Các xã, thị trấn

UBND thị trấn Đăk Rve.

   - Đỗ Đình Ngọc                                   Chức vụ: Bí thư.

   - Nguyễn Tấn Vũ                                Chức vụ: Phó Bí thư.

   - Đinh Thị Sương                                Chức vụ: Phó Bí thư - Chủ tịch.

   - Nguyễn Xuân Biên                           Chức vụ: Phó Chủ tịch.-

Xã Đăk Pne.

   - Đinh Thị Bích Đào                            Chức vụ: Bí thư.

   - SĐT: 0981076478                            Email: daotb.kry@kontum.gov.vn

   - A Phiên                                             Chức vụ: Phó Bí thư.

   - SĐT: 0972444457                            Email: phiena.kry@kontum.gov.vn

   - Nguyễn Thanh Sơn                          Chức vụ: Phó Bí thư - Chủ tịch.

   - SĐT: 0915333758                            Email: sonnguyenktkr@gmail.com.

   - Y Quar                                              Chức vụ: Phó Chủ tịch.

   - SĐT: 0384472412                            Email: quary.kry@kontum.gov.vn

Xã Tân Lập.

   - Lã Đức Hạnh                                    Chức vụ: Bí thư.

   - Đặng Tuấn Tịnh                                Chức vụ: Phó Bí thư.- Chủ tịch.

   - A Pháp                                              Chức vụ: Phó Bí thư.

   - Trương Duy Đông                            Chức vụ: Phó Chủ tịch.

Xã Đăk Ruồng.

   - Trương Hồng Doanh                        Chức vụ: Bí thư.

   - SĐT: 0395014128                            Email: danguyxadakruong82@gmail.com

   - Nông Trung Thao                             Chức vụ: Phó Bí thư.

   - SĐT: 0916984279                            Email: trungthao219mt@gmail.com

   - Đinh Ngọc Hải                                  Chức vụ: Phó Bí thư.- Chủ tịch.

   - SĐT0986204999                              Email: dinhngochai01@gmail.com

   - Nguyễn Thị Lan                                Chức vụ: Phó Chủ tịch.

   - SĐT: 0917082179                            Email: lannuyenkn39@gmail.com

Xã Đăk Tơ Re.

   - Trần Quốc Bảo                                 Chức vụ: Bí thư.

   - Huỳnh Quốc Thái                             Chức vụ: Phó Bí thư.- Chủ tịch.

   - A Đi                                                   Chức vụ: Phó Bí thư.

   - A Nguy                                              Chức vụ: Phó Chủ tịch.

   - Trần Thị Phụng                                 Chức vụ: Phó Chủ tịch.

Xã Đăk Tơ Lung.

   - Nguyễn Minh Trí                               Chức vụ: Bí thư.

   - Đào Thanh Sang                              Chức vụ: Phó Bí thư.- Chủ tịch.

   - Đinh Địa                                           Chức vụ: Phó Bí thư.

   - Đỗ Xuân Linh                                   Chức vụ: Phó Chủ tịch.

Xã Đăk Kôi.

   - A Vai                                                  Chức vụ: Bí thư.

   - SĐT: 032.623.6325                           Email: vaia.kry@kontum.gov.vn

   - Y Hội                                                 Chức vụ: Phó Bí thư.

   - SĐT: 098.605.4488                           Email: hoiy.kry@kontum.gov.vn

   - Nguyến Ngọc Đông                          Chức vụ: Phó Bí thư.- Chủ tịch.

   - SĐT: 093.582.0368                           Email: dongnn.kry@kontum.gov.vn

   - A Câu                                                Chức vụ: Phó Chủ tịch.

   - SĐT: 035.830.4596                           Email: caua.kry@kontum.gov.vn

 

 

Liên kết Web