A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tích cực làm tốt công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Thời gian qua Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực Huyện ủy Kon Rẫy đẩy mạnh việc chỉ đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy, các tổ chức cơ sở (TCCS) Đảng, Mặt trận Tổ quốccác tổ chức chính trị - xã hội huyện tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” (gọi tắt là Nghị quyết số 35-NQ/TW); qua đó, các đơn vị luôn bám sát vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, phát huy vai trò, trách nhiệm trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới trên địa bàn huyện.

Như chúng ta đã biết, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng nhấn mạnh: Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, kiên quyết và thường xuyên đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; chủ động cung cấp thông tin kịp thời, chính xác, khách quan, đúng định hướng để phòng, chống “diễn biến hòa bình”, thông tin xấu, độc trên internet, mạng xã hội”. Cùng với đó, Nghị quyết 35-NQ/TW nêu rõ: “Bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch là một nội dung cơ bản, hệ trọng, sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, trong đó lực lượng Tuyên giáo các cấp là nòng cốt; là công việc tự giác, thường xuyên của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đoàn thể chính trị - xã hội các cấp; của từng địa phương, cơ quan, đơn vị, của từng cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu”.

Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị trong 9 tháng đầu năm 2022 trên địa bàn huyện.

          Để triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị, trong thời gian quan Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã kịp thời phối hợp với các đơn vị liên quan kịp thời tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành Kế hoạch số 140-KH/HU, ngày 23/8/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII, đồng thời thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ thư ký giúp việc cho Ban Chỉ đạo. Trong đó, xác định rõ mục đích, yêu cầu thực hiện nghiêm túc, sâu sắc Nghị quyết số 35-NQ/TW, giúp cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên nhận thức rõ, nắm vững quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, củng cố và tăng cường niềm tin khoa học vào chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng để tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW có hiệu quả, gắn với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng về những vấn đề nền tảng tư tưởng của Đảng đối với các cơ quan thông tin, truyền thông trên địa bàn huyện và đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên dư luận xã hội; thường xuyên hướng dẫn công tác tuyên truyền, thông tin tích cực trên hệ thống thông tin đại chúng, internet và mạng xã hội theo kế hoạch, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục lý luận chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên đặc biệt là thế hệ trẻ nhằm bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc. Siết chặt kỷ cương, kỷ luật trong Đảng. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát tại các TCCS Đảng và đảng viên trong việc chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng. Bên cạnh đó, kịp thời nhắc nhỡ, xử lý những tổ chức đảng, đảng viên nếu để xảy ra vi phạm.

 Hội nghị tập huấn về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới trên địa bàn huyện.

          Trong thời gian qua, Ban Tuyên giáo Huyện ủy cũng thường xuyên định hướng tăng cường công tác thông tin tích cực với phương châm “lấy cái đẹp, dẹp cái xấu”, “lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực”, phối hợp với các đơn vị liên quan kịp thời đấu tranh, phản bác, ngăn chặn hiệu quả thông tin xấu, độc, quan điểm sai trái, thù địch trên các phương tiện thông tin, nhất là trên không gian mạng, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động. Tuyên truyền, định hướng dư luận trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên phản bác lại các luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động trên internet và mạng xã hội. Qua đó, đã góp phần xây dựng Đảng bộ huyện trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, giữ vững sự đoàn kết, thống nhất, tạo sự đồng thuận trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong toàn Đảng bộ; phát huy sức mạnh toàn dân, đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định và phát triển trong cuộc cách mạng Công nghiệp 4.0. Từ thực tiễn trong thời gian qua cho thấy, các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy, TCCS Đảng, Mặt trận Tổ quốc các tổ chức chính trị - xã hội huyện đã tổ chức thực hiện đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ, giải pháp như: Kết hợp giữa vận động, giáo dục, thuyết phục với kiên quyết xử lý nghiêm minh theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với các trường hợp vi phạm. Đồng thời đổi mới nội dung, phương thức, đa dạng hóa các hình thức, coi trọng hiệu quả, trên tinh thần chủ động, cảnh giác, thường xuyên, kiên trì, kiên quyết, có trọng tâm, trọng điểm. Việc tổ chức thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW luôn gắn với việc tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng và của Huyện ủy, của Tỉnh ủy. Nhìn chung, từ khi triển khai quán triệt và thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW đến nay, các TCCS Đảng luôn bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, phát huy vai trò, trách nhiệm trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, trên cơ sở gắn kết chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, trong đó “xây” là cơ bản, “chống” phải thường xuyên, quyết liệt, hiệu quả, tuân thủ các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Bên cạnh những kết quả đạt được trong thời gian qua thì vẫn còn một số khó khăn, hạn chế đó là: các thế lực thù địch, phản động lợi dụng mạng xã hội, nhất là facebook để làm công cụ xuyên tạc chống phá trên nhiều mặt của đời sống xã hội. Thông tin trên mạng lan truyền rất nhanh, khó quản lý nên việc theo dõi, nắm bắt, xử lý thông tin, phản bác và định hướng gặp nhiều khó khăn, có lúc hiệu quả chưa cao...

