STT Tên Tải về
1 Báo cáo v/v tiếp thu, giải trình Ban KTXH HĐND huyện
2 Thẩm tra về tăng thu 2023
3 Thẩm tra chủ trương đầu tư da tôn tạo
4 Thẩm tra chủ trương đầu tư công về cây xanh
5 Thẩm tra điều chỉnh QHSDĐ 21-30
6 Thẩm tra điều chỉnh CTMTQG ntm
7 Thẩm tra bổ sung điểm mõ
8 Tờ trình V/v thông qua Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và cập nhật vào kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum
9 Tờ trình về việc thông qua bổ sung các dự án khai thác khoáng sản vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2024
10 Tờ trình về việc miễn nhiệm Ủy viên UBND huyện, nhiệm kỳ 2021-2026
11 Tờ trình về việc giới thiệu bầu bổ sung Ủy viên UBND huyện, nhiệm kỳ 2021-2026
12 Tờ trình về việc điều chỉnh bổ sung danh mục, kế hoạch vốn thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia..
13 To trinh phân bổ, tăng thu tiết kiệm chi năm 2023
14 Phụ lục I điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công giai đoạn 2021-2025
15 Nghị quyết về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Ủy viên UBND huyện Khoá XV, nhiệm kỳ 2021-2026
16 Nghị quyết về việc phê chuẩn kết quả bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Khoá XV, nhiệm kỳ 2021-2026
17 Biểu 2 đối ứng CTMTQG
18 Biểu 1 bổ tăng thu năm 2023
19 Phụ lục I điều chỉnh danh mục và kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách trung ương năm 2021-2025 và năm 2024
20 Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư, Kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025 của Dự án Tôn tạo Di tích lịch sử Chiến thắng Kon Braih
21 Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, nâng cấp vỉa hè và trồng mới cây xanh trên địa bàn xã
22 Nghị quyết về việc điều chỉnh danh mục, kế hoạch vốn thực hiện thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 và năm 2024
23 Tờ trình về việc xin điều chỉnh chủ trương đầu tư và Kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025 của Dự án Tôn tạo Di tích lịch sử Chiến thắng Kon Braih
24 Tờ trình về việc xin phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, nâng cấp vỉa hè và trồng mới cây xanh trên địa bàn xã.

Tin nổi bật Tin nổi bật