A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kết quả nổi bật của công tác giáo dục, bồi dưỡng lý luận chính trị từ đầu năm 2022 đến nay trên địa bàn huyện Kon Rẫy.

Thực hiện Kế hoạch số 29-KH/BTGTU, ngày 15/11/2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum về công tác lý luận chính trị năm 2022. Theo đó, Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành Kế hoạch số 55-KH/HU, ngày 24/12/2021 về đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị (LLCT), chuyên môn nghiệp vụ năm 2022. Trong 9 tháng đầu năm 2022, huyện Kon Rẫy tổ chức thực hiện tốt công tác giáo dục, bồi dưỡng LLCT trên địa bàn; tổ chức nghiên cứu, học tập quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của trung ương, của tỉnh, của huyện bằng hình thức phù hợp, hiệu quả; công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được chủ động thực hiện, góp phần nâng cao trình độ LLCT cho cán bộ, đảng viên trong giai đoạn hiện nay.

Quang cảnh tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt các văn bản của Trung ương, của tỉnh và của huyện. 

Trong 9 tháng đầu năm 2022, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo ban hành các văn bản hướng dẫn triển khai nghiên cứu, quán triệt, học tập, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của tỉnh bằng hình thức phù hợp. Trong đó, phải kể đến việc triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về những điều đảng viên không được làm; tổ chức Hội nghị quán triệt các nội dung Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII: (i) Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 16/6/2022 về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao; (ii) Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 16/6/2022 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; (iii) Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 16/6/2022 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới; (iiii) Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 về tăng cường, củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới; tổ chức bồi dưỡng chính trị hè cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện; tổ chức Hội nghị tập huấn về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên địa bàn huyện năm 2022 cho các đồng chí là đảng viên tham mưu công tác Đảng của các TCCS Đảng trực thuộc Huyện ủy, các đồng chí tham mưu công tác Tuyên giáo, Văn phòng các đảng ủy, thành viên Tổ thư ký, giúp việc Ban chỉ đạo 35 huyện, thành viên Tổ biên tập Trang thông tin điện tử huyện và các xã, thị trấn và các đồng chí phụ trách các trang Facebook, Zalo của các cơ quan, đơn vị huyện, các xã, thị trấn, các trường học; tiếp tục học tập chuyên đề toàn khóa do Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng biên soạn “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước, phồn vinh, hạnh phúc” và chuyên đề do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy biên soạn “Nâng cao trách nhiệm; năng động, sáng tạo; khơi dậy khát vọng xây dựng tỉnh Kon Tum phát triển nhanh và bền vững”; tổ chức Hội nghị  sơ kết 01 năm thực Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị và chuyên đề riêng của tỉnh, tại Hội nghị Chủ tịch UBND huyện đã biểu dương, khen thưởng cho 5 tập thể và 10 cá nhân có thành tích trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kết nối với điểm cầu của tỉnh về tổ chức Hội nghị giao ban toàn quốc đánh giá triển khai Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị; chỉ đạo các TCCS Đảng trực thuộc tham gia Cuộc thi “Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Kon Tum lần thứ II năm 2022”; hưởng ứng và phát động tham gia Cuộc thi tìm hiểu “Kon Tum - 110 năm xây dựng và phát triển; đẩy mạnh tuyên truyền các ngày lễ lớn trong năm 2022 ...

 

Khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022.

Chỉ đạo các TCCS Đảng trực thuộc triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trên địa bàn huyện với chủ đề “Tự soi, tự sửa”; tập trung cao điểm vào dịp kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2022), kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022), kỷ niệm 77 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh (02/9); qua đó đã tạo ra đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có sức lan tỏa mạnh mẽ, có ý nghĩa to lớn, góp phần giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, hội viên, đoàn viên, chiến sỹ lực lượng vũ trang toàn Đảng bộ huyện.

 Quang cảnh Lớp bồi dưỡng công tác Tuyên truyền miệng năm 2022. 

