A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kon Rẫy làm tốt công tác giải quyết tình trạng thiếu đất, nhà ở và đất sản xuất cho người dân

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu  số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Huyện Kon Rẫy  làm làm tốt công tác giải quyết tính trạng thiếu đất ở, nhà ở và đất sản xuất, nước sinh hoạt cho người đồng bào dân tộc thiểu số vùng khó khăn trên địa bàn.

Thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Năm 2022 huyện Kon Rẫy được giao nguồn vốn là 7.107,9  triệu đồng để thực hiện dự án giải quyết tình trạng thiếu đất ở,  nhà ở và đất sản xuất, nước sinh hoạt cho người dân tộc thiểu số (trong đó ngân sách Trung ương là 3.689 triệu đồng, vốn đối ứng địa phương là 368,9 triệu đồng còn lại là vốn ngân sách 3.050 triệu đồng). Theo đó có 62 hộ được hỗ trợ chuyển đổi nghề, 77 hộ được hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán; 12 hộ được hỗ trợ nhà ở, 04 hộ được hỗ trợ đất ở, 21 hộ được hỗ trợ đất sản xuất và hỗ trợ nước sinh hoạt tập trung cho 2 công trình trên địa bàn  xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Đây là một trong mười dự án nằm trong chương trình mục tiêu quốc gia  phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022 của huyện Kon Rẫy, góp phần giúp cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo có động lực phát triển kinh tế ổn định đời sống./.

 


Tác giả: Y Nhàn- Thành Trung (Trung tâm VH-TT-DL&TT huyện Kon Rẫy)

Tin liên quan