A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đảng ủy xã Tân Lập sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị

Sau 05 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng ủy xã Tân Lập đã triển khai tốt việc tổ chức học tập, quán triệt được triển khai với nhiều hình thức phong phú như: tổ chức Hội nghị; thông qua các buổi sinh hoạt cơ quan, chi bộ. Trên cơ sở chuyên đề hàng năm, Đảng ủy đã chỉ đạo cán bộ, đảng viên xây dựng bản cam kết tu dưỡng rèn luyện. Qua nghiên cứu, học tập các chuyên đề, cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân nâng cao nhận thức về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, ra sức phấn đấu thực hiện cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; đổi mới phong cách lãnh đạo, tác phong làm việc, nói đi đôi với làm; tinh thần vì nhân dân phục vụ; nâng cao ý thức chăm lo xây dựng môi trường đạo đức xã hội, có tinh thần và hành động cụ thể đấu tranh chống lại mọi biểu hiện thoái hóa, xuống cấp về đạo đức; xây dựng tư tưởng Hồ Chí Minh trở thành nền tảng tinh thần của xã hội.

Đảng ủy xã thường xuyên quán triệt, triển khai đến các ban ngành đoàn thể, các chi bộ trực thuộc thực hiện đưa nội dung học tập và làm theo thông qua sinh hoạt định kỳ, việc kiểm điểm và đánh giá kết quả rèn luyện đạo đức, lối sống, thực hiện nhiệm vụ, gắn với nội dung đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của cán bộ, đảng viên đi đôi với việc phát huy tính dân chủ trong sinh hoạt phê và tự phê bình để nhận diện có hay không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị; đạo đức, lối sống; những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Định kỳ hàng quý các chi bộ tổ chức sinh hoạt chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo hướng dẫn của cấp trên. Cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhất là người đứng đầu luôn nêu cao tinh thần trong xây dựng và rèn luyện phong cách, tác phong công tác khoa học, dân chủ, nêu gương. Do vậy, kết quả đánh giá hàng năm không có cán bộ lãnh đạo, quản lý nào bị phê bình, kỷ luật.

Đảng ủy luôn duy trì việc tổ chức đối thoại, giải quyết các vấn đề được cán bộ, đảng viên và người dân quan tâm bằng hình thức tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân, xây dựng Quy định chuẩn mực đạo đức của cán bộ, công chức, đảng viên; tổ chức lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp trong việc xây dựng nông thôn mới; thực hiện công tác cải cách hành chính, xử lý kịp thời và hiệu quả các ý kiến, kiến nghị chính đáng của Nhân dân. Đội ngũ cán bộ, đảng viên phát huy tinh thần tự phê bình, phê bình; đóng góp ý kiến xây dựng chi bộ, đảng bộ, chính quyền, các tổ chức chính trị- xã hội; mối quan hệ giữa bán bộ, đảng viên và nhân dân ngày càng gắn kết hơn cùng nhau tranh thủ thuận lợi, khắc phục khó khăn quyết tâm xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu.

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội luôn phát huy vai trò trong công tác tuyên truyền, giáo dục hội viên, đoàn viên, các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt mọi chủ trương, đường lối chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn xã; tăng cường công tác tập hợp thu hút đoàn viên, hội viên.

Công tác tuyên truyền nêu gương “người tốt, việc tốt”, tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác được chú trọng làm cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nhận thức ngày càng sâu sắc những giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng những điển hình tiêu biểu, gương người tốt, việc tốt, những cách làm sáng tạo trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trên địa bàn xã có 10 mô hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh do các ngành đoàn thể, chi bộ triển khai thực hiện và 03 điển hình tiên tiến.

Công tác giáo dục tư tưởng, đạo đức lối sống cho thế hệ trẻ được quan tâm chỉ đạo thực hiện. Hầu hết đoàn viên, thanh niên đã tích cực tu dưỡng, rèn luyện; có phẩm chất đạo đức tốt, đoàn kết, thân ái vì cộng đồng, sống văn hóa tuân thủ pháp luật, xung kích đi đầu trong phát triển kinh tế xã hội, góp phần quan trọng việc xây dựng xã nhà. Việc tuyên truyền nội dung này tại các trường học trên địa bàn xã cũng được tiến hành thường xuyên thông qua kể những mẩu chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào chào cờ đầu tuần, các chương trình ngoại khóa... giúp cho các em học sinh nắm được về giá trị của tư tưởng, đạo đức, phong cách của Hồ Chí Minh.

Công tác kiểm tra, giám sát được quan tâm chỉ đạo thực hiện thường xuyên. Hàng năm, Đảng ủy xã tiến hành kiểm tra đối các chi bộ về thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. Bên cạnh đó, đã tổ chức các Hội nghị sơ kết thực Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 và đề nghị biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh các năm 2017, 2018, 2019, 2020.

Trong 05 năm qua, việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được Đảng bộ xã tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện tới toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân trên toàn xã; đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành công việc tự giác, thường xuyên của cơ quan, đơn vị, trước hết là người đứng đầu của cơ quan, đơn vị, của cán bộ, đảng viên… đã tạo chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng về ý thức tự giác và tu dưỡng, rèn luyện và làm theo Bác trong cơ quan, đơn vị; xây dựng hình ảnh người cán bộ, công chức có tinh thần trách nhiệm, có năng lực công tác, sâu sát với thực tiễn cơ sở. Quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị được coi là nhiệm vụ chính trị quan trọng gắn liền với lãnh đạo thực hiện chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã và đại hội đảng bộ các cấp, các chương trình, đề án trọng tâm; mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội; đặc biệt là gắn chặt với việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII).

Trong thời gian tới, Đảng ủy xã tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, đưa nội dung này vào nội dung chương trình, kế hoạch hoạt động hàng năm của Đảng ủy, chỉ đạo các chi bộ, ban ngành đoàn thể nghiêm túc triển khai thực hiện, coi việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành nội dung quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.


Tin liên quan

Tin nổi bật Tin nổi bật