Phòng, ban chức năng

1. Văn Phòng HĐND - UBND

1.1 Vị trí và chức năng: 

- Văn phòng HĐND và UBND huyện là cơ quan chuyên môn, bộ máy giúp việc của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện và Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện.

- Văn phòng HĐND và UBND huyện tham mưu tổng hợp cho Ủy ban nhân dân về hoạt động của Ủy ban nhân dân; tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện về công tác dân tộc; tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân về chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân; cung cấp thông tin phục vụ quản lý và hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và các cơ quan Nhà nước ở địa phương; đảm bảo cơ sở vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân.

- Văn phòng HĐND và UBND huyện là đơn vị có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước theo quy định của pháp luật

1.2. Nhiệm vụ và quyền hạn:

- Trình Ủy ban nhân dân huyện và Chủ tịch UBND huyện chương trình làm việc, kế hoạch công tác hàng tháng, quý, 6 tháng và cả năm của Ủy ban nhân dân huyện; đôn đốc, nhắc nhở các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, các cơ quan có liên quan, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn của huyện trong việc thực hiện đúng tiến độ, bảo đảm về mặt thời gian chương trình, kế hoạch công tác của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện và của Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện sau khi được phê duyệt.

Là cơ quan tham mưu xác định cơ quan chủ trì tham gia xây dựng chương trình, đề án, văn bản cho UBND huyện; là cơ quan thẩm định về quy trình, nội dung của các đề án, văn bản do các cơ quan chuyên môn, cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân huyện, các xã, thị trấn tham mưu cho Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện; được phép trả lại cho cơ quan tham mưu đối với những trường hợp tham mưu không đúng, không đầy đủ theo quy định và đề nghị cơ quan tham mưu cho hoàn chỉnh trước khi trình; là cơ quan thẩm định cuối cùng tất cả các thể loại văn bản trên các lĩnh vực kinh tế-xã hội, an ninh-quốc phòng trước khi trình Ủy ban nhân dân huyện và Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện.

- Giúp Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện điều phối hoạt động phối hợp giữa các cơ quan hành chính Nhà nước ở địa phương trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh... theo định kỳ hàng tháng, quý, 6 tháng, năm; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra công tác phối hợp giữa các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện với Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn theo quy định của pháp luật.

Thu thập và xử lý thông tin, chuẩn bị các báo cáo để tham mưu trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện; đồng thời thực hiện công tác thông tin báo cáo định kỳ, đột xuất cho các cơ quan cấp tỉnh và Huyện ủy theo quy định.

Phối hợp với Văn phòng Huyện ủy, các ban của Hội đồng nhân dân huyện, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện chuẩn bị các báo cáo, đề án cho UBND huyện để trình Hội đồng nhân dân huyện và báo cáo tại các kỳ họp của Hội đồng nhân dân, giúp Thường trực Hội đồng nhân dân huyện tổ chức tốt các kỳ họp Hội đồng nhân dân huyện, các đợt tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân tỉnh, Hội đồng nhân dân huyện trên địa bàn huyện; có quyền yêu cầu các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, cơ quan có liên quan và Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn báo cáo tình hình thực hiện các nghị quyết, quyết định và chủ trương của Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện, của Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh và các sở, ngành của tỉnh; giúp cho Thường trực Hội đồng nhân dân huyện tổ chức các cuộc làm việc, giám sát đối với các cơ quan chuyên môn, cơ quan thuộc UBND huyện, các xã, thị trấn trong huyện.

- Dự thảo cho Ủy ban nhân dân huyện, để Ủy ban nhân dân huyện trình Hội đồng nhân dân huyện ban hành các nghị quyết. Trình Ủy ban nhân dân huyện các quy hoạch, kế hoạch dài hạn, hàng năm, các chương trình, dự án thuộc phạm vi quản lý của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện; giúp Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện giữ mối quan hệ phối hợp công tác với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, các đoàn thể nhân dân cấp huyện và các cơ quan, tổ chức của tỉnh đóng trên địa bàn.

- Được phép thừa lệnh của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện ký các thông báo kết quả làm việc của Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện; được phép thừa lệnh ký giấy mời họp của Chủ tịch UBND để mời các thành phần tham dự họp tại huyện từ cấp sở, ngành của tỉnh trở xuống. Tổ chức công bố, truyền đạt các Nghị quyết, Quyết định, Chỉ thị, văn bản chỉ đạo của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện và các văn bản quy phạm pháp luật cấp trên có liên quan; đề xuất các vấn đề thuộc chủ trương, chính sách, biện pháp giải quyết công việc để UBND, Chủ tịch UBND huyện giao cho cơ quan liên quan tham mưu hoặc giao cho Văn phòng trực tiếp tham mưu trình UBND huyện quyết định; thừa lệnh Chủ tịch UBND huyện giao việc cho các cơ quan, đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện.

