A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hướng dẫn triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2021.

Ban Tuyên giáo Huyện ủy Kon Rẫy vừa ban hành Hướng dẫn số 07-HD/BTGHU ngày 01/6/2021 triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2021 “về nâng cao trách nhiệm; năng động, sáng tạo; khơi dậy khát vọng xây dựng tỉnh Kon Tum phát triển nhanh và bền vững”.

Xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của cả hệ thống chính trị, theo đó Ban Tuyên giáo Huyện ủy hướng dẫn việc thực hiện các nội dung chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2021 với các nội dung cụ thể, qua đó nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang và Nhân dân trên địa bàn huyện về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và nội dung Chuyên đề của tỉnh Kon Tum năm 2021.

Một là, việc tổ chức nghiên cứu, học tập chuyên đề và triển khai chuyên đề năm 2021  

Tổ chức nghiên cứu, học tập: Các tổ chức cơ sở (TCCS) Đảng tổ chức nghiên cứu, học tập và triển khai thực hiện nội dung Chuyên đề năm 2021 trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên và Nhân dân. Việc tổ chức nghiên cứu, học tập có thể gắn với triển khai các nhiệm vụ của các TCCS Đảng, cơ quan, đơn vị, đảm bảo nghiêm túc, phù hợp, có hiệu quả thiết thực và hoàn thành trước ngày 20/6/2021.  

Xây dựng kế hoạch của tập thể và bản cam kết của cá nhân (hoàn thành trước ngày 20/6/2021): Các TCCS Đảng tập trung thảo luận để xây dựng kế hoạch, đề ra các giải pháp lãnh đạo triển khai thực hiện Chuyên đề của tỉnh năm 2021, lựa chọn những nội dung trọng tâm, đột phá để tập trung lãnh đạo, tạo sự chuyển biến tích cực trong năm 2021 về nâng cao trách nhiệm; năng động, sáng tạo; khơi dậy khát vọng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về xây dựng tỉnh Kon Tum phát triển nhanh và bền vững. Từng đảng viên lựa chọn, đăng ký nội dung cụ thể về học tập và làm theo Chuyên đề của tỉnh năm 2021 gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao; cuối năm báo cáo kết quả thực hiện gắn với kiểm điểm, đánh giá cán bộ, đảng viên hằng năm.

Bản cam kết cần chú ý liên hệ với các biểu hiện cụ thể trong công tác như: Thực hiện đúng trách nhiệm của mình trên cương vị, vị trí công tác được giao; nắm vững chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và thực hiện đúng đường lối, tích cực chủ động, tự giác, thực hiện nhiệm vụ và năng động, sáng tạo trong công tác; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; luôn rèn luyện phương pháp làm việc khoa học, hiệu quả, thiết thực, đổi mới, tránh tư duy theo lối mòn, phương pháp làm việc gò bó, kém hiệu quả; gắn lý luận thực tiễn trong công tác, giải quyết mọi công việc thấu đáo, có lý, có tình, hoàn thành các nhiệm vụ được giao với kết quả cao nhất vì mục tiêu xây dựng tỉnh Kon Tum phát triển nhanh và bền vững.

Về lựa chọn những vấn đề trọng tâm, đột phá tập trung về các giải pháp triển khai thực hiện nội dung Chuyên đề như: (1) đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục, biểu dương, khen thưởng, nhân rộng mô hình về nâng cao trách nhiệm, năng động, sáng tạo trong công việc; (2) khơi dậy khát vọng xây dựng tỉnh Kon Tum phát triển nhanh và bền vững; (3) xây dựng cơ chế kiểm tra, giám sát việc thực hiện nội dung chuyên đề; (4) việc cụ thể hóa nội dung chuyên đề, bổ sung vào tiêu chuẩn đánh giá, phân loại cán bộ, đảng viên; (5) lựa chọn, đưa nội dung chuyên đề vào sinh hoạt thường kỳ của chi bộ, cơ quan, đơn vị gắn với thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao...

Hai là, về công tác tuyên truyền, biểu dương, khen thưởng

Các TCCS Đảng, các cơ quan, đơn vị triển khai công tác tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân về nội dung Chuyên đề bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng và phù hợp xuyên suốt cả năm 2021, gắn với tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 và Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 CT/TW của Bộ chính trị “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; gắn với tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của địa phương, triển khai các phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị bằng các hình thức phù hợp như: tuyên truyền miệng thông qua hệ thống báo cáo viên, tuyên truyền viên; tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng (chú trọng trên các hệ thống truyền thanh, truyền hình địa phương, trang thông tin điện tử); tăng cường giới thiệu về nội dung Chuyên đề trong các buổi sinh hoạt chính trị, quán triệt, học tập nghị quyết, nghe nói chuyện thời sự và trên mạng xã hội (Zalo, Facebook, Fanpage…). Sau học tập, các đảng viên, đoàn viên, hội viên chủ động tuyên truyền rộng rãi trong Nhân dân về các nội dung chuyên đề, vận động quần chúng tích cực tham gia giám sát việc thực hiện của cán bộ, đảng viên. Việc tổ chức biểu dương, khen thưởng được gắn với công tác biểu dương khen thưởng kết quả thực hiện Chuyên đề hằng năm.  

Các TCCS Đảng, các cơ quan truyền thông tăng cường tuyên truyền nội dung chuyên đề của tỉnh năm 2021 trên các phương tiện thông tin đại chúng gắn với thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 236-KH/BTGTW ngày 23/10/2018 của Ban Tuyên giáo Trung ương; Công văn 1835-CV/BTGTU ngày 19/4/2019 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về tuyên truyền điển hình tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Hướng dẫn số 22-HD/BTGHU, ngày 29/11/2018 của Ban Tuyên giáo huyện ủy Kon Rẫy về tuyên truyền điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Công văn số 1636-CV/HU ngày 06/5/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tuyên truyền điển hình tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội huyện có trách nhiệm chỉ đạo, phổ biến, tuyên truyền, triển khai sâu rộng trong đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân thông qua các buổi sinh hoạt câu lạc bộ, tọa đàm, giao lưu gặp mặt; lồng ghép thực hiện nhiệm vụ và phong trào của tổ chức mình; thường xuyên giám sát cán bộ, đảng viên thực hiện nội dung Chuyên đề 2021 gắn với thực hiện có hiệu quả Quyết định số 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (khóa XI) về việc ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội và Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị quy định về việc Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.


Tin liên quan

Tin nổi bật Tin nổi bật