A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kon Rẫy: Những nét nổi bật trong công tác thông tin tuyên truyền cơ sở.

Công tác thông tin tuyên truyền cơ sở trên địa bàn huyện Kon Rẫy thời gian qua tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Ban Thường vụ Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện, sự hướng dẫn của Ban Tuyên giáo và của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Kon Tum; đặc biệt có sự vào cuộc của các ngành, các cấp trong hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở đã đem lại hiệu quả, sự lan tỏa tích cực trong cộng đồng.

Tuyên truyền bằng trực quan tại Nhà Rồng Thôn 8 – Làng Kon Dơ Xing – Xã Đăk Tờ Re trong công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026

Trong 6 tháng đầu năm 2021, vượt qua những khó khăn, thử thách do tình hình dịch bệnh COVID – 19 đem lại, hoạt động thông tin tuyên truyền cơ sở của huyện Kon Rẫy diễn ra khá sôi động, nội dung chính tập trung phổ biến các sự kiện chính trị như: (1) Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; (2) Tuyên truyền cuộc Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; (3) Tuyên truyền việc triển khai thực hiện Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững”; (4) Tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các nhiệm vụ kinh tế, chính trị xã hội, quốc phòng, an ninh ở địa phương; các chủ đề chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và các sự kiện của huyện; (5) Tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; (6) Tuyên truyền về công tác cải cách hành chính nhà nước, các phong trào đền ơn đáp nghĩa, công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, xây dựng đời sống văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh.

Đặc biệt, tập trung tuyên truyền chủ trương thực hiện “Mục tiêu kép” vừa phát triển kinh tế, vừa phòng chống dịch COVID-19 năm 2021 của nhà nước đạt được nhiều kết quả. (7) Triển công tác thông tin đối ngoại năm 2021 với các nội dung: tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW của Ban Bí thư TW Đảng về công tác đối ngoại Nhân dân; triển khai công tác thông tin đối ngoại năm 2021 trên địa bàn huyện. (8) Triển khai thực hiện tốt việc tuyên truyền Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” huyện Kon Rẫy tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng và số lượng trong phong trào xây dựng “Gia đình văn hoá”, “Làng văn hoá”, “Tổ dân phố văn hoá”, “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa”; tiếp tục quán triệt thực hiện Cuộc vận động “xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh; thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương; đồng thời giúp Nhân dân hiểu rõ các âm mưu thủ đoạn của thế lực thù địch...

Xây dựng 361 tin, 33 bài; thường xuyên cộng tác tin, bài với Đài PT-TH tỉnh; tổng số giờ phát Truyền thanh: 5.442,5 giờ (Trong đó, Truyền thanh huyện 942,5giờ (tăng 170 giờ, phát trong dịp tết, phát tuyên truyền phòng, chống Covid-19, tuyên truyền về bầu cử); Truyền thanh các xã 4.500 giờ); Trang thông tin điện tử thường xuyên cập nhập, đăng tải đầy đủ thông tin chỉ đạo điều hành của huyện.

Nhiều cách làm hay, hiệu quả trong công tác thông tin, tuyên truyền cơ sở như: “Xe (loa) thông tin tuyên truyền lưu động cơ sở” của Đoàn Thanh niên huyện, Hội Nông dân xã Đăk Ruồng... được triển khai và nhân rộng trên địa bàn toàn huyện, đem lại hiệu quả, sức lan tỏa tích cực trong cộng đồng; hoạt động thông tin tuyên truyền bằng trực quan sinh động (pano, băng rôn, biểu ngữ...) tiếp tục được phát huy...

Phòng Văn hóa và Thông tin chủ trì phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn và các cơ quan liên quan tiến hành và hoàn thành việc trình Ủy ban nhân dân huyện xem xét, phê duyệt với tổng số 1.386 hộ gia đình được thụ hưởng chính sách hỗ trợ đầu thu truyền hình số vệ tinh DTH, góp phần giảm nghèo chiều thông tin trên địa bàn huyện (trong đó: 586 hộ nghèo, 761 hộ cận nghèo (thuộc 07 xã, thị trấn) đã nhận hỗ trợ đầu thu truyền hình số vệ tinh DTH).

Công tác quản lý nhà nước về viễn thông và công nghệ thông tin được quan tâm, chỉ đạo và triển khai đồng bộ từ huyện tới cơ sở. 100% các xã, thị trấn trong huyện đã được phủ sóng thông tin di động và truy cập internet tốc độ cao; 100% các xã, thị trấn có báo, công văn đến hàng ngày. Mạng lưới bưu chính khá ổn định từ huyện đến xã, 100% xã có thư báo trong ngày.

Trong thời gian tới, huyện Kon Rẫy tiếp tục xác định một số nhiệm vụ, giải pháp trong công tác thông tin tuyên truyền cơ sở, như sau:

Một là, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về công tác thông tin tuyên truyền cơ sở trong tình hình mới.

Hai là, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại về thông tin truyền thông để tổ chức tốt công tác thông tin tuyên truyền cơ sở; đồng thời chú trọng tăng cường công tác tuyên truyền miệng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở.

Ba là, đảm bảo nhu cầu hưởng thụ thông tin của người dân, đặc biệt là người dân vùng đồng bào dân tộc, vùng sâu, vùng xa ít có điều kiện tiếp cận thông tin.

Bốn là, nâng cao hiệu quả hoạt động của các thiết chế văn hóa - thông tin cơ sở hiện có (đài truyền thanh cấp huyện và cấp xã, điểm bưu điện văn hóa xã, tủ sách pháp luật...) để phục vụ người dân nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ và phù hợp với thực tế địa phương trong tình hình mới.

Năm là, chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã bố trí kinh phí hợp lý, kịp thời sửa chữa hệ thống truyền thanh không dây khi bị hư hỏng để phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền cơ sở.

Chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước có đi vào cuộc sống hay không, chính là nhờ phần lớn ở công tác thông tin tuyên truyền cơ sở đến các tầng lớp Nhân dân; mỗi cán bộ, đảng viên là một chiến sỹ trên mặt trận văn hóa, tư tưởng, thông tin, tuyên truyền; phát huy hơn nữa thế mạnh về nhân tố con người, hệ thống thiết chế văn hóa và thông tin cơ sở trên mặt trận ấy; nâng cao chất lượng tin, bài của các cơ quan báo, đài… Tất cả sẽ làm cho công tác thông tin tuyên truyền cơ sở trong thời gian tới đạt được những thành tựu, khởi sắc mới./.


Tác giả: Phạm Viết Thạch (Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Kon Rẫy)

Tin liên quan

Tin nổi bật Tin nổi bật