- Quản lý thống nhất việc ban hành văn bản của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện; công tác văn thư, quản trị hành chính, lưu trữ, tin học hóa hành chính Nhà nước của Ủy ban nhân dân huyện; hướng dẫn cán bộ văn phòng HĐND và UBND các xã, thị trấn và các cơ quan chuyên môn về nghiệp vụ hành chính, công tác tin học trong quản lý Nhà nước tại địa phương; tổ chức các phiên họp, các buổi làm việc, tiếp khách và các hoạt động của HĐND và UBND, Chủ tịch UBND huyện.

- Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, công chức, viên chức, tài sản, trang thiết bị, cơ sở vật chất được giao theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do HĐND, UBND và Chủ tịch UBND huyện giao.

- Tổ chức bộ máy:

- Ông: Trần Khắc Hà                                         Chức vụ: Chánh văn phòng

- Ông:  Nguyễn Văn Chiến                               Chức vụ: Phó Chánh văn phòng

- Ông:  Huỳnh Quốc Thái                                 Chức vụ: Phó Chánh văn phòng

- Ông: Võ Tuấn Quân                                       Chức vụ: Phó Chánh văn phòng 

2. Phòng Tài chính - Kế hoạch

- Chức năng, nhiệm vụ chính: 

- Phòng Tài chính - Kế hoạch là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực tài chính, tài sản theo quy định của pháp luật.

Việc thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về kế hoạch và đầu tư; đăng ký kinh doanh, đăng ký doanh nghiệp; tổng hợp và thống nhất quản lý các vấn đề về kinh tế tập thể, hợp tác xã, kinh tế tư nhân của Phòng Tài chính - Kế hoạch do Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Nội vụ hướng dẫn.

- Phòng Tài chính - Kế hoạch có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, vị trí việc làm, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức và công tác của Ủy ban nhân dân cấp huyện; đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ thuộc lĩnh vực tài chính của Sở Tài chính.

- Tổ chức bộ máy

- Ông: Nguyễn Xuân Trung                          Chức vụ: Trưởng phòng

- Ông: Đinh Ngọc Hải                                Chức vụ: Phó Trưởng phòng   

3. Phòng Tài nguyên môi trường

- Chức năng, nhiệm vụ chính: 

- Phòng Tài nguyên và Môi trường là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân cấp huyện, có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý nhà nước về: đất đai, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, môi trường, biển và hải đảo (đối với những huyện có biển).

-  Phòng Tài nguyên và Môi trường có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân cấp huyện, đồng thời chịu sự hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Tài nguyên và Môi trường.

 - Tổ chức bộ máy

- Ông: Nguyễn Hùng                                         Chức vụ: Trưởng phòng

- Ông: Đỗ Dũng Sỹ                                        Chức vụ: Phó Trưởng phòng

- Bà: Đinh Thị Xuân Lan                                 Chức vụ: Phó Trưởng phòng

4. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Chức năng, nhiệm vụ chính:

- Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân cấp huyện; tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước ở địa phương về: nông nghiệp; lâm nghiệp; diêm nghiệp; thuỷ lợi; thuỷ sản; phát triển nông thôn; phát triển kinh tế hộ; kinh tế trang trại nông thôn; kinh tế hợp tác xã nông, lâm, ngư, diêm nghiệp gắn với ngành nghề, làng nghề ở nông thôn và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự uỷ quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện và theo quy định của pháp luật, bảo đảm sự thống nhất quản lý của ngành, lĩnh vực công tác ở địa phương

- Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Uỷ ban nhân dân cấp huyện; đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Tổ chức bộ máy:

- Ông: A Vai                                                      Chức vụ: Trưởng phòng

- Ông: Đinh Hồng Thắng                               Chức vụ: Phó Trưởng phòng

- Ông: Nguyễn Trọng Phấn                          Chức vụ: Phó Trưởng phòng 

5. Phòng Nội vụ

- Chức năng, nhiệm vụ chính:

- Phòng Nội vụ là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện là cơ quan tham mưu, giúp Ủy ban nhân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: tổ chức, biên chế, các cơ quan hành chính, sự nghiệp nhà nước; cải cách hành chính; chính quyền địa phương; địa giới hành chính; cán bộ, công chức, viên chức nhà nước; cán bộ công chức xã, phường, thị trấn; Hội, tổ chức phi chính phủ; văn thư, lưu trữ nhà nước; tôn giáo; thi đua khen thưởng.

