A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Một số kết quả nổi bật của công tác tuyên giáo năm 2022 trên địa bàn huyện.

Trong năm 2022, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã bám sát chương trình công tác của Ban Thường vụ Huyện ủy và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã chủ động, tích cực, sáng tạo, linh hoạt trong công tác tham mưu giúp Ban Thường vụ Huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo các nhiệm vụ trên lĩnh vực tuyên giáo và đã đạt được những kết quả quan trọng.

Tổ chức hội nghị giao ban công tác tuyên giáo 9 tháng đầu năm 2022.  

Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã kịp thời làm tốt công tác tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành các văn bản như chương trình, kế hoạch, hướng dẫn, công văn về lãnh đạo triển khai các nhiệm vụ chuyên môn, tổ chức sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Trung ương, Tỉnh ủy; hướng dẫn các tổ chức cơ sở đảng, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện tổ chức các hoạt động thông tin tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm các sự kiện lớn của đất nước, của tỉnh, của huyện, gắn với tuyên truyền việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và kết quả phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng đảng và hệ thống chính trị của huyện. Kết quả trong năm 2022: 100% các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện thực hiện tốt việc treo băng rôn, khẩu hiệu, cờ Đảng, cờ Tổ quốc trong các ngày kỷ niệm lớn của huyện, của tỉnh và đất nước như đã in và tuyên truyền hơn 1.500 mét vuông trên pa nô, cắm gần 1000 lượt cờ hồng kỳ, cờ chuối, 150 câu khẩu hiệu trên băng rôn tuyên truyền, 95 lượt tuyên tuyền bằng xe lưu động...; tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 3, 4, Quốc hội khóa XV; các nội dung của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ năm, sáu (khóa XIII); Ban hành các báo cáo trên các lĩnh vực như: Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 05/11/2012 của Bộ Chính trị khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới”; Báo cáo sơ kết 01 năm thực hiện Kế hoạch số 32-KH/TU, ngày 28/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị và Chuyên đề toàn khóa về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Chuyên đề riêng của tỉnh; Báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW, ngày 15/10/2007 của Ban Bí thư khoá X “về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới”; Báo cáo kết quả triển khai xây dựng chuẩn mực đạo đức cho cán bộ, đảng viên trên địa bàn huyện; Báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 06/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng “về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”; Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 05/9/2016 của Ban Bí thư (khóa XII) về “đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới; Báo cáo tổng kết việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022; Báo cáo kết quả thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo và phân giới cắm mốc, quản lý biên giới năm 2022; Báo cáo kết quả 01 năm thực hiện kết luận của đồng chí Tổng Bí thư tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Ban Tuyên giáo Huyện ủy; ...  

Tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo các cấp uỷ, tổ chức đảng đã xây dựng kế hoạch, đồng thời đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình công tác năm để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội đã tích cực tuyên truyền, phổ biến đến đoàn viên, hội viên và quần chúng Nhân dân bằng nhiều hình thức phù hợp như sinh hoạt công tác tư tưởng, sinh hoạt chuyên đề, tọa đàm, lồng ghép tuyên truyền trong sinh hoạt thôn/làng. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội huyện đưa nội dung học tập vào sinh hoạt thường kỳ của tổ chức mình; các tổ chức cơ sở đảng, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội ở cơ sở đã lựa chọn, biên tập một hoặc một số nội dung để tổ chức sinh hoạt và triển khai học tập; nhờ làm tốt việc học tập và làm theo Bác, trong năm 2022 trên địa bàn huyện đã có 05 tập thể và 10 cá nhân được Chủ tịch UBND huyện biểu dương, khen thưởng; có 02 tập thể và 03 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh và Trung ương biểu dương, khen thưởng. Việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề đã được các cấp ủy, tổ chức đảng tập trung tổ chức sinh hoạt nội dung chuyên đề của tỉnh gắn với các đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị với chủ đề “tự soi, tự sửavà sinh hoạt nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm Ngày chia tách và thành lập huyện Kon Rẫy.

Công tác tuyên truyền trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội được triển khai tích cực với nhiều hình thức linh hoạt, sáng tạo; kết hợp lồng ghép với tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị của đất nước, của tỉnh, của huyện theo tinh thần đổi mới, thiết thực, hiệu quả, đặc biệt là các hoạt động kỷ niệm 20 năm Ngày chia tách và thành lập huyện Kon Rẫy (31/01/2002 - 31/01/2022), tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao huyện lần thứ VII năm 2021 gắn với Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2022, tổ chức Hội thi cồng chiêng, xoang các dân tộc thiểu số huyện Kon Rẫy lần thứ I năm 2022. Hệ thống truyền thanh từ huyện đến cơ sở có nhiều tin, bài, phóng sự phản ánh sinh động về gương người tốt, việc tốt, các mô hình kinh tế mang lại hiệu quả cao trong sản xuất, kinh doanh, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, công tác cải cách hành chính, tình hình đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn huyện...  

Công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, chính trị và định hướng tư tưởng, dư luận xã hội trong các tầng lớp Nhân dân tiếp tục được đổi mới nội dung và phương thức, tổ chức bám sát địa bàn, nắm bắt tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và Nhân dân qua nhiều kênh thông tin; công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch được triển khai thực hiện.