         Trong thời gian tới, để việc thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW tiếp tục phát huy được hiệu quả trên địa bàn huyện, với vai trò là cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 35 huyện, Ban Tuyên giáo Huyện ủy tham mưu đề xuất các nhiệm vụ và giải pháp như sau:

          Một là, tiếp tục quán triệt và thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, của Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy có nội dung liên quan đến công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục để mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên nâng cao “sức đề kháng”, tự giác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch và trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ/TWKết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Quy định 37-QĐ/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về những điều đảng viên không được làm. 

Hai là, tập trung kiện toàn, tổ chức tập huấn xây dựng phát triển lực lượng đấu tranh theo hướng chủ động, tạo thế liên hoàn, vững chắc, có bộ phận nòng cốt, chuyên sâu, tập hợp lực lượng rộng rãi. Tăng cường công tác đầu tư trang bị cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật hiện đại phục vụ nhiệm vụ quan trọng này.

Ba là, phát huy vai trò của cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương, nhất là vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Các cấp ủy đảng quản lý chặt chẽ tình hình chính trị nội bộ; chủ động nắm bắt, dự báo diễn biến tư tưởng, tâm tư nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức để xử lý kịp thời những vấn đề tư tưởng lệch lạc lúc mới nảy sinh. Sớm có biện pháp giải quyết kịp thời, uốn nắn những biểu hiện lệch lạc, sai trái, thiếu gương mẫu của cán bộ, đảng viên.

Bốn là, gắn kết chặt chẽ cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chống các quan điểm sai trái, thù địch với xây dựng, chỉnh đốn Đảng, làm cho Đảng ta thật sự trong sạch vững mạnh. Nâng cao hiệu quả việc thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, XIII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Quy định số 205-QĐ/TW, ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị “về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền” để xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; Kế hoạch số 96-KH/HU, ngày 11/7/2018 của Ban Thường vụ Huyện ủy về công tác tuyên truyền nhằm đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện và Kế hoạch số 09-KH/HU, ngày 20/10/2020 của Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện Kế hoạch số 135-KH/TU, ngày 22/9/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 41-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương “về tăng cường phối hợp và triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm an toàn, không gian mạng”...

Năm là, nâng cao chất lượng hoạt động của diễn đàn do các cơ quan, đơn vị thiết lập như: Cờ Đỏ Sao Vàng Kon Rẫy; Tôi yêu Kon Rẫy; Huyện đoàn Kon Rẫy; Hội Lhpn KonRay; Hội Nông dân huyện Kon Rẫy; Đăk Tờ Re 24h...; đồng thời chia sẻ các tin, bài có nội dung tích cực của diễn đàn Ngọc Linh Xanh và các diễn đàn do các ban, ngành, đoàn thể của tỉnh cũng như các huyện, thành phố thiết lập nhằm chống lại những thông tin sai sự thật, xấu, độc trên mạng xã hội trong giai đoạn hiện nay.

Sáu là, tiếp tục chủ động nắm bắt tình hình, sớm phát hiện các hoạt động chống phá của đối tượng để đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị trên các trang web, blog, nhất là trên mạng xã hội facebook thường xuyên đăng tải những nội dung xấu, độc, xuyên tạc; kịp thời nhận diện những phương thức, thủ đoạn mới trong việc chia sẻ, đăng tin, bài để có biện pháp xử lý, ngăn chặn kịp thời./.  


Tác giả: Quốc Vy - BTG Huyện ủy.

Tin liên quan

Tin nổi bật Tin nổi bật