STT Tên Tải về
1 Tài liệu kỳ họp thứ 5 HĐND huyện khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026
2 Nghị quyết điều chỉnh tên dự án Trường bắn, thao trường bắn BCH QS huyện
3 Tờ trình xin điều chỉnh tên dự án Trường bắn, thao trường Huấn luyện
4 Thẩm tra điều chỉnh tên dự án
5 Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Khoá XV, nhiệm kỳ 2021 -2026
6 Tờ trình về việc giới thiệu nhân sự bầu bổ sung Ủy viên UBND huyện Khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026
7 Nghị quyết kế hoạch tổ chức kỳ họp thường lệ HDND huyện năm 2023
8 Tờ trình kế hoạch tổ chức kỳ họp thường lệ HDND huyện năm 2023
9 Báo cáo kết quả công tác thi hành án dân sự năm 2022
10 Nghị quyết giám sát về công tác quản lý khoáng sản chưa khai thác và hoạt động khoáng sản trên địa bàn huyện
11 Bao cao CĐĐH nam 2022_ phuong huong, nhiem vu nam 2023 (trình ban hành)
12 Báo cáo giám sát ý kiến cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 4
13 Báo cáo thẩm tra báo cáo của viện kiểm sát nhân dân năm 2022
14 Báo cáo KHSDD 2023 Kon Rẫy
15 biểu trình HĐND
16 03 bản đồ KHSDD 2023 KON RAY
17 NQ-HDNĐ kế hoạch sử dụng đất năm 2023
18 phụ lục NQ HĐND kế hoạch sử dụng đất năm 2023
19 Tờ trình Về việc xem xét thông qua Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum
20 Phục-lục-TT-UBND-trình-HĐND-bổ-sung-quy-hoạch-SDĐ-2022

Tin nổi bật Tin nổi bật