UBND thị trấn Đăk Rve.

   - Ông: Đỗ Đình Ngọc                                   Chức vụ: Bí thư.

   - Bà: Đinh Thị Sương                                  Chức vụ: Phó Bí thư - Chủ tịch.

   - Ông: Nguyễn Xuân Biên                           Chức vụ: Phó Chủ tịch.-

Xã Đăk Pne.

   - Bà: Đinh Thị Bích Đào                              Chức vụ: Bí thư.

     SĐT: 0981076478                                     Email: daotb.kry@kontum.gov.vn

   - Ông: A Phiên                                            Chức vụ: Phó Bí thư.

     SĐT: 0972444457                                     Email: phiena.kry@kontum.gov.vn

   - Ông: Nguyễn Thanh Sơn                         Chức vụ: Phó Bí thư - Chủ tịch.

     SĐT: 0915333758                                     Email: sonnguyenktkr@gmail.com.

   - Bà: Y Quar                                               Chức vụ: Phó Chủ tịch.

     SĐT: 0384472412                                    Email: quary.kry@kontum.gov.vn

Xã Tân Lập.

   - Ông: Lã Đức Hạnh                                    Chức vụ: Bí thư.

   - Ông: Đặng Tuấn Tịnh                                Chức vụ: Phó Bí thư.- Chủ tịch.

   - Ông: A Pháp                                              Chức vụ: Phó Bí thư.

   - Ông: Trương Duy Đông                            Chức vụ: Phó Chủ tịch.

Xã Đăk Ruồng.

   - Ông: Trương Hồng Doanh                        Chức vụ: Bí thư.

     SĐT: 0395014128                                     Email: danguyxadakruong82@gmail.com

   - Ông: Nông Trung Thao                             Chức vụ: Phó Bí thư.

     SĐT: 0916984279                                     Email: trungthao219mt@gmail.com

   - Ông: Đinh Ngọc Hải                                  Chức vụ: Phó Bí thư.- Chủ tịch.

     SĐT0986204999                                       Email: dinhngochai01@gmail.com

   - à: Nguyễn Thị Lan                                    Chức vụ: Phó Chủ tịch.

     SĐT: 0917082179                                     Email: lannuyenkn39@gmail.com

Xã Đăk Tơ Re.

   - Ông:Bùi Thanh Tuấn                                 Chức vụ: Bí thư.

   - Ông: Huỳnh Quốc Thái                             Chức vụ: Phó Bí thư.- Chủ tịch.

   - Ông: A Đi                                                   Chức vụ: Phó Bí thư.

   - Ông: A Nguy                                              Chức vụ: Phó Chủ tịch.

   - Bà: Trần Thị Phụng                                   Chức vụ: Phó Chủ tịch.

Xã Đăk Tơ Lung.

   - Ông: Nguyễn Minh Trí                               Chức vụ: Bí thư.

   - Ông: Đào Thanh Sang                              Chức vụ: Phó Bí thư.- Chủ tịch.

   - Ông: Đinh Địa                                           Chức vụ: Phó Bí thư.

   - Ông: Đỗ Xuân Linh                                   Chức vụ: Phó Chủ tịch.

Xã Đăk Kôi.

   - Ông: A Vai                                                  Chức vụ: Bí thư.

     SĐT: 032.623.6325                                    Email: vaia.kry@kontum.gov.vn

   - Bà: Y Hội                                                   Chức vụ: Phó Bí thư.

     SĐT: 098.605.4488                                   Email: hoiy.kry@kontum.gov.vn

   - Ông: Nguyến Ngọc Đông                          Chức vụ: Phó Bí thư.- Chủ tịch.

     SĐT: 093.582.0368                                   Email: dongnn.kry@kontum.gov.vn

   - Ông: A Câu                                                Chức vụ: Phó Chủ tịch.

      SĐT: 035.830.4596                                  Email: caua.kry@kontum.gov.vn