HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN KON RẪY

I. Thường trực Hội đồng nhân dân

           1. Ông : Nguyễn Quang Thạch - TUV, Bí thư Huyện uỷ - Chủ tịch HĐND huyện.

           SĐT: 0942357579                 Email: nqthach.hukry@kontum.gov.vn

 

           2. ÔngHuỳnh Ngọc Phong - UVBTV, Phó Chủ tịch HĐND huyện.

           SĐT:  0975362090                 Email: hnphong.kry@kontum.gov.vn

 

II. Các Ban Hội đồng.

          1. Ban Kinh tế

           Ông: Đinh Kim Hồng - Trưởng Ban

           SĐT: 03334492507               Email: dkhong.kry@kontum.gov.vn

 

          Ông: Phan Phi Sỹ - Phó Ban

           SĐT: 0905307782                 Email: ppsy.kry@kontum.gov.vn

         

         2. Ban Pháp chế

         Ông: Trương Thanh Tùng - UVBTV, Trưởng Ban 

        SĐT: 0978518968                  Email: tttung.hukry@kontum.gov.vn

 

         Ông: Nguyễn Văn Sánh - Phó Ban

         SĐT:  0395087178                Email: nvsanh.kry@kontum.gov.vn

          3. Ban Dân tộc

          Bà: Đinh Thị Anh - UVBTV, Trưởng Ban 

         SĐT: 0972744005                 Email: dtanh.hukry@kontum.gov.vn

 

         Ông: Đinh Hồng Bảo - Phó Ban

         SĐT: 0383647364                 Email: dhbao.kry@kontum.gov.vn