Thông báo tập huấn phát triển môn dù lượn cho nhân viên cứu hộ
Công văn số 79/VHTT ngày 15/4/2022 của Phòng Văn hóa & Thông tin về tập huấn môn dù lượn cho nhân viên cứu hộKế hoạch số 579/KH- SVHTTDL ngày 7/4/2022 của Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch về tổ chức lớp tập huấn chuyên môn cho nhân viên cứu hộ năm 2022

Tin nổi bật Tin nổi bật