A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kon Rẫy: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng bộ địa phương

Công tác nghiên cứu lịch sử Đảng nói chung, lịch sử đấu tranh cách mạng nói riêng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm làm rõ chặng đường lịch sử và hoạt động đấu tranh cách mạng của Đảng ta, của lực lượng vũ trang và Nhân dân ta; qua đó góp phần tổng kết thực tiễn lịch sử, nêu bật những thắng lợi, làm sáng tỏ những thành tựu, bài học kinh nghiệm và những vấn đề lý luận của cách mạng Việt Nam, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trong thời kỳ đổi mới hiện nay và góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng vẻ vang của Đảng.

Quang cảnh hoạt động về nguồn của đoàn viên, hội viên, thanh niên.      

Nhận thức rõ tầm quan trọng nêu trên, vừa qua Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Công văn số 477-CV/HU, ngày 27/7/2021 “tiếp tục đẩy mạnh công tác nghiên cứu, biên soạn và tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng bộ địa phương ở cấp huyện, cấp xã” để tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 73-KH/TU, ngày 17/10/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum và Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 18/01/2018 của Ban Bí thư Trung ương về tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng; theo đó, Ban Thường vụ Huyện ủy đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và xem đây là một nhiệm vụ chính trị hết sức quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Đã chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã từ huyện đến cơ sở nâng cao nhận thức, trách nhiệm, đặc biệt là nhận thức, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc đổi mới, nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, sưu tầm, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử đảng, lịch sử truyền thống của huyện. Đồng thời tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về công tác biên soạn lịch sử, tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục; bố trí kinh phí để thực hiện; chỉ đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy tham mưu Kế hoạch tổ chức biên soạn lịch sử Đảng bộ huyện và hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ liên quan đến công tác sưu tầm tư liệu, nghiên cứu và biên soạn lịch sử Đảng bộ các xã, thị trấn và lịch sử ngành.

Các ấn phẩm Sách Lịch sử Đảng của địa phương.                        

Với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và sự tham gia tích cực của các nhân chứng lịch sử, công tác nghiên cứu, sưu tầm, biên soạn và xuất bản lịch sử Đảng trên địa bàn huyện đã đạt được một số kết quả nhất định. Về công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng bộ huyện Kon Rẫy (huyện Kon Plong cũ), đã hoàn thành và xuất bản được 02 ấn phẩm: “Lịch sử Đảng bộ huyện Kon Plong, tập 1, giai đoạn 1930 - 1975”, xuất bản năm 2001; và “Lịch sử Đảng bộ huyện Kon Plong, tập 2, giai đoạn 1976 - 2002”, xuất bản năm 2009. Đối với công tác nghiên cứu, sưu tầm biên soạn lịch sử Đảng bộ ở các xã, thị trấn đến nay đã xuất bản được 02 ấn phẩm: “Lịch sử Đảng bộ xã Đăk Kôi, giai đoạn 1930 - 2010”, xuất bản năm 2019; “Lịch sử Đảng bộ xã Đăk Ruồng, giai đoạn 1930 - 2015”, xuất bản năm 2019; các quyển lịch sử nêu trên có nội dung phong phú về tư liệu, hình ảnh minh họa, nhiều sự kiện lịch sử cụ thể, sinh động, cùng với sự tham gia góp ý, bổ sung nội dung của những nhân chứng trực tiếp tham gia chiến đấu, thể hiện được những thắng lợi vĩ đại trong 02 cuộc kháng chiến đó là chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ và trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, bảo vệ tổ quốc; đã viết nên trang sử hào hùng, vẻ vang của Đảng, của dân tộc. Bên cạnh đó, công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử truyền thống của ngành cũng được quan tâm triển khai như việc thành lập Ban Chỉ đạo biên soạn: “Lịch sử lực lượng vũ trang Nhân dân huyện Kon Rẫy, giai đoạn 1945 - 2020” (đến nay đã tổ chức biên soạn xong bản thảo, tổ chức hội thảo lần thứ nhất và tiếp tục lấy ý kiến góp ý để chuẩn bị cho việc tổ chức hội thảo lần thứ hai; dự kiến việc in ấn và xuất bản Sách trong năm 2022; đây cũng là công trình chào mừng kỷ niệm 20 năm ngày chia tách thành lập huyện Kon Rẫy).

Việc hoàn thành và xuất bản các ấn phẩm lịch sử, bước đầu đã góp phần quan trọng trong việc tổng kết kinh nghiệm sự lãnh đạo của Đảng bộ trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và trong sự nghiệp đổi mới hiện nay. Đồng thời giúp cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, học sinh và các tầng lớp Nhân dân hiểu nhiều hơn, rõ hơn về lịch sử và truyền thống cách mạng ở địa phương và tích cực đấu tranh phê phán, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc lịch sử Đảng ta; qua đó khơi dậy lòng tự hào dân tộc, tình yêu quê hương, đất nước, đặc biệt là đối với thế hệ trẻ trên địa bàn huyện.

