STT Tên Tải về
1 Kỳ họp thứ 6 HĐND huyện khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026
2 Nghị quyết về việc phân bổ kinh phí từ nguồn tăng thu ngân sách huyện và nguồn thu sử dụng đất năm 2022
3 Nghị quyết về việc phân khai kinh phí từ nguồn ngân sách cấp huyện năm 2022 sang năm 2023
4 Nghị quyết về việc điều chỉnh nội dung thực hiện Vốn sự nghiệp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022
5 Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch đầu tư công năm 2023 trên địa bàn huyện Kon Rẫy
6 Nghị quyết về việc điều chỉnh kế hoạch Vốn sự nghiệp kinh tế (kinh phí chỉnh trang đô thị) năm 2023
7 Nghi quyết phân bổ các chương trình MTQG
8 Báo cáo thẩm tra tờ trình, dự thảo Nghị quyết của UBND huyện về việc phân bổ kinh phí từ nguồn ngân sách cấp huyện năm 2022 chuyển sang năm 2023
9 Báo cáo thẩm tra tờ trình, dự thảo Nghị quyết của UBND huyện về việc phân bổ kinh phí từ nguồn ngân sách cấp huyện năm 2022 chuyển sang năm 2023
10 Báo cáo thẩm tra tờ trình, dự thảo Nghị quyết của UBND huyện về việc điều chỉnh nội dung thực hiện Vốn sự nghiệp thuộc Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022
11 Báo cáo thẩm tra tờ trình, dự thảo Nghị quyết của UBND huyện về việc xin chủ trương đầu tư các dự án sử dụng nguồn tăng thu ngân sách huyện năm 2022
12 Báo cáo thẩm tra giao vốn MTQG
13 Báo cáo thẩm tra về việc xin điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 huyện Kon Rẫy
14 Báo cáo thẩm tra tờ trình, Dự thảo Nghị quyết của UBND huyện về việc điều chỉnh Kế hoạch vốn sự nghiệp kinh tế (kinh phí chỉnh trang đô thị) năm 2023
15 Báo cáo thẩm tra tờ trình của UBND huyện về việc phân bổ kinh phí từ nguồn tăng thu ngân sách huyện và nguồn thu sử dụng đất năm 2022
16 Thông báo nội dung, thời gian, địa điểm tổ chức Kỳ họp chuyên đề lần thứ VI Hội đồng nhân dân huyện Khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026
17 NQ phân bổ NS HDND huyen
18 To trinh UBND huyen
19 QD UBND_Giao nhiệm vụ trien khai thuc hien CTMTQG KT-XH
20 NQ Về phê duyệt kế hoạch thực hiện các

Tin nổi bật Tin nổi bật