A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Mở lớp Sơ cấp lý luận chính trị năm 2023

Sáng ngày 15/5, Trung tâm Chính trị huyện phối hợp với các cơ quan Tham mưu giúp việc Huyện ủy, các TCCSĐ tiến hành mở lớp Sơ cấp lý luận chính trị khoá X, năm 2023 cho 46 đồng chí là cán bộ, đảng viên chưa qua lớp Sơ cấp LLCT thuộc các TCCS Đảng trong toàn huyện.

Quang cảnh lớp học

Tham gia có đồng chí Đinh Thị Mỹ Hảo, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đại diễn lãnh đạo các cơ  quan Tham mưu giúp việc Huyện ủy.

 Trong thời gian từ tháng 15/5- 23/6/2023, các học viên sẽ được nghiên cứu 18 chuyên đề về những quan điểm cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lê Nin và Tư tưởng Hồ Chí Minh; Lịch sử và đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; vấn đề công nghiệp hóa - nhiệm vụ trọng tâm của thời kỳ quá độ lên XHCN ở Việt Nam; Xây dựng và phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa... Ngoài ra, các học viên còn được nghe triển khai Chuyên đề Thông tin tình hình biển đảo; Chuyên đề Thông tin thời sự, tình hình phát triển kinh tế-xã hội của địa phương và tham gia Học tập, nghiên cứu thực tế để đủ điều kiện thi đánh giá kết quả cuối khóa học. Bên cạnh đó, lớp học còn  lồng ghép: Chuyên đề “Đấu tranh phòng, chống âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch cơ hội và phần tử xấu trên mạng xã hội”;  Chuyên đề Lịch sử Đảng bộ xã, Chuyên đề Lịch sử Đảng bộ huyện Kon Plong, Chuyên đề Lịch sử Đảng bộ Tỉnh Kon Tum, Chuyên đề “Giáo dục đạo đức cách mạng trong thời kỳ mới” Chuyên đề; “Hội nhập quốc tế”; Chuyên đề “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam” và chuyên đề tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh”của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng”.

Phát biểu tại lễ khai giảng, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy nhấn mạnh: Việc mở lớp Sơ cấp lý luận chính trị là hết sức cần thiết, không chỉ nhằm chuẩn hóa, nâng cao trình độ, bản lĩnh chính trị cũng như năng lực vận dụng chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước vào lĩnh vực công tác chuyên môn tại cơ sở; góp phần nâng cao phẩm chất chính trị và đạo đức cách mạng, năng lực công tác của người cán bộ đảng viên để giải quyết mọi vấn đề thực tiễn trong quá trình thực hiện và hoàn thành tốt công việc được giao. Đồng thời xây dựng thái độ, tinh thần chủ động tích cực tham gia cùng tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể ở cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội và vận động nhân dân thực hiện tốt đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. 

Sau khi hoàn thành chương trình học, các học viên được cấp bằng Sơ cấp lý luận chính trị, tạo cơ sở, tiền đề, điều kiện để các học viên theo học các chương trình cao hơn, chuẩn hóa chức danh cán bộ theo quy định. 


Tác giả: Lâm Hiền - Hữu Huy

Tin liên quan

Tin nổi bật Tin nổi bật