A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bộ Nội vụ hướng dẫn về danh mục vị trí việc làm

Do lỗi kỹ thuật khi ban hành các Phụ lục kèm theo Thông tư số 12/2022/TT-BNV, Bộ Nội vụ đã kịp thời có văn bản đính chính đăng tải trên Cổng TTĐT Chính phủ và Cổng TTĐT Bộ Nội vụ để các cơ quan, tổ chức, đơn vị tiện tra cứu và thống nhất thực hiện.

Hướng dẫn về danh mục vị trí việc làm

Ông Nguyễn Đức Trọng (Bình Phước) đang tham gia xây dựng đề án vị trí việc làm cho cơ quan, đơn vị. Qua nghiên cứu Thông tư số 12/2022/TT-BNV ngày 30/12/2022 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về vị trí việc làm công chức lãnh đạo, quản lý; nghiệp vụ chuyên môn dùng chung; hỗ trợ, phục vụ trong cơ quan, tổ chức hành chính và vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên môn dùng chung; hỗ trợ, phục vụ trong đơn vị sự nghiệp công lập, ông Trọng đề nghị cơ quan ban hành xem xét từ trang 30 đến trang 49 Phụ lục VII kèm theo Thông tư để có sự điều chỉnh cho phù hợp.

Ngoài ra, ông Trọng cho rằng yêu cầu trình độ đối với vị trí việc làm của cán sự, chuyên viên (Cao cấp lý luận chính trị, có chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên cao cấp, tham gia đề tài khoa học) là thiếu thực tế, cần xem xét, điều chỉnh.

Về vấn đề này, Bộ Nội vụ trả lời như sau:

Căn cứ Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 1/6/2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và biên chế công chức và Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập, Thông tư số 12/2022/TT-BNV của Bộ Nội vụ được xây dựng trên cơ sở đề xuất của các bộ, cơ quan ngang bộ được giao quản lý về ngành, lĩnh vực.

Tuy nhiên, do lỗi kỹ thuật khi ban hành các Phụ lục kèm theo, Bộ Nội vụ đã kịp thời có văn bản đính chính (Văn bản số 580/BNV-TCBC ngày 17/2/2023 về việc đính chính các Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 12/2022/TT-BNV ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ) đăng tải trên Cổng TTĐT Chính phủ và Cổng TTĐT Bộ Nội vụ để các cơ quan, tổ chức, đơn vị tiện tra cứu và thống nhất thực hiện.

Đồng thời, Bộ Nội vụ sẽ tiếp tục nghiên cứu, rà soát và trao đổi với các bộ quản lý ngành, lĩnh vực để chỉnh sửa, bổ sung kịp thời những hạn chế, bất cập trong quá trình triển khai thực hiện.


Nguồn:Chinhphu.vn Sao chép liên kết

Tin liên quan