Bên cạnh việc nghiên cứu, sưu tầm, biên soạn, xuất bản lịch sử Đảng; công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử địa phương luôn được các cơ quan, đơn vị, địa phương, ban, ngành, đoàn thể, trường học chú trọng thực hiện với nhiều hình thức phong phú, đa dạng như: Lịch sử Đảng bộ huyện sau khi xuất bản được phát hành rộng rãi đến các tổ chức cơ sở đảng, các cơ quan, đơn vị, thư viện huyện, các trường học để nghiên cứu, tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên, học sinh và Nhân dân. Đảng ủy xã, thị trấn tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về lịch sử Đảng bộ địa phương, hay lồng ghép vào các buổi sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt của các tổ chức chính trị - xã hội; đối với Trung tâm Chính trị huyện đã lồng ghép chuyên đề lịch sử địa phương vào các lớp bồi dưỡng “Nhận thức về Đảng” và lớp bồi dưỡng “Đảng viên mới” cho quần chúng ưu tú và đảng viên mới kết nạp Đảng; qua việc tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, tọa đàm, hay thông qua Trang thông tin điện tử huyện đã kịp thời đăng tải những thông tin, bài viết nhằm tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng bộ địa phương đến các tầng lớp Nhân dân. Hằng năm Huyện đoàn phối hợp với Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Du lịch và Truyền thông huyện, Hội Cựu chiến binh huyện và các đơn vị liên quan tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề tuyên truyền cho đoàn viên, hội viên, thanh niên, đội viên về truyền thống đấu tranh giữ nước của dân tộc ta, phong trào cách mạng của địa phương, tổ chức các hoạt động về nguồn, tới những địa chỉ đỏ, hoạt động đền ơn đáp nghĩa để giáo dục truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” cho thế hệ trẻ. Nhiều di tích lịch sử cách mạng trên địa bàn huyện được thường xuyên bảo tồn, tôn tạo nhằm phát huy giá trị các di tích cách mạng, kháng chiến như: Di tích căn cứ Huyện ủy H16 và Phân xưởng luyện gang C13-Quân giới khu 5 tại xã Đăk Kôi; di tích Đồn Kon Braih tại xã Đăk Ruồng...  

 Bên cạnh những kết quả đạt được trong thời gian qua, công tác nghiên cứu, sưu tầm, biên soạn lịch sử Đảng trên địa bàn huyện cũng gặp không ít một số khó khăn như: (i) Chất lượng một số bản thảo lịch sử đảng bộ địa phương chưa cao; (ii) Qua các thời kỳ, các địa phương trải qua quá trình sáp nhập, chia tách tỉnh, huyện, xã nên có nhiều xáo trộn về lưu trữ tư liệu, tài liệu, văn bản; (iii) Các đồng chí lão thành cách mạng là nhân chứng lịch sử nhiều người đã mất, hoặc tuổi đã cao, sức yếu, trí nhớ hạn chế dần, nên việc khai thác tư liệu lịch sử từ nguồn thông tin này cũng gặp không ít khó khăn; (iiii) Công tác tuyên truyền, phổ biến, phát huy giá trị của cuốn sách lịch sử đã xuất bản nhằm giáo dục truyền thống cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên ở các xã, thị trấn có lúc, có nơi chưa thường xuyên, chưa đi vào chiều sâu; …

Từ thực tiễn trên, để tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác nghiên cứu, sưu tầm, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, lịch sử đảng bộ địa phương cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân trong thời gian đến, các cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan, ban, ngành trên địa bàn huyện tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ như:    

Một là, đẩy mạnh, nâng cao nhận thức về ý nghĩa, vai trò công tác nghiên cứu, sưu tầm, biên soạn; tuyên truyền, giáo dục lịch sử truyền thống cách mạng, lịch sử đảng bộ địa phương và tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 18/01/2018 của Ban Bí thư Trung ương “về tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng”; Kế hoạch số 73-KH/TU, ngày 17/10/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum; Công văn số 477-CV/HU, ngày 27/7/2021 “tiếp tục đẩy mạnh công tác nghiên cứu, biên soạn và tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng bộ địa phương ở cấp huyện, cấp xã”.  

Hai là, đầu tư nguồn kinh phí, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng và kinh phí bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị các di tích lịch sử để phục vụ tốt hơn nữa các đoàn khách đến tham quan, thăm viếng.

Ba là, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, đảm bảo các điều kiện để đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, xuất bản lịch sử đảng bộ các xã, thị trấn còn lại (xã Đăk Tờ Re, xã Đăk PNe; xã Tân Lập và Thị trấn Đăk Rve); đồng thời chú trọng tư liệu của cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành, sổ tay, bút ký, hồi ký… của các đồng chí lãnh đạo qua các thời kỳ.

Bốn là, quan tâm bố trí, đào tạo, bồi dưỡng và kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác lịch sử Đảng theo hướng có chuyên môn.  

Năm là, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng, lịch sử truyền thống của địa phương, đơn vị tới đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân, nhất là thế hệ trẻ.

Sáu là, đổi mới hình thức tuyên truyền cần được phong phú, sinh động, rộng khắp và phù hợp với từng đối tượng; coi trọng đổi mới phương pháp dạy và học môn lịch sử tại các cơ sở giáo dục, nhà trường. Tăng cường tuyên truyền, giáo dục trực quan bằng phim tài liệu, tham quan thực tế, tổ chức hoạt động ngoại khóa, tổ chức các hội thi, hội thảo chuyên đề… qua đó tạo sự lôi cuốn, hấp dẫn đối với từng đối tượng tuyên truyền./.    


Tin liên quan