A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tỉnh ủy Kon Tum tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (gọi tắt là Chỉ thị số 05).

Chiều ngày 15/7/2021, tại Hội trường Ngọc Linh (Thành phố Kon Tum), Tỉnh ủy Kon Tum tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng chí Dương Văn Trang - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Hội nghị.

Dự Hội nghị có các đồng chí: A Pớt – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Văn Hòa, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Lê Ngọc Tuấn – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo UBND tỉnh, Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh, các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy, các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Thường trực và lãnh đạo Ban Tuyên giáo các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; cá tập thể, cá nhân điển hình, tiêu biểu được biểu dương khen thưởng trên địa bàn toàn tỉnh.

Quang cảnh tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, đồng chí Huỳnh Quốc Huy – UVBTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã thông qua báo kết quả 05 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị; theo đó 05 năm qua (2016 – 2021) Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã kịp thời chỉ đạo quán triệt, triển khai nghiêm túc Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và các chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (đã ban hành Kế hoạch số 24-KH/TU, ngày 15/12/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 05 và 04 Kế hoạch thực hiện chuyên đề hằng năm); trong đó, xác định các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ ở các địa phương, đơn vị. Việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 đã gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao và các kế hoạch của cấp ủy thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) “về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; đồng thời chỉ đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn cụ thể để thực hiện thống nhất trên địa bàn toàn tỉnh Kon Tum. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức được 06 hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 và các chuyên đề, kết nối 75 điểm cầu với sự tham gia học tập của 10.931 lượt cán bộ chủ chốt cấp tỉnh, cấp huyện; các cấp ủy đảng và cấp ủy cơ sở đã tổ chức trên 3.781 hội nghị cho khoảng 173.610 lượt cán bộ, đảng viên tham gia.

Việc đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt thường kỳ của chi bộ, cơ quan, đơn vị đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, đột phá nhằm đưa việc học tập Chỉ thị số 05 trở thành công việc thường xuyên trong lãnh đạo, chỉ đạo, góp phần rèn luyện phẩm chất, đạo đức của cán bộ, đảng viên, xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh. Hằng năm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các cấp ủy, tổ chức đảng đã lựa chọn từ 3 - 4 nội dung trọng tâm, đột phá, vấn đề bức xúc, nổi cộm, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị được giao như: lãnh đạo tập trung rà soát, sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc, quy định về công tác tổ chức cán bộ, quy định về tiêu chuẩn đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp phù hợp với tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, trách nhiệm nêu gương, xây dựng tác phong, phong cách công tác của cán bộ, đảng viên, nhất là người đúng đầu, vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để tập trung giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cội của địa phương… Công tác thông tin, tuyên truyền cũng được các cấp ủy chỉ đạo và triển khai sâu rộng đến toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn tỉnh bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng; các địa phương đã định hướng tuyên truyền trên các trang thông tin điện tử, mạng Internet, Zalo, Facebook, chiếu phim, pa nô, áp phích, truyền thanh nội bộ. Trong 05 năm, toàn tỉnh đã xây dựng được 659 mô hình hiệu quả, thiết thực trên các lĩnh vực đời sống xã hội (Như: mô hình tổ chức sinh hoạt tư tưởng gắn với học tập và làm theo Bác; mô hình học Bác về tinh thần tương thân, tương ái, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường; mô hình xây dựng và nâng cao đời sống văn hóa, giữ gìn an ninh trật tự ở khu dân cư…

Công tác sơ kết, kiểm tra, giám sát luôn được chú trọng, từ năm 2017 đến nay Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thành lập 05 đoàn kiểm tra đối với 17 lượt tổ chức đảng trực thuộc; khi kiểm tra tại các tổ chức đảng trực thuộc, các đoàn kiểm tra đều đến 02 tổ chức cơ sở đảng để khảo sát, kiểm tra việc triển khai thực hiện ở cơ sở. Qua kết quả kiểm  tra, đã kịp thời chấn chỉnh những đơn vị thực hiện còn hình thức; đồng thời chỉ đạo, nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả trong thời gian tới. Đã tổ chức 03 hội nghị cấp tỉnh về thực hiện Chỉ thị số 05 gắn với biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình, tiên tiến (toàn tỉnh có 03 tập thể và 07 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; 96 lượt tập thể và 154 cá nhân được Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương, khen thưởng. Các đơn vị cấp huyện đã biểu dương, khen thưởng 572 tập thể, 1266 cá nhân).

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Dương Văn Trang - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: 05 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, toàn Đảng bộ tỉnh Kon Tum đã đạt được nhiều kết quả tích cực; ở các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị đã tổ chức tuyên truyền, học tập và làm theo Bác nghiêm túc, tích cực với nhiều mô hình hay, cách làm mới được biểu dương, khen thưởng và đã được giới thiệu nhân rộng. Thời gian đến, đồng chí yêu cầu: (1) Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cấp ủy, chính quyền các cấp, các cơn quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong tỉnh tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt và tổ chức thực hiện quyết liệt, sáng tạo, hiệu quả Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị trong toàn tỉnh; (2) Phát huy vai trò gương mẫu, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện những nội dung đột phá cho toàn khóa và từng năm; (3) Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình tiên tiến, các mô hình hay trong lao động, sản xuất; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nhằm kịp thời chấn chỉnh cách làm qua loa, hình thức, chiếu lệ… (4) Định kỳ tiến hành sơ kết đánh giá kết quả thực hiện; (5) Đối với các tập thể, cá nhân được tuyên dương, khen thưởng đợt này cần tiếp tục phấn đấu rèn luyện để lập được những thành tích cao hơn nữa, là tấm gương để cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân học tập, noi theo; qua đó góp phần lan tỏa những đức tính tốt đẹp, nhân văn trong xã hội và xây dựng tỉnh Kon Tum ngày càng giàu đẹp, văn minh…

 

Trao Thư khen và Bằng khen cho tập thể, cá nhân.

Nhân dịp này, Thường trực Tỉnh ủy đã trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 02 tập thể và 03 cá nhân; trao tặng Thư khen của Bí thư Tỉnh ủy và Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 39 tập thể và 51 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2021 và giai đoạn 2016 - 2021”. Trong đó, huyện Kon Rẫy đã có 03 tập thể và 04 cá nhân cũng được Thư khen của Bí thư Tỉnh ủy và Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh trao tại Hội nghị.


Tin liên quan