- Phòng Nội chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Ủy ban nhân dân cấp huyện; đồng thời chịu sự chỉ đạo hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Nội vụ.

- Tổ chức bộ máy:

- Ông: Trần Quốc Bảo                                Chức vụ: Trưởng phòng

- Ông: Tào Văn Hiệp                                  Chức vụ: Phó Trưởng phòng

- Ông: Trần Thị Xuân                                 Chức vụ: Phó Trưởng phòng

6. Phòng Lao động-Thương binh và xã hội

- Chức năng, nhiệm vụ chính:

- Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội là cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, tham mưu, giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về lao động, thương binh và xã hội trên địa bàn huyện; thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự uỷ quyền của UBND huyện và theo quy định của pháp luật.

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của UBND huyện, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Trình UBND huyện ban hành các Quyết định về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Phòng và chịu trách nhiệm về nội dung các văn bản đã trình.

- Trình UBND huyện kế hoạch dài hạn, 5 năm và hàng năm, các chương trình, dự án thuộc các lĩnh vực quản lý của Phòng phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

- Hướng dẫn, kiểm tra, tổng kết, đánh giá và tổng hợp tình hình thực hiện các quy định của pháp luật, chế độ chính sách, tiêu chuẩn, thuộc các lĩnh vực quản lý của phòng theo quy định của pháp luật.

- Tổ chức bộ máy:

- Ông: Phan Đình Hiếu                                  Chức vụ: Trưởng phòng 

- Ông: Lê Văn Dẫu                                         Chức vụ: Phó Trưởng phòng

7. Phòng Giáo dục và Đào tạo

- Chức năng, nhiệm vụ chính:

- Tham mưu, giúp UBND huyện quản lý nhà nước về các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, bao gồm: mục tiêu, chương trình và nội dung giáo dục và đào tạo; tiêu chuẩn nhà giáo và tiêu chuẩn cán bộ giáo dục; tiêu chuẩn cơ sở vật chất, thiết bị trường học và đồ chơi trẻ em; quy chế thi cử và cấp văn bằng, chứng chỉ; bảo đảm chất lượng giáo dục và đào tạo. 

- Phòng Giáo dục và Đào tạo chấp hành sự lãnh đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân huyện, đồng thời chấp hành sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum.

- Tổ chức bộ máy:

- Ông: Nguyễn Minh Trí                                 Chức vụ: Trưởng phòng

- Bà: Nguyễn Thị Bích Phượng                    Chức vụ: Phó Trưởng phòng

8. Phòng Dân tộc

- Chức năng, nhiệm vụ chính: 

- Phòng Dân tộc là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý nhà nước về công tác dân tộc.

- Phòng Dân tộc có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản; chịu sự chỉ đạo, quản lý và điều hành của Ủy ban nhân dân cấp huyện, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Ban Dân tộc hoặc Phòng Dân tộc trực thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (đối với những tỉnh không đủ tiêu chí thành lập Ban Dân tộc).

 - Tổ chức bộ máy:

- Ông: Đào Đức Tiến                                      Chức vụ: Trưởng phòng

- Ông: Nay Y Khánh                                       Chức vụ: Phó Trưởng phòng

9. Phòng Kinh tế- Hạ tầng

- Chức năng, nhiệm vụ chính: Tham mưu, giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; thương mại; quy hoạch xây dựng, kiến trúc; hoạt động đầu tư xây dựng; phát triển đô thị; hạ tầng kỹ thuật đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao; nhà ở, công sở; vật liệu xây dựng; giao thông; khoa học và công nghệ; nông nghiệp, nông thôn; tài  nguyên khoáng sản, quản lý đất đai.

- Tổ chức bộ máy:

- Ông: Lê Quang Chính                                Chức vụ: Trưởng phòng

- Ông: Lê Hữu Phước                                   Chức vụ: Phó Trưởng phòng

10. Phòng Thanh tra huyện

- Chức năng, nhiệm vụ chính:

- Thanh tra huyện có chức năng tham mưu, giúp UBND huyện quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng trong phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân cấp huyện; tiến hành thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật. 

- Tổ chức bộ máy:

- Ông: Cao Xuân Tân                                     Chức vụ: Trưởng phòng

- Ông: Nguyễn Đức Dương                           Chức vụ: Phó Trưởng phòng

11. Phòng Tư Pháp

- Chức năng, nhiệm vụ chính:

- Phòng Tư pháp là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp huyện), thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý nhà nước về: công tác xây dựng và thi hành pháp luật; theo dõi thi hành pháp luật; kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật; kiểm soát thủ tục hành chính; phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; nuôi con nuôi; hộ tịch; chứng thực; bồi thường nhà nước; trợ giúp pháp lý; quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và công tác tư pháp khác theo quy định của pháp luật.

