A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2022 trên địa bàn huyện Kon Rẫy.

Vừa qua, ngày 05/5/2022 Ban Tuyên giáo Huyện ủy ban hành hướng dẫn số 23-HD/BTGHU tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính năm 2022.   

Hội nghị tập huấn về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.     

Theo đó, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đề nghị các TCCS Đảng trực thuộc Huyện ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân các nội dung như: (1) Tiếp tục thông tin, tuyên truyền việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 43-KH/TU, ngày 18/01/2022 thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 và Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị "về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; (2) Tuyên truyền việc thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TU, ngày 21/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "đổi mới và nâng cao chất lượng công tác quán triệt, triển khai nghị quyết, chỉ thị của Đảng trên địa bàn tỉnh"; kết quả triển khai thực hiện Kết luận số 235-KL/TU, ngày 28/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở đảng và tổ chức đảng trực thuộc đảng uỷ cơ sở; kết quả trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, chạy chức, chạy quyền, “lợi ích nhóm” ở các cấp, các ngành, các địa phương; (3) Tuyên truyền việc triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; kết quả xây dựng các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030; kết quả thực hiện các chủ trương của Đảng, sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp và kết quả bước đầu phục hồi nền kinh tế - xã hội đất nước sau đại dịch Covid-19; (4) Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng theo tinh thần Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII; những kết quả đạt được của Việt Nam về dân chủ, nhân quyền, tôn giáo, biên giới lãnh thổ, đối ngoại; thường xuyên quán triệt, chấn chỉnh, xử lý nghiêm đảng viên vi phạm trong viết bài, phát ngôn và sử dụng mạng xã hội theo Công văn số 472-CV/TU, ngày 31/3/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tích cực đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”; phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch; (5) Tiếp tục tuyên truyền về phát huy vai trò, trách nhiệm của cơ quan dân cử, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công tác dân vận; huy động Nhân dân tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; kết quả thực hiện Cuộc vận động "Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững"; tình hình triển khai thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU, ngày 18/3/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo tuyên truyền, vận động Nhân dân xóa bỏ các hủ tục, phong tục không còn phù hợp trên địa bàn tỉnh. 

Việc tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2022 nhằm mục đích tuyên truyền sâu rộng đưa nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng vào cuộc sống; tạo niềm tin, khí thế, động lực thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương Đảng, của Tỉnh ủy, Huyện uỷ. Phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp trong lãnh đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị; tạo sự lan tỏa, huy động sức mạnh đoàn kết, quyết tâm của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân chung tay hành động thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, giải pháp trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong thời gian đến.


Tác giả: Trần Quốc Vy – BTGHU

Tin liên quan

Tin nổi bật Tin nổi bật