tích cực làm tốt công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
Thời gian qua Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực Huyện ủy Kon Rẫy đẩy mạnh việc chỉ đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy, các tổ chức cơ sở (TCCS) Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội huyện tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ ...
Nhìn lại kết quả sau 15 năm thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW ngày 15/10/2007 của Ban Bí thư ở huyện Kon Rẫy.
Thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW ngày 15/10/2007 (gọi tắt là Chỉ thị) của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới”, Ban Thường vụ Huyện ủy đã xây dựng kế hoạch tổ chức hội nghị phổ biến, quán triệt, tuyên truyền ...
Một số kết quả sau 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW của Ban Bí thư trên địa bàn huyện Kon Rẫy.
Sau 5 năm triển khai Chỉ thị số 20-CT/TW ngày 18/01/2018 của Ban Bí thư (Chỉ thị số 20-CT/TW) về tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng; công tác nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử truyền thống cách mạng, lịch sử Đảng ...
Kon Rẫy: Tiếp tục làm tốt việc đặt mua và sử dụng báo, tạp chí của Đảng trong thời gian tới.
Báo Đảng, tạp chí của Đảng là những ấn phẩm đặc biệt, tài liêu cung cấp những thông tin mang tính thời sự chính thống, quan trọng, là tiếng nói của Đảng, Nhà nước, cầu nối quan trọng giữa Đảng với Nhân dân, góp phần nâng cao trình độ lý luận chính trị, nhận thức của đội ngũ cán bộ, đảng viên, coi ...
Nâng cao trách nhiệm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng của cán bộ, Đảng viên trên không gian mạng trong tình hình hiện nay
  Trong giai đoạn hiện nay, tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là một bộ phận quan trọng sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Tại Đại hội XIII của Đảng đã tổng kết, đánh giá và khẳng định: “Công tác xây dựng Đảng về chính trị được đặc biệt chú trọng. Kiên định nền tảng, tư ...
Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII.
Sáng ngày 21/7/2022, tại Thủ đô Hà Nội, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII. Dự Hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí Uỷ viên Bộ Chính trị; ...
Kon Rẫy: Chỉ đạo tổ chức đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Nhằm giúp cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân nhận thức sâu sắc hơn những vấn đề lý luận về chủ nghĩa xã hội (CNXH), con đường đi lên CNXH ở Việt Nam và thực tiễn trong sự nghiệp đấu tranh cách mạng của Nhân dân Việt Nam hơn 90 năm qua, đặc biệt qua hơn 35 năm thực hiện công cuộc đổi ...
Những tấm gương điển hình học và làm theo lời bác
Trong năm qua, thực hiện Kết luận 01 của Bộ Chính trị và Chuyên đề riêng của tỉnh năm 2021 về nâng cao trách nhiệm; năng động, sáng tạo; khơi dậy khát vọng xây dựng tỉnh Kon Tum phát triển nhanh và bền vững”. Việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” ở huyện Kon Rẫy đã ...
Kon Rẫy: Tổ chức Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị và Chuyên đề riêng của tỉnh về học Bác.
Sáng ngày 10/5/2022, Huyện ủy Kon Rẫy tổ chức Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị và Chuyên đề riêng của tỉnh về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Quang Thuỷ - Phó Trưởng Ban Thường ...
Đảng uỷ xã Đăk Tơ Lung tổ chức Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị và Chuyên đề riêng của tỉnh về học Bác.
Sáng ngày 27/4/2022, Đảng ủy xã Đăk Tơ Lung tổ chức Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị và Chuyên đề riêng của tỉnh về học tập và làm theo theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Dự Hội nghị có các đồng chí: Thường trực HĐND - UBND - UBMT ...
Xã Tân Lập tổ chức Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị và Chuyên đề riêng của tỉnh về học Bác.
Chiều ngày 25/4/2022, Đảng ủy xã Tân Lập tổ chức Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị và Chuyên đề riêng của tỉnh về học tập và làm theo theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Dự Hội nghị có các đồng chí: Huỳnh Minh Trung - HUV, Phó Chủ ...
Đảng ủy xã Đăk Tờ Re tổ chức Hội nghị nghiên cứu, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, quy định của Đảng.
Thực hiện Công văn số 794-CV/HU, ngày 01/4/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy “về tổ chức nghiên cứu, học tập,  phổ biến, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, quy định của Đảng”; và Kế hoạch số 44-KH/ĐU, ngày 06/4/2022 của Đảng ủy xã Đăk Tờ Re. Chiều ngày 20/4/2022, Đảng ủy xã Đăk Tờ Re tổ ...

Tin nổi bật Tin nổi bật