THƯỜNG TRỰC HUYỆN ỦY

 

           1. Ông : Nguyễn Quang Thạch - TUV, Bí thư Huyện uỷ - Chủ tịch HĐND huyện.

           SĐT: 0942357579                 Email: nqthach.hukry@kontum.gov.vn

 

           2. Bà: Đinh Thị Mỹ Hảo - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy.

           SĐT:  0373719137               Email: dtmhao.hukry@kontum.gov.vn

 

            3. Ông: Võ Văn Lương - Phó Bí thư Huyện uỷ - Chủ tịch UBND huyện

            SĐT: 0914080157               Email: luongvv.kry@kontum.gov.vn

 

 CÁC CƠ QUAN THAM MƯU, GIÚP VIỆC HUYỆN ỦY

 

          1. BAN TỔ CHỨC HUYỆN ỦY

          Ông: Trương Thanh Tùng - UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức

           SĐT: 0978518968               Email: tttung.hukry@kontum.gov.vn

 

          2. ỦY BAN KIỂM TRA HUYỆN ỦY

          Ông: Phan Duy Huynh - UVBTV, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra

          SĐT: 0914157767               Email: pdhuynh.hukry@kontum.gov.vn

 

          3. BAN TUYÊN GIÁO HUYỆN ỦY

            Ông: Đinh Văn Quang - UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo

           SĐT: 0986366347               Email: dvquang.hukry@kontum.gov.vn

 

          4. BAN DÂN VẬN HUYỆN ỦY

          Bà: Đinh Thị Anh - UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện.

          SĐT: 0972744005               Email: dtanh.hukry@kontum.gov.vn

 

          5. VĂN PHÒNG HUYỆN ỦY

          Bà: Nguyễn Thị Hòa - HUV, Chánh Văn phòng

          SĐT:  0969594007              Email: hoant.kry@kontum.gov.vn