A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Chú trọng đẩy mạnh công tác dân vận của hệ thống chính trị

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, trong 20 năm qua, cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở trên địa bàn huyện Kon Rẫy đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng mô hình, điển hình “Dân vận khéo” với nhiều cách làm hay, sáng tạo, sát với thực tiễn đem lại hiệu quả thiết thực đã góp phần gắn kết, thúc đẩy và nâng cao hiệu quả phong trào thi đua yêu nước ở các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Lễ phát động thực hiện cuộc vận động thay đổi nếp nghĩ, cách làm. Ảnh Hữu Huy

Qua phong trào thi đua “Dân vận khéo”, cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp quan tâm, giải quyết kịp thời, hiệu quả những bức xúc, nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của Nhân dân; tăng cường đối thoại, tiếp dân, nhất là đối với những vấn đề khiếu kiện phức tạp, đông người; đồng thời tiếp nhận góp ý của Nhân dân, công khai “đường dây nóng”, phân công trách nhiệm giải quyết, trả lời phản ánh, kiến nghị chính đáng của Nhân dân; tạo điều kiện để Mặt trận TQVN, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân thực hiện giám sát, phản biện... Từ đó, nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân ngày càng được nâng lên và tích cực tham gia xây dựng các mô hình “Dân vận khéo”. Đến nay, toàn huyện đã đăng ký và xây dựng được 572 mô hình tập thể và cá nhân hoạt động khá phong phú trên các lĩnh vực như: kinh tế, văn hoá - xã hội, an ninh - quốc phòng và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Trong đó có 284 mô hình về kinh tế, 152 mô hình trên lĩnh vực văn hóa - xã hội, 66 mô hình về quốc phòng - an ninh và 70 mô hình về xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. 

Các mô hình “Dân vận khéo” trong lĩnh vực kinh tế gắn với thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới đã phát huy được hiệu quả như: Trồng dâu nuôi tằm, thanh long ruột đỏ; mô hình trồng cây ngô lấy thân làm thức ăn chăn nuôi dê; mô hình trồng khoai lang nhật, mô hình cánh đồng mẫu lớn và dự án trồng cây sắn tại xã Tân Lập; mô hình “Làng phụ nữ DTTS nông thôn mới” tại xã Đăk Tơ Lung; mô hình công trình “Đoạn đường thanh niên thắp sáng đường quê”; mô hình luân chuyển vốn hỗ trợ hộ nghèo chăn nuôi bò sinh sản nhằm giảm nghèo bền vững tại các xã Đăk Ruồng, Đăk Tờ Re...   

Trên lĩnh vực văn hoá - xã hội, trên địa bàn huyện đã thành lập và duy trì 26 mô hình chủ yếu như : mô hình “Khu dân cư đảm bảo an toàn giao thông”, “Khu dân cư văn hóa kiểu mẫu”, “Khu dân cư văn hóa kiểu mẫu không có tà đạo”; mô hình “Tiết kiệm trong đám cưới, đám tang, đám giỗ” của xã Tân Lập; “Tủ sách Bác Hồ” tại Chi bộ 5, xã Đăk Pne và Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện... 

Trong lĩnh vực quốc phòng - an ninh, đã xây dựng nhiều mô hình góp phần ổn định chính trị, giữ vững an ninh trật tự ở địa phương, như: có 56/56 tổ tự quản về an ninh trật tự thôn, 08 tổ tự quản “Khu dân cư đảm bảo vệ sinh môi trường”, mô hình “Tiếng loa an ninh” của xã Tân Lập, “LLVT huyện chung sức xây dựng nông thôn mới” của BCHQS huyện... 

Trong lĩnh vực xây dựng hệ thống chính trị, phong trào thi đua “Dân vận khéo” được thực hiện gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm; tham gia giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền...

Mô hình tiết kiệm thôn bản tại xã Đăk Tơ LungẢnh Hữu Huy

Có thể khẳng định, phong trào “Dân vận khéo” đã được cấp ủy, chính quyền huyện nhà quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai nghiêm túc, sâu rộng, thực sự đi vào đời sống xã hội, trở thành phong trào chung của cả hệ thống chính trị và được các tầng lớp Nhân dân đồng tình hưởng ứng, tích cực tham gia. Từ phong trào thi đua, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang nâng cao ý thức trách nhiệm của mình trong thực thi công vụ; phát huy quyền làm chủ, tính tích cực, chủ động của Nhân dân. Đây là chủ trương đúng đắn nhằm tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của công tác dân vận, đồng thời phát huy tiềm năng, sức sáng tạo, tinh thần vượt khó của các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn huyện. Đồng thời, huy động nhiều lực lượng, nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh, xây dựng Đảng, chính quyền ngày càng vững mạnh; phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đã đề ra.

Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, các cấp ủy, chính quyền huyện tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm:

Một là: Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị và các văn bản của Đảng, Nhà nước về công tác dân vận. 

Hai là: Tăng cường tuyên truyền, quán triệt nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân về công tác dân vận khéo, trong đó tập trung bám sát các nhiệm vụ chính trị của địa phương, những vấn đề bức xúc, mới nảy sinh tại cơ sở cần có sự vào cuộc của cả cộng đồng.

Ba là: Tăng cường đổi mới công tác dân vận của hệ thống chính trị, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, trên cơ sở làm tốt công tác dân vận của Đảng, đẩy mạnh hơn nữa phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng và nhân rộng ngày càng nhiều mô hình, điển hình “Dân vận khéo” trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Bốn là: Phát huy vai trò của hệ thống dân vận, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác dân vận khéo. Làm tốt công tác dân vận khéo trong việc nắm bắt tâm trạng, nguyện vọng của Nhân dân, kịp thời tham mưu giải quyết những vấn đề có liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân.

Năm là: Thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động, nhất là Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững” trên địa bàn huyện, Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”.

Sáu là: Thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra; định kỳ sơ kết, tổng kết và biểu dương, khen thưởng các mô hình, điển hình “Dân vận khéo”, tạo động lực thúc đẩy phong trào thi đua dân vận khéo trên địa bàn toàn huyện.


Tác giả: Đinh Thị Mỹ Hảo – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy

Tin liên quan

Tin nổi bật Tin nổi bật