STT Tên Tải về
1 Tờ trình số 82
2 Phụ lục II tình hình chấp hành thời hạn quyết toán dự án hoàn thành - huyện kon rẫy năm 2023
3 Phụ lục I tổng hợp danh mục đầu tư năm 2023 theo nghị quyết số 45/NQ-HĐND huyện ngày 16/12/2022
4 Nghị quyết Giám sát về việc thực hiện đầu tư công đối với các dự án huyện phê duyệt chủ trương đầu tư trong năm 2023 theo Nghị quyết số 45/NQ-HĐND ngày 16 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân huyện
5 Bieu mau kèm theo Tờ trình số 82
6 Báo cáo về kết quả triển khai giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau Kỳ họp thứ 7 HĐND huyện, Khóa XV
7 Báo cáo kết quả thực hiện chương trình giám sát năm 2023 của Hội đồng nhân dân huyện
8 Báo cáo Tình hình hoạt động 06 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2024 của Thường trực HĐND huyện
9 Báo cáo kết quả giám sát về việc thực hiện đầu tư công đối với các dự án huyện phê duyệt chủ trương đầu tư trong năm 2023 theo Nghị quyết số 45/NQ-HĐND ngày 16/12/2022 của HĐND huyện
10 Báo cáo Kết quả giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến trước và sau Kỳ họp thứ 7 HĐND huyện Khóa XV
11 Phu luc NN 6 thang dau nam 2024 (ok)
12 Phu luc KTXH 6 thang dau nam 2024
13 Phu luc dau tu 6 thang dau nam 2024
14 Phu luc CTMTQG 6 thang dau nam 2024
15 Bao-cao-KTXH-6-thang-dau-nam-2024
16 Bao cao CĐĐH 6 thang dau nam; phuong huong, nhiem vu cuoi nam 2024
17 Nghi quyet KTXH 6 thang cuoi nam 2024
18 To trinh trinh nghi quyet KTXH 6 thang cuoi nam 2024
19 UBND_Phụ lục kèm theo Nghị quyết
20 dự thảo NQ chương trình giám sát HĐND năm 2025
21 dự thảo Tờ trình nội dung giám sát năm 2024
22 Tờ trình V/v thông qua Điều chỉnh tên dự án trong quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và cập nhật vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum
23 Nghị quyết về việc Điều chỉnh tên dự án trong quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và cập nhật vào kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum
24 Báo cáo thẩm tra báo cáo của Viện kiểm sát nhân dân 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 trình tại kỳ họp thứ 8 HĐND huyện