A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”,  Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy Kon Rẫy đã bám sát nội dung hướng dẫn của cấp trên, ban hành các văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Qua đó, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị trong việc xây dựng chỉnh đốn Đảng, giữ vững ổn định chính trị, xã hội, quốc phòng - an ninh góp phần thúc đẩy việc hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ, phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.  

 Hội nghị hoc tập, quán triệt và triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tử đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Việc triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW được huyện gắn với thực hiện Nghị quyết TW4 (khóa XII) về “tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diển biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI “về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” luôn được quan tâm chỉ đạo xuyên suốt.    

Theo ông Đinh Văn Quang – UTVBV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, để Chỉ thị số 05-CT/TW được triển khai sâu rộng, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức 114 Hội nghị học tập, phổ biến, quán triệt với 3824 đồng chí tham gia; đồng thời chỉ đạo các TCCS Đảng tiếp tục tổ chức quán triệt tại địa phương, đơn vị mình cho đảng viên, công chức, viên chức, cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang; hội viên, đoàn viên và Nhân dân trên địa bàn huyện. Căn cứ vào các chuyên đề do Tỉnh ban hành, Ban Thường vụ Huyện ủy đã xây dựng chuyên đề cấp mình và chỉ đạo các TCCS Đảng trực thuộc Huyện ủy đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hằng năm, toàn khóa và chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Hầu hết các TCCS Đảng, các cơ quan, đơn vị trong sinh hoạt định kỳ, đột xuất hoặc sinh hoạt chuyên đề đã tổ chức tốt việc đưa chủ đề, nội dung về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để kể những câu chuyện về Bác liên quan đến chủ đề của từng năm. 

Trong triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cơ quan, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị; trong đó chú trọng phát triển xây dựng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; nông thôn mới nâng cao, khu dân cư kiểu mẫu, công tác chỉnh trang đô thị; đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng nông thôn mới, trong đó nâng cao hiệu quả hoạt động; thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí, ngăn chặn và đẩy lùi tiêu cực, xây dựng các chuẩn mực đạo đức công vụ, thực hiện văn hóa công sở, chấp hành nghiêm thời gian làm việc; qui định rõ trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cơ quan, đơn vị…Việc xây dựng và tổ chức thực hiện những chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với đặc điểm hoạt động của từng ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị. Đến nay các cơ quan, đơn vị trong toàn huyện đã xây dựng chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp theo hướng dẫn của ngành dọc cấp trên, có 64/64 cơ quan, đơn vị đã rà soát, bổ sung và xây dựng chuẩn mực đạo đức theo quy định (đạt tỷ lệ 100%). 

Qua học tập và làm theo Bác đã tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và tạo sự lan tỏa trong Nhân dân trên địa bàn huyện. Tinh thần trách nhiệm, tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức có chuyển biến rõ nét, chú trọng khắc phục sửa chữa những khuyết điểm hạn chế. Đặc biệt, việc đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” đã có sự nhận diện rõ hơn trong cán bộ, đảng viên để kịp thời có những biện pháp ngăn chặn, đấu tranh. Những vấn đề nổi cộm của địa phương, cơ quan, đơn vị được kịp thời giải quyết, góp phần thúc đẩy hoàn thành nhiệm vụ chính trị hằng năm và cả nhiệm kỳ. 

Đặc biệt, thời gian qua, các cấp ủy, chính quyền, thủ trưởng các cơ quan, ban ngành, UBMTTQVN và các đoàn thể từ huyện đến cơ sở đã tổ chức được 58 cuộc tiếp xúc đối thoại trực tiếp với Nhân dân theo hình thức Hội nghị riêng (55 cuộc đối thoại định kỳ và 03 cuộc đối thoại đột xuất). Các ý kiến phản ánh của Nhân dân đều được chủ trì lắng nghe, tôn trọng, tiếp thu, giải trình những nội dung thuộc thẩm quyền; những nội dung cần xác minh làm rõ hoặc không thuộc thẩm quyền đều được tiếp thu kiến nghị lên cấp có thẩm quyền giải quyết. 

Mô hình tủ sách Bác Hồ tại thư viện trường PTDTBT-THCS xã Đăk Kôi

Qua học tập và làm theo Bác, trên địa bàn huyện đã xuất hiện nhiều mô hình hay, những gương điển hình tiên tiến. Cụ thể, đã có 51/51 TCCS Đảng đăng ký triển khai hơn 80 mô hình; trong đó nhiều mô hình đã mang lại hiệu quả thiết thực với chức năng, nhiệm vụ và đời sống sinh hoạt tại địa phương, đơn vị điển hình như: Hiến máu tình nguyện; Địa chỉ đỏ tình nguyện; Tổ chức các hoạt động tình nguyện an sinh xã hội; Chi hội trưởng nói lời hay ý đẹp; Tiết kiệm điện; Hũ gạo tiết kiệm; Khu dân cư văn hóa kiểu mẫu không còn tà đạo Hà Mòn... Đến nay, huyện đã có 23 gương điển hình, tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và nhiều gương điển hình được cấp tỉnh, cấp huyện biểu dương, khen thưởng cho 19 cá nhân và 11 tập thể vào các dịp sinh nhật Bác (19/5 hằng năm). 

Ông Đinh Văn Quang cho biết: Thực hiện tốt Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW "Về đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng, đạo đưc, phong cách Hồ Chí Minh" trên địa bàn huyện, trong thời gian tới, Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, kiên quyết, kiên trì thực hiện tốt Quy định của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; luôn kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Nghị quyết 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI). Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân bằng nhiều hình thức phong phú, thiết thực, hiệu quả. Chỉ đạo các cấp ủy, TCCS Đảng chủ động, sáng tạo sát sao và cụ thể để đưa việc học tập và làm tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành công việc tự giác, thường xuyên. Tiếp tục rà soát, theo dõi, hướng dẫn các cấp ủy, tổ chức Đảng chỉ đạo, lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên xây dựng bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện theo từng chuyên đề. Nhân rộng những mô hình hay, cách làm tốt, có hiệu quả; tạo sự lan tỏa các tấm gương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong Đảng và trong xã hội...


Tác giả: Đinh Văn Hương - Phó Ban Tuyên giáo Huyện ủy

Tin liên quan