A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kon Rẫy: tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trên địa bàn huyện.

Ban Thường vụ Huyện ủy vừa ban hành Kế hoạch số 66-KH/HU, ngày 28/02/2022 về lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trên địa bàn huyện.

Với chủ đề “Tự soi, tự sửa”, nội dung sinh hoạt chính trị tập trung vào các nội dung chủ yếu sau:

  Một là, quán triệt quan điểm của Đảng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã được đề ra trong các kỳ đại hội, hội nghị Trung ương, nhất là từ Hội nghị Trung ương 3 khoá VII (năm 1992), Hội nghị Trung ương 6 (lần 2) khoá VIII (năm 1999), các Hội nghị Trung ương 4 khóa XI, khóa XII và khóa XIII.

Hai là, quán triệt, thảo luận, làm rõ những nội dung mới của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII, cụ thể: (1) Sâu rộng hơn về nội dung tư tưởng chỉ đạo và phạm vi: Quy mô xây dựng, chỉnh đốn Đảng được mở rộng, không chỉ trong Đảng mà cả hệ thống chính trị; không chỉ đối với đảng viên và các cấp uỷ, tổ chức đảng mà còn mở rộng ra cả đối với cán bộ, công chức, viên chức, các cấp chính quyền, các cơ quan, đơn vị trong toàn hệ thống chính trị, nhất là ở các cơ quan thực thi pháp luật, những đối tượng có chức, có quyền, những nơi có liên quan đến đặc quyền, đặc lợi, kể cả các cơ quan có chức năng phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; (2) Mục tiêu được xác định lần này cao hơn, sát thực và phù hợp hơn với tình hình mới: Không chỉ ngăn chặn, đẩy lùi mà phải đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân - nguồn gốc của tham nhũng, tiêu cực; ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, có biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá"; kết hợp chặt chẽ, hài hòa giữa "xây" và "chống", trong đó Xây là nhiệm vụ cơ bản, chiến lược, lâu dài; Chống là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, cấp bách; (3) Bổ sung, làm rõ, đồng bộ và sắc bén hơn một số nhiệm vụ, biện pháp trong thời gian tới về công tác chính trị, tư tưởng, tự phê bình và phê bình; về cơ chế, chính sách; về kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; về phát huy vai trò của Nhân dân và Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội. Đồng thời, bổ sung, nhấn mạnh nhóm nhiệm vụ, giải pháp về "Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược và người đứng đầu gắn với đổi mới, sắp xếp tổ chức, bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả".  

Ba là, phải nhận thức thật đầy đủ và sâu sắc mục đích, ý nghĩa, yêu cầu, nội dung Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá"; Quy định số 37-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm; Bài phát biểu của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng tại Hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khoá XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng; các quy định, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khoá XIII như: Quy định số 22-QĐ/TW, ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; Quy định số 24-QĐ/TW, ngày 30/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng; Quy định số 41-QĐ/TW, ngày 03/11/2021 của Bộ Chính trị về việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ; Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII "về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; Kết luận số 14-KL/TW, ngày 22/9/2021 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung. 

Bốn là, đặt việc thực hiện các kết luận, quy định của Hội nghị Trung ương 4 khoá XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong tổng thể thực hiện các nghị quyết khác của Trung ương, của Quốc hội, của Chính phủ và nghị quyết của cấp ủy địa phương, đơn vị, bảo đảm thúc đẩy việc hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, giữ vững ổn định chính trị, an ninh - quốc phòng, đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại,... không phải "đóng cửa" để chỉnh đốn Đảng.

Năm là, phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp trong tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; triển khai thực hiện các kết luận, quy định của Đảng trên mỗi cương vị công tác tại địa bàn, lĩnh vực do mình phụ trách.

 Đoàn công tác của Ban Thường vụ Huyện ủy dự và chỉ đạo Hội nghị kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức Đảng và đảng viên tại Chi bộ Kho Bạc huyện.

Về đối tượng triển khai thực hiện gồm: Cấp uỷ, tổ chức đảng, người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp và cán bộ, đảng viên.    

