A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Nhìn lại kết quả sau 15 năm thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW ngày 15/10/2007 của Ban Bí thư ở huyện Kon Rẫy.

Thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW ngày 15/10/2007 (gọi tắt là Chỉ thị) của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới”, Ban Thường vụ Huyện ủy đã xây dựng kế hoạch tổ chức hội nghị phổ biến, quán triệt, tuyên truyền Chỉ thị đến cán bộ chủ chốt  là các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; tập thể lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy; Bí thư, phó bí thư các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Huyện ủy; trưởng, phó các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; Chủ tịch, phó chủ tịch HĐND - UBND, chủ tịch UBMTTQVN các xã, thị trấn.

 

Hội nghị phổ biến, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị trên địa bàn huyện Kon Rẫy.

Xác định công tác tuyên truyền miệng là nhiệm vụ của toàn Đảng, trực tiếp tham gia tuyên truyền đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kịp thời thông tin có định hướng cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp Nhân dân về các vấn đề quan trọng trong nước và trên thế giới. Ban Thường vụ Huyện ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc tổ chức nghiên cứu, quán triệt nội dung Chỉ thị đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động; đồng thời chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ cơ sở xây dựng kế hoạch và chương trình hành động thực hiện Chỉ thị; trong quá trình triển khai, thực hiện, các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội và mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nhận thức sâu sắc hơn về vai trò, tầm quan trọng của công tác tuyên truyền miệng, phát huy ưu thế của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp để cùng với các kênh thông tin, tuyên truyền khác tạo ra sức mạnh tổng hợp và nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng. Để việc thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW đi vào nền nếp, hằng năm Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành văn bản về công tác tuyên truyền miệng đảm bảo hiệu quả thiết thực, đồng thời cụ thể hóa các nội dung Chỉ thị vào chương trình, kế hoạch công tác hằng tháng, hằng quý, hằng năm; chỉ đạo các cấp ủy, chi bộ cơ sở thường xuyên quán triệt, phổ biến sâu rộng các nội dung cơ bản của Chỉ thị, vị trí, vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới gắn với triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Trong những năm qua, điều kiện làm việc của đội ngũ báo cáo viên từ cấp huyện đến cơ sở ngày càng được đảm bảo tốt hơn; các chế độ dành cho báo cáo viên hợp lý hơn tạo điều kiện cho báo cáo viên yên tâm thực hiện các nhiệm vụ được phân công, tập trung nghiên cứu nâng cao hiệu quả công việc; chế độ cung cấp thông tin, tài liệu tham khảo cho báo cáo viên ngày càng tăng về số lượng và nâng cao chất lượng; các báo cáo viên ngoài việc tuyên truyền miệng còn lồng ghép các hình ảnh, số liệu, trình chiếu Slide nhằm tạo hình ảnh sinh động để người được tuyên truyền dễ hiểu, tránh nhàn chán; như đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên tại xã Đăk Ruồng, xã Đăk Tờ Re làm tốt công tác tuyên truyền, đấu tranh xóa bỏ tà đạo Hà Mòn theo Kế hoạch số 56-KH/HU, ngày 12/9/2012 của Ban Thường vụ Huyện ủy, qua đó đã có hàng nghìn lượt cán bộ, đảng viên tham gia tuyên truyền, vận động, giúp Nhân dân hiểu được bản chất của tà đạo Hà Mòn là trái pháp luật; đến nay trên địa bàn huyện không còn hoạt động liên quan đến tà đạo Hà Mòn. Để nâng cao chất lượng hoạt động cũng như trao đổi, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau trong hoạt động báo cáo viên, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức 02 hội thi cấp huyện (Hội thi báo cáo viên giỏi cấp huyện năm 2019, kết thúc hội thi Ban Thường vụ Huyện ủy đã trao 12 giải cho các thí sinh tham gia, đồng thời chọn 02 thí sinh xuất sắc nhất tham gia hội thi cấp tỉnh. Năm 2021, tổ chức hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi cấp huyện về tuyên truyền nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, kết thúc hội thi Ban Thường vụ Huyện ủy đã trao 14 giải cho các thí sinh tham gia). Trong quá trình công tác, từ những kinh nghiệm hoạt động thực tiễn, cộng với sự nhiệt tình trong công tác, các báo cáo viên thường xuyên nghiên cứu tài liệu, tự học tập, trao đổi kiến thức để không ngừng nâng cao trình độ, hiệu quả chất lượng công tác tuyên truyền miệng. Đa số đội ngũ báo cáo viên cấp huyện đều là những người có uy tín và nổi bật trên từng lĩnh vực công tác, luôn có đạo đức, tác phong tốt, có khả năng kinh nghiệm truyền đạt, luôn giữ vai trò nòng cốt trong việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước; góp phần cổ vũ, động viên các ngành, các cấp quyết tâm thực hiện tốt các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ở địa phương.

