ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KON RẪY

           

           1. Ông: Võ Văn Lương - Phó Bí thư Huyện uỷ - Chủ tịch UBND huyện

           SĐT: 0914080157                   Email: luongvv.kry@kontum.gov.vn

 

           2. Ông: Nguyễn Văn Thủy - UVBTV - Phó Chủ tịch UBND huyện

           SĐT:  0905273602                  Email: thuynv.kry@kontum.gov.vn

           

           3. Bà: Đinh Thị Hồng Thu - Phó Chủ tịch UBND huyện

           SĐT:  0326854779                  Email: thudth.kry@kontum.gov.vn