Tổ chức bộ máy:

 

          - Bà: Đinh Thị Bích Đào, HUV - Chủ tịch Hội Nông dân huyện

            Email: daodtb.kry@kontum.gov.vn                    SĐT: 0981076478

          - Ông: Trần Quốc Vy -  Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện

            Email: tranquocvy81@gmail.com                     SĐT: 0978480908