A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kon Rẫy: Triển khai kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022.

Thực hiện Kế hoạch số 52-KH/TU, ngày 17/3/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum; Ngày 31/3/2022 Ban Thường vụ Huyện ủy Kon Rẫy triển khai Kế hoạch về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 trên địa bàn huyện, gồm các nội dung như:

Đoàn công tác của Ban Thường vụ Huyện ủy giám sát việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại Đảng ủy xã Đăk PNe.

 Một là, về nội dung học tập: Tiếp tục tổ chức học tập những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016; nội dung Chuyên đề toàn khóacủa Trung ương "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc" và Chuyên đề riêng của tỉnh "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nâng cao trách nhiệm; năng động, sáng tạo; khát vọng xây dựng tỉnh Kon Tum phát triển nhanh và bền vững"  bằng những hình thức phù hợp, nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân về giá trị, ý nghĩa của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng văn hóa, con người Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Trong đó, chú trọng giáo dục một số nội dung như: (1) Về giá trị, vai trò, ý nghĩa của tư tưởng Hồ Chí Minh cùng với chủ nghĩa Mác-Lênin là nền tảng tư tưởng, là kim chỉ nam cho hành động của Đảng. Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là động lực, nguồn sức mạnh to lớn để toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta phát huy nội lực, vượt qua khó khăn, thử thách, thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để Đảng bộ địa phương và mỗi đảng viên xứng đáng với vai trò, sứ mệnh lãnh đạo cách mạng Việt Nam và sự tin cậy của Nhân dân; tiếp tục xây dựng mối quan hệ gắn bó chặt chẽ hơn nữa giữa Đảng với dân, thực hiện có hiệu quả phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng", "trọng dân, gần dân, tin dân, hiểu dân, học dân, dựa vào dân và có trách nhiệm với dân", "xứng đáng là người lãnh đạo, là người đy tớ thật trung thành của Nhân dân"; là một trong những giải pháp quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay; (2) Nội dung chuyên đề toàn khóa và chuyên đề riêng của tỉnh như tổ chức cho cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân học tập, nhận thức đúng, đầy đủ tư tưởng Hồ Chí Minh về nâng cao trách nhiệm; năng động, sáng tạo; ý chí tự lực, tự cường; khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc; làm rõ trách nhiệm của cán bộ, đảng viên đối với Đảng bộ, với Nhân dân, với gia đình, xã hội, trách nhiệm nêu gương trong sinh hoạt và công tác... làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nền tảng tinh thần, lối sống, nếp nghĩ, hành động, lời nói, việc làm của từng cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân.

Hai là, kết hợp chặt chẽ giữa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: Xây dựng và tổ chức thực hiện nghiêm túc kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; chỉ đạo giải quyết có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá, những vấn đề bức xúc của địa phương, đơn vị; khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra sau đợt kiểm điểm tự phê bình và phê bình cuối năm 2021; chú trọng vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào giải quyết các vấn đề thực tiễn đặt ra như: Cải cách hành chính; đẩy mạnh thu hút đầu tư; phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với phát triển công nghiệp chế biến và thị trường tiêu thụ; nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới gắn với công tác giảm nghèo bền vững; thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững”; thực hiện tốt công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng phục vụ xây dựng kết cấu hạ tầng và chỉnh trang đô thị; phát huy giá trị, bản sắc văn hóa gắn với xóa bỏ các hủ tục lạc hậu; tăng cường công tác đảm bảo an ninh chính tri, trật tự an toàn xã hội; phòng chống có hiệu quả các loại tội phạm; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, hoạt động ngày càng hiệu lực, hiệu quả… tạo sự chuyển biến rõ nét trong thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương, đơn vị. Đồng thời các cấp ủy, tổ chức đảng chỉ đạo gắn việc học tập và làm theo Bác với đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị ở địa phương, đơn vị mình với chủ đề "tự soi, tự sửa" theo tinh thần Kế hoạch số 66-KH/HU, ngày 28/02/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy về lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trên địa bàn huyện; cán bộ, đảng viên đăng ký nội dung làm theo phù hợp với vị trí việc làm và chức trách, nhiệm vụ được giao, chú trọng đăng ký rèn luyện về ý chí tự lực, tự cường; nâng cao trách nhiệm, năng động, sáng tạo trong công tác, vượt qua khó khăn để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; nêu cao tinh thần đoàn kết, tích cực hành động xây dựng địa phương, cơ quan, đơn vị phát triển toàn diện; xây dựng hình ảnh người cán bộ, đảng viên "vừa hồng, vừa chuyên", luôn tận tụy với công việc, nêu cao tinh thần phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân.

Ba là, đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: Cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ, ủy viên Ban Chấp hành cấp ủy các cấp phải thường xuyên gương mẫu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy ý chí tự lực, tự cường; nâng cao trách nhiệm, năng động, sáng tạo trong công tác; luôn đặt lợi ích của tập thể, của Nhân dân lên trên lợi ích cá nhân. Thường xuyên rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng, phong cách lãnh đạo khoa học, dân chủ, sâu sát thực tiễn, giữ gìn hình ảnh người cán bộ, đảng viên có trách nhiệm cao trong công việc, dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách và quyết liệt trong hành động vì lợi ích chung; giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, công tâm, khách quan, toàn diện, chống cục bộ địa phương, bè phái trong công tác cán bộ. Gương mẫu về đạo đức, lối sống; cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; trung thực, giản dị, thẳng thắn, chân thành; không tham nhũng, không bị chi phối bởi lợi ích nhóm, không để người nhà, người thân lợi dụng vị trí công tác để vụ lợi. Nghiêm túc tự phê bình và phê bình với tinh thần "tự soi, tự sửa", thấy đúng phải cương quyết bảo vệ, thấy sai phải quyết liệt đấu tranh.   

Bốn là, làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, nhất là trong thế hệ trẻ: Tập trung tuyên truyền, giáo dục cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân về quan điểm chỉ đạo của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nội dung, giá trị và ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về phát huy ý chí tự lực, tự cường; nâng cao tinh thần trách nhiệm, năng động, sáng tạo, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; lồng ghép vào các chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên. Thường xuyên tổ chức tuyên truyền các mô hình hay, cách làm hiệu quả, các tập thể, cá nhân điển hình, tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên các phương tiên thông tin đại chúng, trong sinh hoạt định kỳ của chi bộ, cơ quan, đơn vị, tạo sự lan tỏa trong cán bộ, đảng viên và trong xã hội; tập trung tuyên truyền cao điểm vào các đợt kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/2022), 77 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/2022). Tổ chức biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Kế hoạch số 49-KH/HU, ngày 18/11/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị và Chuyên đề riêng của tỉnh. Tiếp tục thực hiện tốt việc giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh trong các cơ sở giáo dục, đào tạo trên địa bàn huyện,sử dụng tài liệu "Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh" do Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam biên soạn; triển khai chương trình hành động cách mạng của tuổi trẻ huyện Kon Rẫy về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Năm là, về công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết: Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm Quy định số 109-QĐ/TW, ngày 03/01/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng "về công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên"; Ban Thường vụ Huyện ủy thành lập Đoàn giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị và Chuyên đề riêng của tỉnh; tổ chức sơ kết 01 năm thực hiện Kế hoạch số 49-KH/HU, ngày 18/11/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị và Chuyên đề riêng của tỉnh; thường xuyên đôn đốc cán bộ, đảng viên thực hiện bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu năm 2022; cuối năm đánh giá kết quả thực hiện gắn với kiểm điểm, đánh giá chất lượng cán bộ, đảng viên


Tác giả: Quốc Vy – BTG Huyện ủy

Tin liên quan