Quang cảnh hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên huyện Kon Rẫy.

Có thể nói, 15 năm qua hoạt động đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên của huyện đã có nhiều đổi mới cả nội dung và phương pháp công tác nhằm tuyên truyền kịp thời những vấn đề thời sự, chính sách quan trọng trong huyện, trong tỉnh, trong nước và quốc tế. Từng bước nâng cao chất lượng thông tin, thực hiện tốt định hướng thông tin hai chiều, đặc biệt chú trọng việc “đưa thông tin về cơ sở”. Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã có nhiều cố gắng trong việc bồi dưỡng và hướng dẫn hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền, qua đó đã góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của đội ngũ báo cáo viên từ huyện đến cơ sở. Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên đã trở thành lực lượng xung kích của cấp ủy, bảo đảm truyền đạt nhanh, chính xác những vấn đề quan trọng đến đảng viên và quần chúng. Các cấp ủy Đảng luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền miệng, tập trung nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền miệng; đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tuyên truyền, đảm bảo được tính định hướng về tư tưởng chính trị nhất quán từ Trung ương đến cơ sở; gắn tuyên truyền với cổ vũ, tổ chức các phong trào thi đua yêu nước lập thành tích chào mừng Đại hội đảng bộ các cấp trong huyện, tỉnh cũng như lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, XII, XIII của Đảng. Bên cạnh hình thức thông tin truyền đạt trực tiếp tại hội nghị, các buổi hội họp, giao ban định kỳ tổ chức cơ sở Đảng thì hình thức truyền đạt thông tin trực tuyến cũng đã phát huy hiệu quả rõ rệt, đặc biệt vào thời điểm tình hình dịch bệnh Covid-19 có nhiều diễn biễn phức tạp như các năm vừa qua, thông tin được cung cấp luôn đầy đủ, kịp thời đến các tầng lớp Nhân dân.

Hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền miệng thường xuyên phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các ban, ngành, đoàn thể tổ chức lồng ghép tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân, nhất là các chính sách liên quan đến đồng bào dân tộc, tôn giáo, những vấn đề có tính thời sự của Trung ương, của tỉnh và của huyện; thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình dư luận cũng như tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Qua đó, góp phần tuyên truyền sâu rộng, tạo sự đồng thuận cao trong cán bộ và Nhân dân, tạo niềm tin vững chắc vào đường lối, chủ trương của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước, tạo chuyển biến trong nhận thức và hành động của cán bộ và các tầng lớp Nhân dân, phòng, chống có hiệu quả “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; phản bác kịp thời các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch; thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo…

Để nâng cao năng lực, chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, hằng năm, Huyện ủy, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đều cử các đồng chí báo cáo viên cấp huyện, tuyên truyền viên cấp cơ sở tham gia các lớp tập huấn do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức; Ban Tuyên giáo Huyện ủy phối hợp với Trung tâm Chính trị huyện tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho toàn bộ đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên ở cơ sở. Ngoài ra, Ủy ban Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội hằng năm đều tổ chức tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ tuyên truyền viên của các xã, thị trấn. Kết quả, trong 15 năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tổ chức được 90 lớp tập huấn chuyên môn nghiệp vụ cho 4.500 lượt đồng chí báo cáo viên, tuyên truyền viên.

