A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW và 10 năm thi hành Luật HTX năm 2012

Ngày 23/11, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến với các huyện, thành phố Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18/3/2002, Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể và Tổng kết 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012 trên địa bàn tỉnh.

Quang cảnh hội nghị

Dự tại điểm cầu huyện có đồng chí Nguyễn Quang Thạch- TUV, Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Đinh Thị Mỹ Hảo, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Võ Văn Lương, Phó bí thư - Chủ tịch UBND huyện; đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam, các đoàn thể, chính trị xã hội; các phòng, ban chuyên môn trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện, Bí thư đảng ủy các xã, thị trấn, chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.

Sau 20 năm thực hiện Nghị quyết 13-NQ/TW và 10 năm thực hiện Luật HTX năm 2012, kinh tế tập thể, HTX trên địa bàn tỉnh đã có những chuyển biến tích cực. Đến nay, toàn tỉnh có 195 HTX (tăng 161 HTX) so với năm 2001, 100% số HTX đã chuyển đổi hoạt động theo Luật HTX năm 2012; có 210 tổ hợp tác với hơn 11 nghìn thành viên hoạt động đa dạng các ngành nghề. Các HTX từng bước củng cố, đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động, chấp hành nghiêm các quy định của Đảng, Nhà nước trong sản xuất kinh doanh, thực hiện tốt nghĩa vụ tài chính và đảm bảo chế độ cho người lao động. Kinh tế tập thể, HTX hoạt động đa dạng về ngành nghề, lĩnh vực; công tác chuyển đổi hoạt động của các loại hình HTX sau khi Luật HTX năm 2012 có hiệu lực cơ bản tạo ra bước chuyển biến mới, gắn với thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Hoạt động sản xuất, kinh doanh của các HTX ngày càng mở rộng, phát triển và đạt hiệu quả tốt, vai trò kinh tế tập thể, HTX ngày càng được phát huy… Các HTX đã chú trọng đổi mới công nghệ, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, gắn sản xuất với chế biến và tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị; tích cực tham gia chương trình mỗi xã một sản phẩm với nhiều sản phẩm OCOP được công nhận, góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế-xã hội, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập, đời sống vật chất, tinh thần của người dân nông thôn.

Bên cạnh kết quả đạt được thì việc phát triển kinh tế tập thể, HTX trên địa bàn vẫn còn một số hạn chế: Một số cấp ủy, chính quyền cơ sở chưa nhận thức đầy đủ về vai trò, vị trí của kinh tế tập thể, HTX; công tác tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về kinh tế tập thể và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của các HTX còn hạn chế; một số địa phương chạy theo số lượng, chưa chú trọng đến chất lượng; việc động viên, khích lệ, định hướng, hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các HTX chưa kịp thời… Phần lớn HTX có quy mô nhỏ, phát triển không đồng đều; năng lực quản trị hạn chế, chưa tạo sự liên kết, hợp tác giữa các tổ chức kinh tế tập thể với nhau và với các loại hình kinh tế khác trong nền kinh tế thị trường…

Tại Hội nghị, các ngành, huyện thành phố, các HTX đã tham gia tham luận tập trung đánh giá những kết quả đạt được, nêu lên những hạn chế và nguyên nhân, đồng thời đề xuất, kiến nghị, giải pháp nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, HTX trên địa bàn tỉnh đáp ứng yêu cầu phát triển.

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Dương Văn Trang nhấn mạnh: Để phát huy vai trò của kinh tế tập thể đóng góp thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XVI của Đảng bộ tỉnh, yêu cầu các cấp, các ngành, địa phương: Tiếp tục tăng cường, tuyên truyền, quán triệt sâu sắc các quan điểm chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về vai trò, vị trí của kinh tế tập thể, HTX trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; nâng cao nhận thức, ý thức và thống nhất hành động cho cả hệ thống chính trị; tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương trong lãnh đạo, phải đồng hành, hướng dẫn tạo điều kiện để nhân dân phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn.

Kiện toàn bộ máy quản lý nhà nước về kinh tế tập thể; tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra về thi hành Luật HTX, các chính sách đối với phát triển kinh tế tập thể, HTX; thực hiện lồng ghép các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình phát triển kinh tế-xã hội, huy động nguồn lực vào kinh tế tập thể, HTX.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động kinh tế tập thể, chú trọng phát triển HTX trong lĩnh vực mà tỉnh có tiềm năng lợi thế như nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, trồng và chế biến dược liệu, cà phê; xây dựng HTX gắn với xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững, tái cơ cấu nông nghiệp; tăng cường liên kết giữa HTX với doanh nghiệp và các thành phần kinh tế khác. Các HTX cần đầu tư, đổi mới trang thiết bị, ứng dụng mạnh mẽ tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân trên địa bàn.

Tiếp tục nghiên cứu tháo gỡ chính sách về tài chính, tín dụng; tăng cường đào tạo nguồn nhân lực cho HTX, tạo điều kiện thuận lợi để các HTX tiếp cận có hiệu quả các chính sách, nguồn lực đầu tư, hỗ trợ xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường, hỗ trợ quảng bá sản phẩm, xây dựng nhãn hiệu, thương hiệu, truy xuất nguồn gốc sản phẩm để các HTX phát triển ổn định hoạt động và phát triển bền vững…

 “Tỉnh ủy giao cho Ban cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo Liên minh HTX tỉnh, các đơn vị, sở ngành liên quan để lãnh đạo, chỉ đạo tốt hơn mô hình HTX kiểu mới trên địa bàn tỉnh; thường xuyên sơ kết, tổng kết, báo cáo kịp thời cho Tỉnh ủy để lãnh đạo, chỉ đạo. Yêu cầu Ban cán sự đảng UBND tỉnh tiếp thu, nghiên cứu và từng bước tháo gỡ khó khăn cho HTX trong thời gian tới…” - đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh.

Tại Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 3 tập thể và 5 cá nhân có thành tích trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể.


Tác giả: Thành Trung ( Trung tâm VH-TT-DL&TT huyện Kon Rẫy)

Tin liên quan

Tin nổi bật Tin nổi bật