A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đẩy mạnh việc học tập chuyên đề năm 2022 trên địa bàn huyện Kon Rẫy.

Thực hiện Hướng dẫn số 23-HD/BTGTU, ngày 10/01/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum về một số nội dung về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022. Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 thực sự có hiệu quả, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã kịp thời ban hành hướng dẫn một số nội dung về việc học tập chuyên đề năm 2022 trên địa bàn huyện Kon Rẫy.

Hội nghị sơ kết 05 năm về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh Kon Tum.   

Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện Chuyên đề riêng của tỉnh: (1) Các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện Chuyên đề riêng của tỉnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nâng cao trách nhiệm; năng động, sáng tạo; khơi dậy khát vọng xây dựng tỉnh Kon Tum phát triển nhanh và bền vững” gắn với chuyên đề toàn khóa của Trung ương “về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang (cán bộ, đảng viên) và các tầng lớp Nhân dân bằng các hình thức phù hợp như kết hợp với hội nghị triển khai nhiệm vụ chính trị năm 2022; sinh hoạt chi bộ, cơ quan, đoàn thể định kỳ; sinh hoạt chuyên đề; sinh hoạt khu dân cư...; đồng thời xây dựng kế hoạch học tập và làm theo nội dung Chuyên đề riêng của tỉnh trong năm 2022; chỉ đạo cán bộ, đảng viên xây dựng Bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện theo quy định (hoàn thành trước ngày 20/02/2022); (2) Việc quán triệt, triển khai thực hiện phải bám sát ba nội dung "học tập, làm theo Bác và nêu gương của người cán bộ, đảng viên", cụ thể: (i) Tổ chức học tập làm cho cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân nhận thức đúng về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nâng cao trách nhiệm; năng động, sáng tạo; ý chí tự lực, tự cường; khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; liên hệ làm rõ trách nhiệm của cán bộ, đảng viên đối với Đảng, với Tổ quốc, với Nhân dân, với gia đình, xã hội và trách nhiệm nêu gương trong sinh hoạt và công tác... từ đó trở thành lối sống, nếp nghĩ, cách làm của từng cán bộ, đảng viên và người dân; (ii) Tập trung hướng dẫn cán bộ, đảng viên đăng ký việc làm theo để rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; đề cao trách nhiệm, tính tự lực, tự cường, năng động, sáng tạo trong công tác để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao; với khát vọng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, xây dựng tổ chức, cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh; xây dựng tỉnh Kon Tum phát triển nhanh và bền vững, góp phần xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Việc làm theo Bác phải được thể hiện ở từng hành động, việc làm cụ thể, thiết thực của tập thể, cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao; làm việc có trọng tâm, trọng điểm, kiên quyết, kiên trì, quyết tâm, quyết liệt, quyết đoán, giải quyết thấu đáo, tạo sự đột phá, hiệu quả trong công tác; (iii) Cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị tích cực phát huy vai trò nêu gương trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện trách nhiệm nêu gương theo các quy định của Đảng với phương châm "trên trước, dưới sau", "trong trước, ngoài sau", "nói đi đôi với làm"; cán bộ có chức vụ càng cao, cương vị càng lớn, càng phải gương mẫu trong rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, phong cách, tác phong, lề lối công tác để quần chúng và cấp dưới noi theo; nêu gương về nâng cao trách nhiệm trong công tác; rèn luyện tính năng động, sáng tạo, linh hoạt, quyết đoán trong giải quyết công việc; xây dựng tác phong công tác khoa học, khách quan, dân chủ, với tinh thần "gắn lý luận với thực tiễn", "mình vì mọi người, vì tập thể", luôn "đặt lợi ích tập thể lên trên lợi ích cá nhân"; phấn đấu hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao với kết quả cao nhất. Đối với cán bộ, đảng viên, công chức không giữ chức vụ phải nêu gương trong rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, lối sống, sinh hoạt; nâng cao trách nhiệm, năng động, sáng tạo trong công tác đối với quần chúng nơi công tác và Nhân dân nơi cư trú. Đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý, ngoài các nội dung nêu gương như trên còn phải nêu gương trong nghiên cứu, học tập và vận dụng lý luận (Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, chủ trương, quy định của Đảng, Nhà nước) vào thực tiễn công tác; qua đó, chủ động đề xuất về các giải pháp đổi mới, sáng tạo, nâng cao hiệu quả trên lĩnh vực công tác được phân công và chịu trách nhiệm trước tập thể cấp ủy, cơ quan, đơn vị về các nội dung đề xuất của mình; rèn luyện phong cách lãnh đạo, điều hành khoa học, dân chủ, hiệu quả.

 

Đoàn công tác của Ban Thường vụ Huyện ủy giám sát chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại Chi bộ Hạt Kiểm lâm và Chi bộ Mặt trận huyện.   

Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, biểu dương, khen thưởng. 

Một là, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền: Các cấp ủy, tổ chức đảng, Trang thông tin điện tử của huyện nâng cao chất lượng tin, bài về nội dung phát huy tinh thần tự lực, tự cường; nâng cao trách nhiệm; năng động, sáng tạo; khát vọng xây dựng tỉnh Kon Tum phát triển nhanh và bền vững, phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; chủ động, kịp thời phát hiện, biểu dương, nêu gương những tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo Bác, những cách làm mới, sáng tạo, mang lại hiệu quả thiết thực trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Việc thông tin, tuyên truyền về học tập và làm theo Bác được gắn với tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm của đất nước, dân tộc và của địa phương, tập trung cao điểm vào dịp Kỷ niệm 132 năm Ngày sinh nhật Bác (19/5/2022), 77 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/2022); đẩy mạnh công tác tuyên truyền miệng thông qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cán bộ, đảng viên và thông tin, tuyên truyền trên mạng xã hội; đồng thời chủ động tấn công, đấu tranh, phản bác những thông tin, quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, những phần tử xấu.

Hai là, công tác biểu dương, khen thưởng: Các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị tổ chức lựa chọn các tập thể, cá nhân tiêu biểu để biểu dương, khen thưởng vào dịp Kỷ niệm 132 năm Ngày sinh nhật Bác (19/5/2022); đồng thời giới thiệu một số tập thể, cá nhân tiêu biểu nổi trội để đề nghị cấp trên biểu dương, khen thưởng. Việc tổ chức biểu dương, khen thưởng gắn với sơ kết 01 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị và Chuyên đề riêng của tỉnh.

         Ba là, công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết: Các cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện tốt Kế hoạch 49-KH/HU, ngày 18/11/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy về  thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị và Chuyên đề toàn khóa về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tập trung kiểm tra, đánh giá sơ kết 01 năm về kết quả việc triển khai thực hiện các kế hoạch, chương trình hành động; đồng thời, giám sát thường xuyên việc học tập, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viên. Việc đánh giá, phân loại tổ chức đảng và đảng viên, cán bộ cuối năm 2022 phải chú trọng một cách thực chất đến kết quả học tập và làm theo Bác, xác định đây là một tiêu chí, tiêu chuẩn quan trọng trong công tác đánh giá, phân loại.


Tác giả: Quốc Vy - BTG Huyện ủy.

Tin liên quan

Tin nổi bật Tin nổi bật