Tổ chức bộ máy:

 

          - Ông: Đinh Xuân Thi, HUV - Chủ tịch Hội Nông dân huyện

            Email: dinhxuanthi@gmail.com                       SĐT: 367569665

          - Ông: A Pang, Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện

            Email: apangkr1973@gmail.com                      SĐT: 978149499