Các cấp ủy Đảng, các cơ quan, đơn vị thường xuyên quan tâm đến việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên tuyền viên như: Chủ động xây dựng nội dung tuyên truyền đảm bảo ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, phù hợp với từng đối tượng; kết hợp giữa các phương pháp truyền thống như: nói chuyện trực tiếp, vận động từng người, từng nhóm người thông qua các hội nghị tuyên truyền, các cuộc họp khu dân cư, sinh hoạt chi bộ thường kỳ với việc sử dụng và phát huy các phương tiện truyền thanh, truyền hình; lồng ghép qua các hội thi, hội diễn văn nghệ; huy động các già làng và những người có uy tín trong cộng đồng dân cư tại các thôn, làng tham gia công tác tuyên truyền miệng. Đặc biệt, trong thời gian phòng chống dịch bệnh Covid-19, đã kịp thời chỉ đạo đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền bằng các hình thức trực tuyến và thông qua các trang thông tin, nhóm zalo, facebook; đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên từ cấp huyện đến cấp cơ sở hoạt động khá bài bản, đúng chức năng, nhiệm vụ của mình; đã tích cực tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân; đồng thời thường xuyên nắm bắt tâm trạng, tư tưởng của các giai tầng trong xã hội, phản ánh kịp thời với cấp có thẩm quyền để có hướng chỉ đạo; góp phần làm cho hoạt động tuyên truyền miệng của huyện được nâng lên rõ rệt, đáp ứng yêu cầu thực tế, mang lại hiệu quả cao trong công tác tuyên truyền miệng của toàn Đảng bộ.

Công tác quản lý đội ngũ báo cáo viên đã từng bước đi vào nền nếp, Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo và giao cho Ban Tuyên giáo Huyện ủy tham mưu cho cấp ủy xây dựng lực lượng báo cáo viên phù hợp với yêu cầu tình hình thực tế địa phương đảm bảo theo Hướng dẫn số 28-HD/BTGTW, ngày 28/01/2008 của Ban Tuyên giáo Trung ương thực hiện Chỉ thị số 17 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới”; theo đó, hiện nay báo cáo viên cấp tỉnh tại huyện là 01 đồng chí (đồng chí Bí thư Huyện ủy); từ đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025 đến nay báo cáo viên cấp huyện là có 12 đồng chí (trong đó, 05 đồng chí là Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, 07 đồng chí là Bí thư Đảng ủy các xã, thị trấn); 100% các đồng chí đều có trình độ đại học trở lên (trong đó 05 đồng chí có trình độ thạc sỹ); 10/12 đồng chí có trình độ cao cấp LLCT; có cơ cấu hợp lý, đồng đều ở các ngành, lĩnh vực; bảo đảm các tiêu chuẩn theo quy định; nhiều đồng chí nhiệt tình, tâm huyết, có kinh nghiệm trong công tác tuyên truyền miệng, thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công theo địa bàn phụ trách và theo lĩnh vực công tác, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 báo cáo viên cấp huyện là 27 đồng chí.  

Bên cạnh những kết quả đạt được thì vẫn còn có mặt hạn chế đó là việc thực hiện thông tin hai chiều và nắm bắt dư luận xã hội, dự báo tình hình, định hướng tư tưởng của báo cáo viên, tuyên truyền viên có lúc, có nơi, có việc chưa đáp ứng yêu cấu thực tiễn. Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ, thực hiện thắng lợi công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Ban Thường vụ Huyện ủy đã đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp sau: 

Một là, tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác tuyên truyền miệng; tiếp tục quán triệt sâu sắc nội dung Chỉ thị số 17-CT/TW; nâng cao nhận thức, phát huy vai trò, trách nhiệm của của cấp ủy, tổ chức đảng, các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị trong công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên. Tăng cường tổ chức học tập, quán triệt các quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm của Đảng về vị trí, vai trò công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên.

Hai là, thực hiện tốt chủ trương “Hướng về cơ sở”, không ngừng đổi mới nội dung, hình thức hoạt động, tăng cường đối thoại giữa báo cáo viên, tuyên truyền viên với người nghe; kịp thời cung cấp tài liệu, tư liệu cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên; tăng cường công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội.

Ba là, thường xuyên kiện toàn, củng cố hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới; định kỳ tổ chức Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp để tuyên truyền về nghị quyết, chỉ thị của Đảng các cấp.

Bốn là, tăng cường sự phối hợp với các cơ quan, ban, ngành liên quan trong công tác tuyên truyền miệng; thường xuyên tổ chức tập huấn, bồi dưỡng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên.

Năm là, tăng cường đầu tư phương tiện, kinh phí hoạt động cho công tác tuyên truyền miệng, hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên. Thực hiện nghiêm túc việc sơ kết, tổng kết thực hiện công tác tuyên truyền miệng, báo cáo viên, tuyên truyền viên; kịp thời khen thưởng, động viên báo cáo viên, tuyên truyền viên, cán bộ, đảng viên làm tốt công tác tuyên truyền miệng.


Tác giả: Quốc Vy – BTG Huyện ủy

Tin liên quan

Tin nổi bật Tin nổi bật