A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kon Rẫy: Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Qua 4 năm (2018-2022) triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị “về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”, nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc huyện Kon Rẫy từng bước được nâng cao.

Trong 4 năm qua, Ban Chỉ đạo 35 huyện thường xuyên chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đặc biệt, năm 2020, thực hiện nghiêm đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” gắn với đợt sinh hoạt chính trị về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị theo chủ đề “tự soi, tự sửa”.

Cụ thể, Ban Chỉ đạo 35 huyện tổ chức Hội nghị tập huấn các chuyên đề về “Nhận diện âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch; sự cần thiết phải đấu tranh, phản bác luận điệu tuyên truyền xuyên tạc của các thế lực thù địch và phần tử xấu trên internet và mạng xã hội”; “Công tác nghiên cứu, định hướng dư luận xã hội trong tình hình mới và hướng dẫn kỹ năng, nghiệp vụ xây dựng, phát triển, quản lý các trang mạng xã hội, trang TTĐT của các địa phương, cơ quan đơn vị”...

Hội nghị tập huấn về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Ảnh: HN

Trung tâm Chính trị huyện làm tốt công tác giáo dục, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhân dân trên địa bàn. Trong đó, đưa Nghị quyết số 35-NQ/TW vào các lớp bồi dưỡng chính trị hè cho cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên thuộc các đơn vị trường học; đưa nội dung xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị và kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” vào nội dung chương trình để quán triệt sâu sắc trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác giáo dục.

Phòng Văn hóa và Thông tin huyện phối hợp với các đơn vị liên quan thường xuyên thực hiện công tác kiểm tra các hoạt động văn hóa phẩm, kinh doanh karaoke, photocopy, internet trên địa bàn huyện. Trung tâm Văn hóa-Thể thao-Du lịch và Truyền thông huyện thường xuyên đăng, phát các tác phẩm âm nhạc ca ngợi đất nước, Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và quê hương Kon Rẫy trong các chương trình truyền thanh, truyền hình.

Trang TTĐT huyện xây dựng kế hoạch, mở các chuyên trang, chuyên mục, liên kết với Trang TTĐT của các cơ quan, đơn vị, các diễn đàn trên mạng xã hội trong tỉnh để chia sẻ thông tin, tuyên truyền về Nghị quyết số 35-NQ/TW nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và người dân khi sử dụng mạng xã hội.

Đặc biệt, Huyện đoàn tổ chức hành trình “Về nguồn” cho lực lượng đoàn viên, thanh niên tìm hiểu về lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng bộ tỉnh; phát huy vai trò tiên phong của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên trong lực lượng đoàn viên, thanh niên các cấp, các ngành trong công tác tuyên truyền, nắm bắt thông tin, nhận diện và đấu tranh gỡ bỏ các thông tin xấu độc trên mạng xã hội. Đồng thời, triển khai thực hiện hiệu quả đề án “Tăng cường giáo dục, đạo đức lối sống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thanh thiếu nhi giai đoạn 2019-2022” gắn với thực hiện Chỉ thị số 42- CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng với phương châm “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp”. Từ đó, nhiều mô hình hay, gương người tốt, việc tốt được đăng tải trên các trang facebook của Đoàn-Hội-Đội.

Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện cử cán bộ về cơ sở nắm tình hình, thăm hỏi, động viên và tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đẩy mạnh triển khai thực hiện Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào DTTS, làm cho đồng bào DTTS vươn lên thoát nghèo bền vững” gắn với Cuộc vận động “ Toàn dân tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Qua đó, kịp thời động viên, cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước; tuyên dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Ông Đinh Văn Quang khẳng định: Việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW trong 4 năm qua được cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở trên địa bàn huyện quán triệt sâu sắc, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện và đem lại những hiệu quả nhất định, góp phần định hướng cho cán bộ, đảng viên và dư luận theo hướng tích cực, nâng cao nhận thức trong toàn hệ thống chính trị đối với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.


Nguồn:baokontum.com.vn Sao chép liên kết

Tin liên quan

Tin nổi bật Tin nổi bật