Tổ chức bộ máy:

 

          - Ông: Đinh Thị Bích Đào, HUV - Chủ tịch Hội Nông dân huyện

            Email: daodtb.kry@kontum.gov.vn                       SĐT: 0981076478

          - Ông: A Pang, Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện

            Email: apang.hukry@kontum.gov.vn                     SĐT: 978149499