HUYỆN ỦY KON RẪY

 

I. THƯỜNG TRỰC HUYỆN ỦY

 

           1. Ông : Nguyễn Quang Thạch - TUV, Bí thư Huyện uỷ - Chủ tịch HĐND huyện.

           SĐT: 0942357579                 Email: nqthach.hukry@kontum.gov.vn

 

           2. Bà: Đinh Thị Mỹ Hảo - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy.

           SĐT:  0373719137               Email: dtmhao.hukry@kontum.gov.vn

 

            3. Ông: Võ Văn Lương - Phó Bí thư Huyện uỷ - Chủ tịch UBND huyện

            SĐT: 0914080157               Email: vvluong.kry@kontum.gov.vn

 

  II. CÁC CƠ QUAN THAM MƯU, GIÚP VIỆC HUYỆN ỦY

 

          1. BAN TỔ CHỨC HUYỆN ỦY

          Ông: Trương Thanh Tùng - UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức

           SĐT: 0978518968               Email: tttung.hukry@kontum.gov.vn

 

          2. ỦY BAN KIỂM TRA HUYỆN ỦY

          Ông: Phan Duy Huynh - UVBTV, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra

          SĐT: 0914157767               Email: pdhuynh.hukry@kontum.gov.vn

 

          3. BAN TUYÊN GIÁO HUYỆN ỦY

            Ông: Đinh Văn Quang - UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo

           SĐT: 0986366347               Email: dvquang.hukry@kontum.gov.vn

 

          4. BAN DÂN VẬN HUYỆN ỦY

          Bà: Đinh Thị Anh - UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện.

          SĐT: 0972744005               Email: dtanh.hukry@kontum.gov.vn

 

          5. VĂN PHÒNG HUYỆN ỦY

          Ông: Nguyễn Thị Hòa - HUV, Chánh Văn phòng

          SĐT: 0976428559               Email: nthoa.hukry@kontum.gov.vn

 

III. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN KON RẪY

I. Thường trực Hội đồng nhân dân

           1. Đồng chí : Nguyễn Quang Thạch - TUV, Bí thư Huyện uỷ - Chủ tịch HĐND huyện.

           SĐT: 0942357579                 Email: nqthach.hukry@kontum.gov.vn

 

           2. Đồng chí: Huỳnh Ngọc Phong - UVBTV, Phó Chủ tịch HĐND huyện.

           SĐT:  0975362090                 Email: hnphong.kry@kontum.gov.vn

 

II. Các Ban Hội đồng.

          1. Ban Kinh tế

           Ông: Đinh Kim Hồng - Trưởng Ban

           SĐT: 03334492507               Email: dkhong.kry@kontum.gov.vn

 

          Ông: Phan Phi Sỹ - Phó Ban

           SĐT: 0905307782                 Email: ppsy.kry@kontum.gov.vn

         

         2. Ban Pháp chế

         Ông: Trương Thanh Tùng - UVBTV, Trưởng Ban 

        SĐT: 0978518968                  Email: tttung.hukry@kontum.gov.vn

 

         Ông: Nguyễn Văn Sánh - Phó Ban

         SĐT:  0395087178                Email: nvsanh.kry@kontum.gov.vn

          3. Ban Dân tộc

          Bà: Đinh Thị Anh - UVBTV, Trưởng Ban 

         SĐT: 0972744005                 Email: dtanh.hukry@kontum.gov.vn

 

         Ông: Đinh Hồng Bảo - Phó Ban

         SĐT: 0383647364                 Email: dhbao.kry@kontum.gov.vn

 

IV. ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KON RẪY

           

           1. Ông: Võ Văn Lương - Phó Bí thư Huyện uỷ - Chủ tịch UBND huyện

           SĐT: 0914080157                   Email: vvluong.kry@kontum.gov.vn

 

           2. Ông: Nguyễn Văn Thủy - UVBTV - Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện

           SĐT:  0905273602                  Email: nvthuy.kry@kontum.gov.vn

           

           3. Bà: Đinh Thị Hồng Thu - Phó Chủ tịch UBND huyện

           SĐT:  0326854779                  Email: dththu.kry@kontum.gov.vn