A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Mở lớp đảng viên mới đợt 1 năm 2023

Sáng 7/3/2023, Trung tâm chính trị huyện Kon Rẫy tổ chức khai giảng lớp đảng viên mới đợt I năm 2023 cho 44 đảng viên mới kết nạp của các tổ chức cơ sở Đảng trên địa bàn huyện.

Quang cảnh Mở lớp đảng viên mới đợt 1 năm 2023

Tham dự có đại diện lãnh đạo các cơ quan giúp việc Huyện uỷ.

Tại lớp đảng viên mới, các học viên được tiếp thu 10 chuyên đề, đó là: chuyên đề về “Chủ nghĩa Mác – Lênnin và tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và của cách mạng Việt Nam”; chuyên đề “Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”; chuyên đề “Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa”; chuyên đề “Đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Đảng”; chuyên đề “Phát triển giáo dục và đào tạo khoa học và công nghệ”; chuyên đề “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam”; chuyên đề “Quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường”; chuyên đề “Tăng cường quốc phòng an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội”; chuyên đề “Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế”; chuyên đề “Nguyên tắc tổ chức hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở”; chuyên đề “Xây dựng Đảng về đạo đức”; chuyên đề “Phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng Cộng  sản Việt Nam”. Ngoài ra, các học viên còn được tiếp thu Lịch sử Đảng bộ địa phương và lịch sử Đảng bộ tỉnh Kon Tum; Đấu tranh phòng, chống âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch cơ hội và phần từ xấu trên mạng xã hội. Dự kiến Lớp kết thúc vào ngày 16/03/2023.

Thông qua lớp học, nhằm giúp các đồng chí đảng viên mới nâng cao nhận thức về lý luận chính trị, vai trò, trách nhiệm của bản thân trong quá trình phấn đấu, rèn luyện theo đuổi mục tiêu, lý tưởng, trở thành đảng viên chính thức của Đảng Cộng sản Việt Nam.


Tác giả: Lâm Hiền (Trung tâm VH-TT-DL&TT huyện Kon Rẫy)

Tin liên quan