Về hình thức tổ chức bao gồm: (1) Tổ chức các hội nghị kiểm tự phê bình và phê bình: (i) Cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp chỉ đạo đưa nội dung các kết luận, quy định của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII và những nội dung được nghiên cứu, học tập, quán triệt vào sinh hoạt cấp uỷ, sinh hoạt chi bộ, cơ quan, đơn vị… để thảo luận, kiểm điểm tự phê bình và phê bình, đề ra nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để tổ chức thực hiện thật tốt, đạt kết quả thiết thực; (ii) Mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, đặc biệt là người đứng đầu, người chủ trì phải gương mẫu, tự giác làm trước; căn cứ vào các kết luận và quy định của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII, nghiêm túc tự phê bình, kiểm điểm, tự soi lại mình, gia đình mình, đơn vị mình, cái gì tốt thì phát huy, cái gì khiếm khuyết thì tự điều chỉnh, cái gì xấu thì tự gột rửa, tự sửa mình; không đứng ngoài cuộc, coi như mình vô can; (iii) Việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình cần được tiến hành nghiêm túc, thận trọng; làm đến đâu chắc đến đó, đạt kết quả cụ thể, thực chất. Hết sức tránh làm lướt, làm qua loa, hình thức, chiếu lệ. Khắc phục tình trạng xuê xoa, nể nang và lợi dụng dịp này để "đấu đá", "hạ bệ" nhau với những động cơ không trong sáng; (iiii) Nghiêm khắc xử lý những trường hợp trù dập phê bình và vu cáo người khác. Giữ vững nguyên tắc của Đảng, thật sự phát huy dân chủ trong Đảng; cán bộ, đảng viên phải nghiêm túc tiếp thu những ý kiến phê bình đúng đắn; (iiiii) Tự phê bình và phê bình trên tinh thần tự giác, trách nhiệm cao, có tình thương yêu đồng chí thật sự, phải có dũng khí đấu tranh thẳng thắn, chân tình. Đây cũng là cơ sở để đánh giá, xem xét, quy hoạch cán bộ cho thời gian tới. (2) Tổ chức tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận hoặc hội thảo, tọa đàm khoa học về chủ đề xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị: Tùy vào điều kiện cụ thể, các cấp ủy, tổ chức đảng chỉ đạo hoặc đặt hàng nghiên cứu, tổng kết thực tiễn, tổ chức hội thảo, tọa đàm khoa học hoặc viết sáng kiến kinh nghiệm về chủ đề xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị ở địa phương, đơn vị, tập trung vào các nội dung gồm: Một số vấn đề lý luận, thực tiễn về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá". Quan điểm chỉ đạo, những nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp đột phá để đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong thực tiễn ở địa phương, đơn vị. Đề xuất, kiến nghị những nhiệm vụ, giải pháp nhằm đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong thời gian tới.

Về thời gian tổ chức: Trong các kỳ sinh hoạt cấp uỷ, sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cơ quan, đơn vị hằng tháng. Trong đó tập trung cao điểm vào 03 đợt sau: (1) Kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2022) (tổ chức vào tháng 02 hoặc đầu tháng 3); (2) Kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022) (tổ chức vào tháng 5 hoặc đầu tháng 6); (3) Dịp kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên cuối năm 2022 (tổ chức vào tháng 11 hoặc đầu tháng 12).

          Đợt sinh hoạt chính trị với chủ đề “Tự soi, tự sửa” được chỉ đạo triển khai quyết liệt trong toàn Đảng bộ nhằm tạo được bước chuyển biến sâu sắc, rộng rãi trong nhận thức và hành động, khắc phục triệt để bệnh hình thức; phát huy trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị, thể hiện tinh thần nghiêm túc và quyết tâm cao của toàn Đảng bộ và hệ thống chính trị. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm, quyết tâm chính trị, tinh thần tự giác, gương mẫu của các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và cán bộ, đảng viên trên địa bàn huyện.


Tác giả: Trần Quốc Vy - BTGHU

Tin liên quan

Tin nổi bật Tin nổi bật