A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đảng ủy xã Đăk Tờ Re tổ chức Hội nghị nghiên cứu, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, quy định của Đảng.

Thực hiện Công văn số 794-CV/HU, ngày 01/4/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy “về tổ chức nghiên cứu, học tập,  phổ biến, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, quy định của Đảng”; và Kế hoạch số 44-KH/ĐU, ngày 06/4/2022 của Đảng ủy xã Đăk Tờ Re. Chiều ngày 20/4/2022, Đảng ủy xã Đăk Tờ Re tổ chức Hội nghị nghiên cứu, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, quy định của Đảng và các văn bản của Tỉnh ủy, Huyện ủy cho các đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ; Trưởng, phó các ngành đoàn thể xã; Bí thư, Phó bí thư các chi bộ trực thuộc và cán bộ, công chức, người lao động của xã. Đồng chí Bùi Thanh Tuấn - HUV, Bí thư Đảng ủy xã chủ trì Hội nghị.

Quang cảnh đại biểu tham dự Hội nghị  

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe các đồng chí báo cáo là Thường trực Đảng ủy; Lãnh đạo UBND xã; Trưởng Công an xã trực tiếp quán triệt các nội dung như: (1) Quy định số 22-QĐ/TW, ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng “về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỉ luật của Đảng”; (2) Nghị quyết số 03-NQ/HU, ngày 15/12/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XIX “về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2021”; (3) Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng “về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; (4) Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng “về những điều đảng viên không được làm”; (5) Kết luận số 12-KL/TW, ngày 12/8/2021 của Bộ Chính trị “về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới”; (6) Kết luận số 14-KL/TW, ngày 22/9/2021 “về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung”; (7) Kết luận số 13-KL/TW, ngày 16/8/2021 của Bộ Chính trị “về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW, ngày 22/10/2021 của Bộ Chính trị khóa X “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới”; (8) Kết luận số 15-KL/TW, ngày 30/9/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW, ngày 22/6/2015 của Bộ Chính trị khóa XI “về công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong tình hình mới”; (9) Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 19/5/2021 “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam trong tình hình mới”; (10) Chỉ thị số 10-CT/TW, ngày 25/9/2021 “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khí tượng thủy văn đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ tổ quốc”; (11) Nghị quyết số 05-NQ/TU, ngày 25/11/2021 “về phát triển nông nghiệp hàng hóa đi vào chiều sâu, ứng dụng công nghệ cao gắn với công nghiệp chế biến và thị trường tiêu thụ đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030”; (12) Nghị quyết số 06-NQ/TU, ngày 25/11/2021 “về phát triển lâm nghiệp bền vững đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Kon Tum”; (13) Chỉ thị số 08-CT/TU, ngày 21/10/2021 của BTV Tỉnh ủy “về đổi mới và nâng cao chất lượng công tác quán triệt, triển khai các nghị quyết, chỉ thị của Đảng trên địa bàn tỉnh”; (14) Kế hoạch số 47-KH/HU, ngày 18/11/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện Kế hoạch số 27-KH/TU, ngày 05/10/2021 của BTV Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị 06-CT/TW, ngày 24/6/2021 của Ban Bí thư Trung ương ” về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới”; (15) Kế hoach số 48- KH/HU, ngày 18/11/2021 của BTV Huyện ủy “về thực hiện Kế hoạch số 28-KH/TU, ngày 05/10/2021 của BTV Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW, ngày 06/7/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “về công tác phòng, chống HIV/AIDS” tiến tới chấm dứt dịch bệnh AIDS tại Việt Nam trước năm 2030; (16) Kế hoạch số 49-KH/HU, ngày 18/11/2021 của BTV Huyện ủy về thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị và Chuyên đề toàn khóa “về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; (17) Kế hoạch số 51-KH/HU, ngày 23/11/2021 của BTV Huyện ủy về thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 23/6/2021 của Ban Bí thư Trung ương “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030”...

Sau Hội nghị này, Đảng ủy xã chỉ đạo các đồng chí Đảng ủy viên, tuyên truyền viên cấp xã kỹ năng, năng lực và kinh nghiệm để về thôn, làng phổ biến, quán triệt cho cán bộ, đảng viên.


Tác giả: Quốc Vy - BTG Huyện uỷ.

Tin liên quan

Tin nổi bật Tin nổi bật