Ban Tuyên giáo Huyện ủy làm tốt công tác phối hợp với Ban Tổ chức Huyện ủy, Trung tâm Chính trị huyện, các phòng ngành, cơ quan, đơn vị cấp huyện triển khai thực hiện Kế hoạch số 55-KH/HU, ngày 24/12/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy Kon Rẫy về đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ năm 2022 cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên trên địa bàn huyện được 16 lớp với 732 lượt học viên tham gia học tập, gồm: Lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng; Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị (LLCT) cho đảng viên mới; Lớp bồi dưỡng công tác Đảng cho Bí thư chi bộ và cấp uỷ viên cơ sở; Lớp bồi ỡng LLCT và chuyên môn nghiệp vụ công tác Dân vận ở cơ sở; Lớp bồi dưỡng LLCT và nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát; Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng về tổ chức; Lớp bồi dưỡng công tác Tuyên truyền miệng ở cơ sở; Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Văn phòng cấp ủy; Lớp bồi dưỡng LLCT và nghiệp vụ cán bộ Hội LHPN ở cơ sở; Lớp bồi dưỡng LLCT và nghiệp vụ công tác Đoàn ở cơ sở;...

 Lễ công bố và trao tặng Sách lịch sử lực lượng vũ trang huyện Kon Rẫy giai đoạn 1954 - 2020  

Việc sưu tầm, nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền lịch sử địa phương được quan tâm chú trọng: Đã xây dựng Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 18/01/2018 của Ban Bí thư Trung ương “về tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng”; triển khai, đôn đốc tham gia Cuộc thi tìm hiểu “Kon Tum - 110 năm xây dựng và phát triển” ở địa phương, đơn vị (qua đó đã có 616 bài dự thi gửi về Ban Tổ chức Cuộc thi); chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn các địa phương, đơn vị triển khai thực hiện công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử truyền thống, lịch sử đảng bộ địa phương. Đến nay, đã xuất bản Sách lịch sử lực lượng vũ trang huyện Kon Rẫy giai đoạn 1954 - 2020; tổ chức Hội thảo lần thứ nhất bản thảo Lịch sử Đảng bộ xã Đăk Tờ Re giai đoạn 1975 - 2020; chuẩn bị công tác sưu tầm, biên soạn Lịch sử Đảng bộ xã Đăk Pne giai đoạn 1975 - 2020; đồng thời Trung tâm Chính trị huyện, các trường học trên địa bàn huyện đã lồng ghép vào chương trình giảng dạy về truyền thống lịch sử địa phương; Huyện đoàn phối hợp với Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Du lịch và Truyền thông huyện tổ chức tốt các hoạt động về nguồn, viếng Nghĩa trang Liệt sỹ huyện cho đoàn viên, thanh niên tham gia và hưởng ứng nhiệt tình...

Với những kết quả đã đạt được năm 2022, bước sang năm 2023 công tác tuyên giáo của huyện tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm như:   Thứ nhất, chủ động tham mưu cấp ủy tổ chức học tập, phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Chương trình hành động, đề án, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; các phong trào thi đua yêu nước, ngày lễ lớn để triển khai nhiệm vụ. Tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo các lĩnh vực công tác tuyên giáo đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ. Đổi mới nội dung, hình thức, phương thức công tác tuyên giáo; “chọn” việc có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với từng giai đoạn, thời điểm, tình hình mới. Xây dựng chương trình công tác năm 2023 sát tình hình cụ thể của địa phương, của ngành, đặc biệt là các hoạt động kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2023), Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, 110 năm Ngày thành lập tỉnh Kon Tum (09/02/1913 - 09/02/2023).  

Thứ hai, tăng cường phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp làm tốt công tác tham mưu về các vấn đề tư tưởng trong thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, Nhân dân quan tâm. Nâng cao khả năng dự báo, nhanh nhạy, kịp thời, hiệu quả trong định hướng công tác thông tin, nắm dư luận xã hội; đưa thông tin về cơ sở. 

Thứ ba, đổi mới, nâng cao chất lượng công tác lý luận chính trị và Lịch sử Đảng nhất là đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng giáo dục lý luận chính trị tại Trung tâm Chính trị huyện. Tăng cường công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch. Đấu tranh với các biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa’’ trong nội bộ thực sự có hiệu quả.   

Thứ tư, tham mưu phối hợp để tạo sự chuyển biến rõ nét trên các lĩnh vực giáo dục, khoa học, công nghệ, môi trường, y tế và một số vấn đề an sinh xã hội; triển khai đồng bộ, hiệu quả công tác tuyên truyền, văn hóa, văn nghệ, dư luận xã hội.  

Thứ 5, tập trung hướng dẫn, chỉ đạo, tổ chức học tập chuyên đề năm 2023; xây dựng các mô hình, tuyên truyền, phát hiện các điển hình mới, cách làm hay, sáng tạo trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chú trọng xây dựng các mô hình trong xây dựng, rèn luyện đội ngũ cán bộ, công chức, thái độ phục vụ Nhân dân.

Thứ 6, chăm lo bồi dưỡng đội ngũ làm công tác tuyên giáo cơ sở có phẩm chất chính trị vững vàng, bản lĩnh, kiến thức, kỹ năng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tuyên giáo của Đảng trong tình hình mới, tạo tiền đề thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị đặt ra.


Tác giả: Quốc Vy – BTG Huyện ủy.

Tin liên quan

Tin nổi bật Tin nổi bật