A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kon Rẫy triển khai Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ năm 2022.

Căn cứ Quy định số 54-QĐ/TW, ngày 12/5/1999 của Bộ Chính trị (khóa VIII) về chế độ học tập lý luận chính trị trong Đảng; Kế hoạch số 29-KH/BTGTU, ngaqỳ 15/11/2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum về “công tác lý luận chính trị năm 2022”; tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Vừa qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Kon Rẫy ban hành Kế hoạch số 55-KH/HU, ngày 24/12/2021 về đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ năm 2022.

Với mục đích nhằm nâng cao trình độ lý luận chính trị (LLCT), chuyên môn nghiệp vụ, gắn với việc chuẩn hóa trình độ đối với cán bộ, đảng viên ở các cấp, các ngành; tạo bước chuyển biến căn bản trong việc nâng cao năng lực cán bộ, chất lượng hiệu quả công việc, góp phần quan trọng vào việc xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có bản lĩnh chính trị vững vàng, chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác; tạo nguồn kết nạp đảng viên, xây dựng Đảng bộ huyện ngày càng vững mạnh; làm cơ sở cho việc tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng, xét thăng hạng, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ.

 Quang cảnh mở lớp tập huấn bồi dưỡng LLCT và chuyên môn nghiệp vụ trong thời gian qua trên địa bàn huyện Kon Rẫy  

Với tầm quan trọng đó, trong năm 2022 Ban Thường vụ Huyện ủy thống nhất công tác đào tạo, bồi dưỡng LLCT và chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, đảng viên trên địa bàn huyện với số lượng 15 lớp, cụ thể: (1) 02 lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng; (2) 02 lớp bồi dưỡng LLCT cho đảng viên mới; (3) 01 lớp bồi dưỡng công tác Đảng cho Bí thư chi bộ và cấp uỷ viên cơ sở; (4) 01 lớp bồi dưỡng LLCT và nghiệp vụ cho cán bộ Dân vận ở cơ sở; (5) 01 lớp bồi dưỡng LLCT và nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát;  (6) 01 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Văn phòng cấp ủy; (7) 02 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng về tổ chức; (8) 01 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Tuyên truyền miệng ở cơ sở; (9) 01 lớp bồi dưỡng LLCT và nghiệp vụ cán bộ Hội Liên hiệp phụ nữ cơ sở; (10) 01 lớp bồi dưỡng LLCT và nghiệp vụ cho cán bộ Đoàn thanh niên; (11) 01 lớp bồi dưỡng LLCT và nghiệp vụ công tác Đội; (12) 01 lớp bồi dưỡng LLCT và nghiệp vụ công tác Hội Cựu chiến binh ở cơ sở.  

Theo đó, Ban Thường vụ Huyện ủy giao UBND huyện phân bổ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, LLCT năm 2022 cho Trung tâm Chính trị huyện theo đúng quy định hiện hành; giao cho Trung tâm Chính trị huyện phối hợp với các cơ quan liên quan chuẩn bị nội dung, tài liệu, thời gian mở lớp, chương trình đào tạo, bồi dưỡng LLCT, chuyên môn nghiệp vụ theo đúng hướng dẫn của cấp trên và đúng thời gian quy định, định kỳ hằng quý báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy về công tác đào tạo, bồi dưỡng LLCT, chuyên môn nghiệp vụ, sử dụng kinh phí đào tạo, bồi dưỡng đúng mục đích, đúng nội dung, đúng quy định hiện hành của Đảng và Nhà nước; đối với các cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc Huyện ủy, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị huyện, căn cứ vào thời gian, đối tượng của chương trình, có trách nhiệm phối hợp với Trung tâm Chính trị huyện thông báo triệu tập học viên và chuẩn bị các điều kiện liên quan để mở lớp học đảm bảo đạt hiệu quả cao trong năm 2022./.

Tác giả: Quốc Vy


Tin liên quan

Tin nổi bật Tin nổi bật