A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kon Rẫy: Khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới đợt II năm 2022

Sáng ngày 10/10/2022, Trung tâm Chính trị huyện tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới đợt II năm 2022. Dự khai giảng có các đồng chí lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủyTrung tâm Chính trị huyện.

Quang cảnh buổi khai giảng lớp học.        

 Tham gia lớp bồi dưỡng27 học viên là các đồng chí đảng viên dự bị của các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Huyện ủy Kon Rẫy. Trong thời gian 07 ngày học tập, các học viên sẽ được các đồng chí báo cáo viên, giảng viên của huyện truyền đạt các chuyên đề: (1) Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; (2) Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; (3) Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; (4) Đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Đảng; (5) Phát triển giáo dục đào tạo; khoa học và công nghệ; xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam; bảo vệ môi trường và quản lý phát triển xã hội; (6) Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, đảm bảo ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; (7) Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; (8) Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; (9) Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; (10) Phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam; (11) Lịch sử Đảng bộ tỉnh Kon Tum; (12) Đấu tranh phòng, chống âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch cơ hội và phần tử xấu trên mạng xã hội.  

Thông qua lớp học, nhằm bồi dưỡng trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản, cốt lõi về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, những vấn đề cơ bản về đường lối cách mạng Việt Nam; nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng… Đồng thời nâng cao khả năng nhận thức của đảng viên mới trong việc tiếp cận, nhìn nhận các vấn đề xã hội ở nơi mình đang công tác, sinh sống; qua đó tiếp tục rèn luyện, phấn đấu, nỗ lực không ngừng để tự hoàn thiện bản thân; phát huy được vai trò tiên phong, gương mẫu, xứng đáng với danh hiệu người Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.      

Kết thúc đợt học, các học viên sẽ viết bài thu hoạch để đánh giá kết quả học tập, trên cơ sở kết quả đạt được Trung tâm Chính trị huyện cấp giấy chứng nhận cho học viên.


Tác giả: Quốc Vy - BTG Huyện ủy.

Tin liên quan