Ủy ban MTTQVN huyện

1. Tổ chức bộ máy:

          -Bà : Đinh Thị Anh - UVTV- Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN huyện

           Email: dinhthianhkonrray@gmail.com          SĐT: 0972.744.005

          - Ông: Huỳnh Minh Trung​ - HUV - Phó Chủ tịch UB MTTQ VN huyện

           Email: trunghuynh1270@gmail.com              SĐT: 0988.421.884

          -Bà : Đinh Thị Nga​ - Phó Chủ tịch UB MTTQ VN huyện

           Email: ngaduoc1964@gmail.com                    SĐT: 0856.816.711

          -Bà : Nguyễn Thị Qúy - Uỷ viên thường trực UBMTTQ VN huyện

           Email: nguyenthaoquy80@gmail.com           SĐT: 0942.505.535

 2. Chức năng, nhiệm vụ:

          - Chức năng: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là  tập hợp, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân; thực hiện dân chủ xã hội chủ nghĩa, tăng cường đồng thuận trong xã hội; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

          - Nhiệm vụ: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là tuyên truyền, vận động nhân dân xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy quyền làm chủ, thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước; xây dựng Đảng, chính quyền nhân dân; giám sát và phản biện xã hội; tập hợp ý kiến, kiến nghị của nhân dân để phản ánh, kiến nghị với Đảng và Nhà nước; thực hiện và mở rộng hoạt động đối ngoại nhân dân, góp phần phát triển tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân các nước.