- Phòng Tư pháp chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, vị trí việc làm, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức và công tác của Ủy ban nhân dân cấp huyện, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, thanh tra, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Tư pháp.

Tổ chức bộ máy:

- Ông: Trần Minh Tiến                                  Chức vụ: Trưởng phòng

12. Phòng Văn hóa – Thông tin

- Chức năng, nhiệm vụ chính:

- Phòng Văn hóa và Thông tin là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện quản lý nhà nước về: báo chí; xuất bản; bưu chính; viễn thông; công nghệ thông tin; phát thanh truyền hình; thông tin cơ sở; thông tin đối ngoại và hạ tầng thông tin trên địa bàn (việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về văn hóa, thể thao và du lịch của Phòng Văn hóa và Thông tin do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ Nội vụ hướng dẫn).

- Phòng Văn hóa và Thông tin có con dấu và tài Khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Ủy ban nhân dân cấp huyện, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ về thông tin và truyền thông của Sở Thông tin và Truyền thông.

- Tham mưu, giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: văn hóa; gia đình; thể dục, thể thao; du lịch; bưu chính, viễn thông và internet; công nghệ thông tin; hạ tầng thông tin; báo chí, xuất bản. 

- Tổ chức bộ máy:

- Ông: Phạm Viết Thạch                                 Chức vụ: Trưởng Phòng

13. Trung tâm Văn hóa-Thể thao-Du lịch và Truyền thông

- Chức năng, nhiệm vụ chính:

- Trung tâm Văn hoá - Thể thao - Du lịch và Truyền thông huyện là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Uỷ ban nhân dân huyện. Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định. Trung tâm chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp về tổ chức, biên chế và hoạt động của Uỷ ban nhân dân huyện; đồng thời, chịu sự kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, kỹ thuật của Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch và Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh.

- Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Du lịch và Truyền thông huyện có chức năng: Triển khai thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch và tham mưu UBND huyện tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của huyện, của tỉnh; phối hợp hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác văn hóa, thể thao và truyền thanh ở cơ sở; tổ chức, cung ứng dịch vụ công; đáp ứng nhu cầu hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, du lịch; nhu cầu tiếp nhận thông tin, nâng cao dân trí, nhu cầu sáng tạo và hưởng thụ văn hóa của Nhân dân trên địa bàn huyện.

- Tổ chức bộ máy:

- Ông: Trần Minh Quang                              Chức vụ: Giám đốc

14. Trung tâm GDNN và GDTX huyện

- Tổ chức bộ máy:

- Ông: Võ Duy Ngọc                                  Chức vụ: Giám đốc

- Ông: Huỳnh Tấn Công                                Chức vụ: Phó Giám đốc

- Ông: Phạm Hoàng                                      Chức vụ: Phó Giám đốc

15. Trung tâm Môi trường và dịch vụ đô thị:

- Tổ chức bộ máy:

- Ông: Lê Đình Phương                                Chức vụ: Giám đốc

- Ông: Lê Duy Mạnh                                     Chức vụ: Phó Giám đốc

16. Trung Tâm Dịch Vụ Nông Nghiệp huyện:

- Tổ chức bộ máy:

- Ông: Nguyễn Duy Bắc                                Chức vụ: Giám đốc

17. Ban Quản lý Đầu tư & Xây dựng huyện:

- Tổ chức bộ máy:

- Ông Trần Văn Hiển                                     Chức vụ: Giám đốc

- Ông Trần Công Thức                                  Chức vụ: Phó Giám đốc

- Chức năng, nhiệm vụ chính:

 - Về quản lý dự án: Thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 7 và Điều 8 của Thông tư số 16/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số Điều của Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về hình thức tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng và các văn bản khác có liên quan.

- Về phát triển quỹ đất: Thực hiện theo quy định tại Điều 1, Điều 2 của Thông tư liên tịch 16/2015/TTLT-BTNMT-BNV-BTC ngày 04/4/2015 của liên Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính ban hành hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và cơ chế hoạt động của Trung tâm phát triển quỹ đất trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.

         - Về quản lý, phát triển cụm công nghiệp: Thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư 15/2017/TT-BCT ngày 31/8/2017 của Bộ Công thương hướng dẫn thực hiện một số nội dung Nghị định 68/2017/NĐ-CP về quản lý, phát triển cụm công nghiệp.