STT Tên Tải về
1 Mục lục chi tiêu, nhiệm vụ về chương trình mục tiêu giáo dục nghề nghiệp - việc làm
2 Quyết định Ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện Nghị quyết số 152-NQ-CP ngày 15/11/2022 của Bộ Chính trị
3 Quyết định Ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 10 tháng 2 năm 2022 của Bộ Chính trị
4 Quyết định Ban hành Kế hoạch giám sát, đánh giá năm 2022 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025
5 Quyết định phê Kế hoạch truyền thông về chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025
6 Quyết định Ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 160/NQ-CP ngày 22 tháng 12 năm 2021
7 Quyết định Ban hành Quy chế hoạt động của tổ công tác về chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025
8 Quyết định về việc thay đổi Thành viên thường trực Tổ công tác về chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025
9 Quyết định về việc thành lập Tổ công tác về Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025
10 Quyết định về việc thành lập Tổ công tác về Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025
11 Nghị quyết ban hành kế hoạch thực hiện chỉ thị 05-CT/TW ngày 23 tháng 6 năm 2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng kháo XIII
12 Chỉ thị của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030
13 Quyết định về việc ban hành hướng dẫn thực hiện nội dung "Cải thiện dinh dưỡng" thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025
14 Thông tư quy định quản lý sử dụng và quyết toán kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025
15 Thông tư thực hiện hướng dẫn Đề án Truyền thông và giảm nghèo về thông tin thuộc chương trình mục tiêu quốc giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025
16 Thông tư hướng dẫn thực hiện hổ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025
17 Thông tư hướng dẫn thực hiện một số nội dung về giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm cho người lao động tại các tiểu dự án và nội dung thành phần thuộc 03 chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025
18 Thông tư hướng dẫn một số nội dung thực hiện hỗ trợ việc làm bền vững thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025
19 Thông tư hướng dẫn giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025
20 Thông tư hướng dẫn một số nội dung thực hiện đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo và hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025
21 Quyết định ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua " Vì người nghèo-không ai bị bỏ lại phía sau" giai đoạn 2021-2025
22 Quyết định phê duyệt một số nội dung hỗ trợ 22 huyện nghèo thuộc 17 tỉnh thoát khỏi tình trạng nghèo, đặc biệt khó khăn giai đoạn 2022-2025
23 Quyết định phê duyệt danh sách huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo giai đoạn 2021-2025
24 Quyết định Về việc thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025

Tin nổi bật Tin nổi bật