A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Chi bộ Mặt trận huyện Kon Rẫy triển khai có hiệu quả việc xây dựng các mô hình học tập, làm theo Bác.

Sau 04 năm thực hiện Kế hoạch số 43-KH/HU, ngày 24/01/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Kon Rẫy “thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đến nay, Chi bộ Mặt trận huyện Kon Rẫy đã có nhiều mô hình học tập, làm theo Bác, đã được cán bộ, đảng viên và Nhân dân đánh giá là mô hình triển khai có hiệu quả trên địa bàn huyện

Đoàn giám sát mô hình học tập, làm theo Bác

của Ban Thường vụ Huyện ủy làm việc tại Chi bộ Mặt trận.

Chi bộ Mặt trận huyện có 05 đồng chí đảng viên (trong đó có: 04 nữ; 01 dân tộc thiểu số); tổng số cán bộ, công chức của cơ quan Mặt trận là 07 người. Trong những năm qua, Chi bộ luôn được sự quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn sâu sát của cấp ủy huyện; cán bộ công chức, đảng viên luôn giữ vững được lập trường tư tưởng vững vàng, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, ý thức tổ chức kỷ luật, tích cực gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ được giao; có sự tập trung và quyết tâm cao của Chi bộ, thủ trưởng đơn vị; việc cụ thể hóa và triển khai các văn bản được Chi bộ quan tâm chỉ đạo kịp thời; tập thể Chi bộ luôn xác định việc xây dựng các mô hình học tập, làm theo gắn với thực tiễn theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng của đơn vị.

Đồng chí Bí thư Chi bộ luôn phát huy vai trò của người đứng đầu kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các mô hình học tập, làm theo gắn với thực tiễn theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW và các văn bản chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Tuyên giáo Huyện ủy có liên quan đảm bảo kịp thời. Trên cơ sở các mô hình đã đăng ký thực hiện như: Mô hình Khu dân cư văn hóa kiểu mẫu (điểm cấp tỉnh); Mô hình khu dân cư đảm bảo an toàn giao thông; Mô hình khu dân cư văn hóa kiểu mẫu không còn tà đạo Hà Mòn; Mô hình Nước sạch vệ sinh môi trường; Mô hình Khu dân cư phòng, chống ma túy;… thông qua các buổi sinh hoạt định kỳ hàng tháng, Chi bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan, trực tiếp là các đảng viên phụ trách công tác phong trào trực tiếp tham mưu Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện triển khai theo dõi, kiểm tra hoạt động các mô hình; đề xuất nhân rộng các mô hình có hiệu quả hoặc chuyển đổi những mô hình không hiệu quả. Ngoài công tác triển khai các mô hình đã đăng ký với Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Chi bộ kịp thời và thường xuyên chỉ đạo sâu sát việc triển khai các mô hình mới đáp ứng các yêu cầu nhiệm vụ của cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện. Đồng thời, Chi bộ cũng tiến hành tổ chức cho các đồng chí cán bộ, công chức, đảng viên tham gia đánh giá, trao đổi, thảo luận, đóng góp ý kiến để triển khai, thực hiện các mô hình hiệu quả. Kịp thời ban hành các văn bản liên quan để chỉ đạo việc xây dựng, thực hiện các mô hình đảm bảo cụ thể, thiết thực.

