Các xã, thị trấn

UBND THỊ TRẤN ĐĂK RVE.

   - Bà: Đặng Thị Xuân Trúc                               Chức vụ: Bí thư.

     SĐT: 0347557968                                        Email: dtxtruc.hukry@kontum.gov.vn

   - Ông: Nguyễn Tấn Vũ                                   Chức vụ: Phó Bí thư - Chủ tịch.

      SĐT: 0374117999                                       Email: vunt.kry@kontum.gov.vn

   - Ông: Nguyễn Xuân Biên                              Chức vụ: Phó Chủ tịch.

     SĐT: 0935926679                                        Email: biennx.kry@kontum.gov.vn

XÃ ĐĂK PNE.

   - Ông: Nguyễn Việt Cường                            Chức vụ: Bí thư.

     SĐT: 0962590279                                        Email: cuongnv.kry@kontum.gov.vn

   - Ông: A Phiên                                                Chức vụ: Phó Bí thư.

     SĐT: 0972444457                                        Email: phiena.kry@kontum.gov.vn

   - Ông: Nguyễn Thanh Sơn                             Chức vụ: Phó Bí thư - Chủ tịch.

     SĐT: 0915333758                                        Email: sonnguyenktkr@gmail.com.

   - Bà: Y Quar                                                   Chức vụ: Phó Chủ tịch.

     SĐT: 0384472412                                        Email: quary.kry@kontum.gov.vn

XÃ TÂN LẬP.

   - Ông: Lã Đức Hạnh                                       Chức vụ: Bí thư.

      SĐT: 0986903355                                       Email: hanhld.kry@kontum.gov.vn

   - Ông: Nguyễn Ngọc Đông                             Chức vụ: Phó Bí thư.- Chủ tịch.

     SĐT: 093.582.0368                                      Email: dongnn.kry@kontum.gov.vn

   - Ông: A Pháp                                                Chức vụ: Phó Bí thư.

     SĐT: 0937395993                                        Email: phapa.kry@kontum.gov.vn

   - Ông: Trương Duy Đông                               Chức vụ: Phó Chủ tịch.

     SĐT: 0984427108                                        Email: dongtd.kry@kontum.gov.vn

XÃ ĐĂK RUỒNG.

   - Ông: Hoàng Đình Hải                                  Chức vụ: Bí thư.

     SĐT: 0905078139                                        Email: haihd.kry@kontum.gov.vn

   - Ông: Nông Trung Thao                                Chức vụ: Phó Bí thư.

     SĐT: 0916984279                                        Email: thaont.kry@kontum.gov.vn

   - Ông: Lê Văn Thái                                         Chức vụ: Phó Bí thư.- Chủ tịch.

     SĐT: 0905307733                                        Email: 

   - Bà: Nguyễn Thị Lan                                     Chức vụ: Phó Chủ tịch.

     SĐT: 0917082179                                        Email: lannt1.kry@kontum.gov.vn

   - Ông: Đặng Vĩnh Phú                                    Chức vụ: Phó Chủ tịch

    SĐT: 0905281092                                         Email: phudv.kry@kontum.gov.vn

XÃ ĐĂK TƠ RE.

   - Ông: Bùi Thanh Tuấn                                   Chức vụ: Bí thư.

     SĐT: 0974172646                                         Email: bttuan.hukry@kontum.gov.vn

   - Bà: Lê Văn Cẩm Thi                                   Chức vụ: Phó Bí thư.- Chủ tịch.

     SĐT: 0973393579                                        Email: thilvc.kry@kontum.gov.vn

   - Ông: A Đi                                                      Chức vụ: Phó Bí thư.

     SĐT:  0378969731                                        Email: dia.kry@kontum.gov.vn

   - Ông: A Nguy                                                 Chức vụ: Phó Chủ tịch.

     SĐT: 0942788349                                         Email: nguya.kry@kontum.gov.vn

   - Bà: Trần Thị Phụng                                      Chức vụ: Phó Chủ tịch.

     SĐT: 0372098198                                        Email: phungtt.kry@kontum.gov.vn

XÃ ĐĂK TƠ LUNG.

   - Ông: Đinh Xuân Thi                                     Chức vụ: Bí thư.

     SĐT: 0367569665                                        Email: thidx.kry@kontum.gov.vn

    - Ông: Đinh Địa                                              Chức vụ: Phó Bí thư - Chủ tịch.

     SĐT: 0987256241                                        Email: diad.kry@kontum.gov.vn

   - Ông: Đặng Tuấn Tịnh                                   Chức vụ: Phó Bí thư.

     SĐT: 0975579024                                        Email: tinhdt.kry@kontum.gov.vn

   - Ông: Đỗ Xuân Linh                                      Chức vụ: Phó Chủ tịch. 

     SĐT:  0963607579                                       Email: inhdx.kry@kontum.gov.vn

XÃ ĐĂK KÔI.

    - Ông: Trương Hồng Doanh                          Chức vụ: Bí thư.

     SĐT: 0395014128                                        Email: doanhth.kry@kontum.gov.vn

   - Bà: Y Hội                                                      Chức vụ: Phó Bí thư.

     SĐT: 098.605.4488                                      Email: hoiy.kry@kontum.gov.vn

   - Ông: Đào Thanh Sang                                 Chức vụ: Phó Bí thư.- Chủ tịch.

     SĐT: 0913337559                                        Email: sangdt.kry@kontum.gov.vn

   - Ông: A Câu                                                  Chức vụ: Phó Chủ tịch.

      SĐT: 035.830.4596                                     Email: caua.kry@kontum.gov.vn