A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Triển khai tuyên truyền công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn huyện Kon Rẫy năm 2022

Ngày 25/2/2022, UBND huyện ban hành Kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn huyện Kon Rẫy năm 2022.

ảnh: Cải hành chính tại xã Đăk Tờ Re

Tuyền truyền cải cách hành chính nhà nước

Nội dung trọng tâm tuyên truyền  kết  quả thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020;  tuyên truyền  các nội dung theo Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2021-2030,  nhất  là  các văn bản  chỉ đạo  trọng  tâm  về công  tác  cải  cách  hành chính, đó là: Về tổ chức thực thi pháp luật nghiêm minh, hiệu quả, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cá nhân, tổ chức và toàn xã hội; về thực hiện cải cách chế độ công vụ, xây dựng nền công vụ chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động và thực tài; về xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số. Kết  quả xếp  hạng  Chỉ số Cải  cách  hành  chính hằng năm của  tỉnh Kon Tum; của huyện Kon Rẫy; Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, Chỉ số đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức về sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước; Về ứng  dụng  công  nghệ thông  tin  trong  giải  quyết  các  thủ tục  hành chính; việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính; việc cung cấp dịch  vụ công  trực  tuyến  mức độ 3,  mức độ 4  và  các  chỉ tiêu  cung  cấp  dịch vụ công trực tuyến theo chỉ đạo của UBND tỉnh, UBND huyện. Thông  tin,  hướng  dẫn,  truy  cập  về thủ tục  hành  chính  qua  mạng Internet; cách thức phản ánh, kiến nghị về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của  cá  nhân,  tổ chức liên quan đến  thủ tục  hành  chính;  tiếp  nhận  những  phản ánh,  kiến  nghị của người dân,  doanh  nghiệp  trên  Cổng  dịch  vụ công  quốc  gia và Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh Kon Tum; Việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, viên chức các cấp, của các cơ quan, đơn vị, địa phương; tăng cường kỷluật, kỷcương hành chính, tạo sựchuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong thi hành công vụcủa cán; Công  khai,  công  bố,  thông  tin  kịp  thời  bộ thủ tục  hành  chính  thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn huyện đã được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chuẩn hóa và công bố…vv.

Từ đó, góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người dân, tổ chức, doanh nghiệp biết, thực hiện về công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện.


Tác giả: Lâm Hiền (Trung tâm VH-TT-DL&TT huyện)

Tin liên quan

Tin nổi bật Tin nổi bật