A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội nghị giao ban định kỳ quý I/2023

Chiều ngày 27/3/2023, Ban Chỉ đạo Cuộc vận động Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững” huyện đã tổ chức Hội nghị giao ban định kỳ quý I/2023 tại xã Đăk Kôi. Hội nghị dưới sự chủ trì đồng chí Đinh Thị Mỹ Hảo - Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ.

      

  Quang cảnh Hội nghị  

Tham gia còn có đồng chí Đinh Thị Anh - UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Huyện uỷ, Chủ tịch UBMTTQVN huyện; đồng chí Nguyễn Văn Thuỷ- UVBTV, Phó Chủ tịch UBND huyện và các thành viên thuộc lãnh đạo các cơ quan, đơn vị của huyện cùng BCĐ cấp xã, thị trấn trên địa bàn.

Trong quý I/2023,BCĐ huyện chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc các TCCS Đảng trực thuộc Huyện ủy, cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện, Ban Chỉ đạo Cuộc vận động các xã, thị trấn thực hiện Kế hoạch và Đề án thực hiện Cuộc vận động trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2025; gắn với Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “tăng cường lãnh đạo tuyên truyền, vận động Nhân dân xóa bỏ các hủ tục, phong tục không còn phù hợp trên địa bàn tỉnh” và  Chỉ thị số 12về “tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp đối với việc xây dựng thôn (làng) nông thôn mới ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh”. Trong đó, chú trọng thực hiện các chỉ tiêu về chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình (không sinh con thứ ba trở lên); vận động Nhân dân từ bỏ tập quán ở nhà đầm; vận động hộ DTTS nghèo, cận nghèo tham gia các tổ hợp tác, hợp tác xã trên địa bàn huyện…

Chú trọng tuyên truyền, vận động bà con DTTS theo 10 nội dung Sổ tay tuyên truyền Cuộc vận động; tuyên truyền về những chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, các nghị quyết của Tỉnh uỷ, Huyện ủy, nhất là các lĩnh vực đất đai, giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, an sinh xã hội; xóa bỏ các hủ tục, phong tục không còn phù hợp; các mô hình hay, cách làm hiệu quả, gương đồng bào DTTS điển hình trong lao động sản xuất; hướng dẫn đồng bào DTTS nghèo và cận nghèo sử dụng có hiệu quả nguồn lực của gia đình, nguồn vốn vay để phát triển kinh tế, áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, chi tiêu hợp lý để tích luỹ vốn tái đầu tư sản xuất, triển khai các mô hình sản xuất kinh doanh có hiệu quả; chuyển đổi các loại giống cây trồng gắn với Đề án mỗi xã một sản phẩm; vận động Nhân dân tham gia các tổ hợp tác, hợp tác xã trồng dược liệu, phát triển nông nghiệp sạch, hữu cơ, ứng dụng công nghệ cao, tích cực tham gia trồng rừng, khoanh nuôi, bảo vệ và quản lý rừng.

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, các đoàn thể - chính trị xã hội huyện tiếp tục triển khai tuyên truyền, vận động thực hiện Cuộc vận động lồng ghép với các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước khác và công tác chuyên môn của ngành; phối hợp với Ngân hàng Chính sách - Xã hội huyện hướng dẫn hội viên, đoàn viên DTTS tiếp cận các nguồn vốn vay để phát triển sản xuất, chăn nuôi, phát triển kinh tế hộ gia đình; tích cực phối hợp với cấp ủy, chính quyền cơ sở duy trì hoạt động mô hình chung; tổ chức khảo sát, chuẩn bị xây dựng mô hình năm 2023.

Ủy ban nhân dân huyện tiếp tục chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện Cuộc vận động, gắn với triển khai thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2023 của địa phương và các chính sách, chương trình mục tiêu quốc gia hỗ trợ đồng bào DTTS; tiếp tục duy trì hoạt động 17 mô hình năm 2022; phối hợp cụ thể hóa các chỉ tiêu Cuộc vận động.

Các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang huyện, các cơ quan, đơn vị ngành dọc phát huy vai trò, trách nhiệm của mình trong việc hỗ trợ các xã, thị trấn thực hiện các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội; tích cực tuyên truyền, vận động, hướng dẫn đồng bào DTTS và phối hợp thực hiện những mô hình, công trình, phần việc cụ thể, thiết thực.

Đến nay, 7/7 Đảng ủy các xã, thị trấn đã tổ chức thành công Hội nghị sơ kết 02 năm Cuộc vận động theo tinh thần chỉ đạo của cấp ủy huyện.

Qua quá trình thực hiện, trên địa bàn huyện cũng đã có nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả, những gương điển hình trong lao động sản xuất, nếp sống sinh hoạt và tuyên truyền, vận động triển khai Cuộc vận động.

Trong thời gian tới, tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện phấn đấu đạt các chỉ tiêu Kế hoạch đề ra; Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, vào cuộc của các cấp ủy Đảng, chính quyền và cả hệ thống chính trị trong tổ chức triển khai thực hiện; phát huy hơn nữa vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ công chức, đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ, cơ sở, khu dân cư; các điển hình tiên tiến trong lao động sản xuất; các cá nhân uy tín, người tiêu biểu trong cộng đồng là lực lượng xung kích, đầu tàu trong việc triển khai thực hiện Cuộc vận động. Chỉ đạo Mặt trận và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội các cấp luôn đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức tuyên truyền, vận động trong đồng bào dân tộc thiểu số, tập trung hướng về cơ sở. Tăng cường, phát huy vai trò trong phối hợp duy trì hiệu quả hoạt động của mô hình đã đăng ký; thường xuyên đánh giá hiệu quả hoạt động của mô hình để có định hướng nhân rộng, chuyển đổi phù hợp. Đẩy mạnh thực hiện các chương trình, dự án, mô hình giảm nghèo có hiệu quả trong đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi gắn với thực hiện Cuộc vận động. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương phối hợp tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững” trên địa bàn huyện.


Tác giả: Lâm Hiền ( Trung tâm VH-TT-DL&TT huyện Kon Rẫy)

Tin liên quan

Tin nổi bật Tin nổi bật