Về kết quả triển khai thực hiện: Trong năm 2019, Chi bộ chỉ đạo cơ quan phối hợp với các Ban chuyên môn của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh theo dõi, hướng dẫn Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tân Lập tổ chức Diễn đàn Nhân dân tố giác tội phạm và thành lập mới 01 mô hình điểm cấp tỉnh “Khu dân cư an toàn về an ninh trật tự” tại thôn 2 - xã Tân Lập. Từ tháng 11/2019 đến nay, tiếp tục chỉ đạo hướng dẫn cơ sở thực hiện các mô hình điểm có hiệu quả tại các khu dân cư trên địa bàn huyện: (1) xã Tân Lập: mô hình “Khu dân cư phòng, chống ma túy” tại thôn 3; (2) xã Đăk Ruồng: mô hình “Khu dân cư đảm bảo an toàn giao thông” tại thôn 9, 12, 13; mô hình “Khu dân cư văn hóa kiểu mẫu không còn tà đạo Hà Mòn” tại các thôn 11, 12; mô hình “Khu dân cư đảm bảo vệ sinh môi trường” tại thôn 8; mô hình “Khu dân cư văn hóa kiểu mẫu” tại thôn 10; (3) xã Đăk Tờ Re: mô hình “Khu dân cư văn hóa kiểu mẫu không còn tà đạo Hà Mòn” tại thôn 4, thôn 8; (4) xã Đăk Pne: mô hình “Nước sạch vệ sinh môi trường” tại thôn 1; mô hình “Xanh, sạch, đẹp” tại thôn 2; mô hình “Khu dân cư văn hóa kiểu mẫu” tại thôn 2; mô hình “Khu dân cư đảm bảo an toàn giao thông” tại thôn 3, thôn 4; (5) Thị trấn Đăk Rve: mô hình “Khu dân cư văn hóa kiểu mẫu” tại thôn 2, thôn 3; mô hình “Khu dân cư phòng, chống tội phạm” tại thôn 3; mô hình “Khu dân cư đảm bảo an toàn giao thông” tại thôn 3; mô hình “Khu dân cư đảm bảo vệ sinh môi trường” tại thôn 4; (6) xã Đăk Kôi: mô hình “Khu dân cư đảm bảo vệ sinh môi trường” tại thôn 1, 7; mô hình “Khu dân cư đảm bảo an toàn giao thông” tại thôn 10… Nhìn chung, đến nay các mô hình trên tiếp tục được duy trì hoạt động, phát huy được tinh thần tự quản của Nhân dân và được quan tâm, hưởng ứng nhân rộng tại nhiều khu dân cư trên địa bàn, hiệu quả hoạt động được đánh giá có tính khả quan cao. 

Nét nổi bật của các mô hình là đầu năm 2021, thực hiện Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững” của Ban Thường vụ Huyện ủy Kon Rẫy, đơn vị triển khai xây dựng thêm mô hình điểm cấp huyện “vệ sinh môi trường và cải tạo vườn tạp” tại thôn 1 - xã Đăk Kôi và phối hợp với Tòa án nhân dân huyện triển khai mô hình nuôi gà tại thôn 5 - thị trấn Đăk Rve (thôn kết nghĩa của đơn vị cơ quan). Đến nay, mô hình đã đi vào hoạt động, qua đó nhận được sự hưởng ứng tham gia tích cực của bà con Nhân dân tại địa bàn và bước đầu đạt được một số kết quả khả quan (ý thức tự giác giữ vệ sinh môi trường của bà con được nâng lên, biết cách cải tạo vườn để trồng rau sạch, cải thiện kinh tế hộ gia đình).  

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai các mô hình của đơn vị vẫn còn một số hạn chế, khó khăn nhất định như: Công tác kiểm tra mô hình tại khu dân cư chưa được thường xuyên. Việc khen thưởng trong triển khai các mô hình trong nội bộ Chi bộ và hệ thống Mặt trận huyện còn hạn chế.   

Để tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được trong thời gian qua, Chi bộ Mặt trận đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới đó là:

Một là, tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên và quần chúng. Đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo, quản lý trong triển khai mô hình học tập, làm theo gắn với thực tiễn tại Chi bộ theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Hai là, tăng cường chỉ đạo về đẩy mạnh và nâng cao chất lượng hoạt động, nhân rộng các mô hình có hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị; đồng thời, kịp thời rà soát, chuyển đổi những mô hình không hiệu quả, không còn phù hợp. Quan tâm xây dựng mới các mô hình lồng ghép học tập và làm theo Bác gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của Chi bộ, cơ quan, địa phương; trong đó, chú trọng lựa chọn những nội dung, vấn đề nổi cộm, trọng tâm, cấp thiết để tổ chức thực hiện mô hình.  

Ba là, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, biểu dương, khen thưởng về các mô hình hay, cách làm tốt, có hiệu quả; tạo sự lan tỏa các tấm gương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến.

Qua việc triển khai mô hình đã phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, tự quản của cán bộ, công chức, đảng viên trong Chi bộ và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn huyện, lan tỏa phong trào học tập và làm theo Bác; từ đó, mang lại những kết quả thiết thực trên nhiều lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị địa phương, nhất là tại các vùng sâu, vùng xa, vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số; làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững trong thời gian tới./.  


Tin liên quan

Tin nổi bật Tin nổi bật