A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kon Rẫy: Nâng cao hiệu quả công tác đặt mua và sử dụng báo, tạp chí của Đảng.

Báo Đảng, tạp chí của Đảng là những ấn phẩm đặc biệt, tài liêu cung cấp những thông tin mang tính thời sự chính thống, quan trọng, là tiếng nói của Đảng, Nhà nước, cầu nối quan trọng giữa Đảng với Nhân dân, góp phần nâng cao trình độ lý luận chính trị, nhận thức của đội ngũ cán bộ, đảng viên, coi đây là tài liệu sinh hoạt Đảng và trở thành nền nếp trong sinh hoạt chi bộ, đoàn thể và công tác tuyên truyền quan trọng; thông tin, tuyên truyền về những tập thể, cá nhân gương người tốt việc tốt, điển hình tiêu biểu tiên tiến; đồng thời đấu tranh, phản bác lại các quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc, với âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa.

Báo, tạp chí của Đảng.

          Đảng bộ huyện Kon Rẫy có 51 tổ chức cơ sở (TCCS) Đảng; trong đó có 10 Đảng bộ (07 Đảng bộ xã, thị trấn; 01 Đảng bộ Quân sự; 01 Đảng bộ Công an; 01 Đảng bộ Trung tâm Y tế) và 41 chi bộ là các cơ quan, đơn vị, phòng, ban, ngành.  Trong những năm qua, nhất là sau khi Bộ Chính trị (khóa VIII) ban hành Chỉ thị số 11-CT/TW, ngày 28/12/1996 “về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng”; Kết luận số 29-KL/TW, ngày 25/8/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11; Hướng dẫn số 11-HD/VPTW, ngày 04/3/2013 của Văn phòng Trung ương Đảng “về chế độ chi hoạt động công tác Đảng của tổ chức cơ sở Đảng, đảng bộ cấp trên trực tiếp cơ sở”; Ban Thường vụ Huyện ủy Kon Rẫy đã kịp thời quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm túc các quan điểm chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy; trong đó đề ra một số nhiệm vụ cho từng cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị như yêu cầu mỗi chi bộ, đảng bộ đều phải đặt mua Báo Kon Tum, Báo Nhân dân, Tạp chí Cộng sản.

          Qua triển khai thực hiện, đến nay việc đặt mua và sử dụng báo, tạp chí của Đảng trong toàn Đảng bộ huyện đã đạt được những kết quả nhất định, nhất là trong công tác tiếp nhận, sử dụng báo, tạp chí của Đảng đã được một số cấp ủy Đảng, chính quyền thực hiện nghiên túc, có hiệu quả, từng bước đáp ứng nhu cầu thông tin, nâng cao trình độ chính trị, văn hóa cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân cũng như đưa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào thực tiễn cuộc sống. Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn một số ít cấp ủy Đảng, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thiếu quan tâm đôn đốc, nhắc nhỡ việc đặt mua và sử dụng báo Đảng; một số cơ quan, đơn vị đặt mua với số lượng và các loại tạp chí của Đảng còn thiếu so với quy định hoặc dùng kinh phí để mua các loại ấn phẩm khác; số lượng báo chí của Đảng đến với quần chúng Nhân dân còn thấp…

          Với sự bùng nổ thông tin như hiện nay, nhiều thông tin sai trái, xuyên tạc được các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị, phản động trong và ngoài nước sử dụng các phương tiện thông tin, nhất là Internet và các trang mạng xã hội để chống phá Đảng, Nhà nước, thì việc định hướng thông tin và dư luận xã hội trên các trang báo, tạp chí của Đảng là thực sự hết sức cần thiết. Để việc mua, đọc và làm theo báo, tạp chí của Đảng ở huyện Kon Rẫy trong thời gian tới được đi vào nền nếp, thực sự hiệu quả, cần tập trung và thực hiện tốt một số giải pháp chủ yếu sau:

          Một là, đẩy mạnh tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục thực hiện nghiên túc Chỉ thị số 11-CT/TW, ngày 28/12/1996 của Bộ Chính trị (khóa VIII) “về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng”; Kết luận số 29-KL/TW, ngày 25/8/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW; Hướng dẫn số 11-HD/VPTW, ngày 04/3/2013 của Văn phòng Trung ương Đảng “về chế độ chi hoạt động công tác Đảng của tổ chức cơ sở Đảng, đảng bộ cấp trên trực tiếp cơ sở”; và Thông báo kết luận số 173-KL/TW, ngày 06/4/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện 11-CT/TW, ngày 28/12/1996 của Bộ Chính trị (khóa VIII); Công văn số 02-CV/TU, ngày 12/10/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum; Công văn số 83-CV/HU, ngày 03/11/2020 của Ban Thường vụ Huyện ủy “thực hiện nghiên túc Thông báo kết luận số 173-KL/TW, ngày 06/4/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về mua, đọc báo, tạp chí của Đảng”.

          Hai là, tiếp tục xây dựng và đưa phong trào “đọc và làm theo báo, tạp chí của Đảng” trở thành hoạt động thường xuyên, rộng khắp. Cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo các cấp phải gương mẫu đọc, nghiên cứu, tuyên truyền, vận dụng và làm theo những mô hình, điển hình tiên tiến được nêu trên báo, tạp chí của Đảng. Đồng thời chấn chỉnh, phê bình một số TCCS Đảng chưa sử dụng hợp lý nguồn kinh phí để đặt mua báo, tạp chí của Đảng, còn có trình trạng sử dụng kinh phí vào mục đích khác.

          Ba là, chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân đặt mua và đọc báo, tạp chí của Đảng, nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của báo, tạp chí của Đảng trong giai đoạn hiện nay.

          Bốn là, ngành Bưu điện tăng cường triển khai các loại hình dịch vụ trong phát hành báo chí cho phù hợp với điều kiện địa phương. Thông báo kịp thời và rộng rãi đến các cơ quan, đơn vị, địa phương; tổ chức, cá nhân; cải tiến phương thức đặt mua báo Đảng, đa dạng hóa các hình thức đặt báo tại điểm Bưu điện văn hóa xã hoặc đặt báo qua điện thoại theo địa chỉ của độc giả; tổ chức đưa báo Đảng nhanh chóng, kịp thời hơn nữa, nhất là địa bàn các xã trung tâm. Quan tâm xây dựng và duy trì việc tổ chức phòng đọc báo tại các điểm Bưu điện văn hóa xã, phục vụ nhiều loại báo trong đó có báo chí Đảng; qua đó nhằm mục đích khuyến khích người dân tham gia đọc báo, từng bước hình thành văn hóa đọc trong quần chúng Nhân dân, nhất là đối với các vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

          Năm là, đưa nội dung kiểm tra việc đặt mua và sử dụng báo chí Đảng vào chương trình kiểm tra của cấp ủy huyện hằng năm; xem đây là một trong những nhiệm vụ chính trị thường xuyên của các chi bộ, đảng bộ và nhiệm vụ này được đưa vào tiêu chuẩn để xem xét đánh giá TCCS Đảng hằng năm. Đồng thời, đưa công tác đặt mua báo, tạp chí của Đảng là một trong những tiêu chuẩn để xét đơn vị văn hóa, cơ quan văn hóa.

          Sáu là, hằng năm tiến hành tổ chức đánh giá sơ kết, tổng kết, biểu dương, khen thưởng kịp thời các tổ chức cơ sở Đảng, các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện tốt việc đặt mua và sử dụng báo chí của Đảng.


Tin liên quan

Tin nổi bật Tin nổi bật