Công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị được các cấp ủy quan tâm, chỉ đạo thực hiện, nội dung các chuyên đề được thực hiện theo yêu cầu, hướng dẫn của cấp trên; kịp thời điều chỉnh nội dung, chương trình mới gắn lý luận với thực tiễn, giúp học viên nắm bắt kịp thời các thông tin, mang tính thời sự của tỉnh, của huyện với phương châm “Lấy người học làm trung tâm”, phát huy sự chủ động, sáng tạo của người học; đến nay Trung tâm Chính trị huyện đã mở được 12/15 lớp với gần  600 lượt học viên tham gia học tập, gồm: (1) Lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng (02 lớp); (2) Lớp bồi dưỡng LLCT cho đảng viên mới; (3) Lớp bồi dưỡng công tác Đảng cho Bí thư chi bộ và cấp uỷ viên cơ sở; (4) Lớp bồi ỡng LLCT và chuyên môn nghiệp vụ công tác Dân vận ở cơ sở; (5) Lớp bồi dưỡng LLCT và nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát; (6) Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng về tổ chức; (7) Lớp bồi dưỡng công tác Tuyên truyền miệng ở cơ sở; (8) Lớp bồi dưỡng LLCT và nghiệp vụ cán bộ Hội LHPN ở cơ sở; (9) Lớp bồi dưỡng LLCT và nghiệp vụ công tác Đoàn ở cơ sở; (10) Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đội; (11) Lớp bồi dưỡng LLCT và nghiệp vụ công tác Hội Cựu chiến binh. Cùng với đó, Trung tâm Chính trị huyện đã lồng ghép các chuyên đề như: Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam; Lịch sử Đảng bộ tỉnh Kon Tum, lịch sử Đảng bộ huyện Kon Plong, lịch sử Đảng bộ xã Đăk Kôi, lịch sử Đảng bộ xã Đăk Ruồng; Đấu tranh phòng, chống âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, cơ hội và phần tử xấu trên mạng xã hội; ... vào bài giảng để kịp thời tuyên truyền đến học viên trong thời gian tham gia các lớp bồi dưỡng tại Trung tâm, qua đó nâng cao nhận thức, sự hiểu biết về kiến thức cho học viên. Nhằm nâng chất lượng giảng dạy, hàng năm đội ngũ giảng viên chuyên trách và giảng viên kiêm chức (đến nay đội ngũ giảng viên chuyên trách là 3 đồng chí; giảng viên kiêm chức là 15 đồng chí) đều tham gia tập huấn về công tác giảng dạy do Trường chính trị tỉnh tổ chức. Trong quá trình giảng dạy, đội ngũ giảng viên chuyên trách và giảng viên kiêm chức luôn chủ động đổi mới phương pháp giảng dạy và học tập theo hướng lý luận gắn với thực tiễn; kết hợp diễn giải, thảo luận, trao đổi, phân tích và mở rộng kiến thức ở từng chuyên đề; linh hoạt ứng dụng phần mềm trình chiếu powerpoint, giáo án điện tử; thường xuyên bổ sung và cập nhật kiến thức mới, đặc biệt là các Nghị quyết hội nghị của Trung ương; những điểm mới tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng...; xây dựng nội dung các lớp bồi dưỡng bám sát hướng dẫn quy định của cấp trên, thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc, đúng thời gian và quy định trong tất cả các khâu tổ chức lớp học; đẩy mạnh công tác kiểm tra, đánh giá công tác giảng dạy bằng nhiều hình thức khác nhau như: trao đổi về đổi mới phương pháp giảng dạy; tổ chức dự giờ, kiểm tra giáo án, nhằm rút kinh nghiệm trong công tác giảng dạy và bổ sung kiến thức, phương pháp dạy học mới theo hướng tích cực. Chọn cử 01 thí sinh là giảng viên chuyên trách của Trung tâm tham gia Hội thi giảng viên LLCT giỏi năm 2022 cấp tỉnh do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức và đạt giải Ba của Hội thi

 Quang cảnh Lớp bồi dưỡng chính trị hè năm 2022. 

Bên cạnh đó, Ban Tuyên giáo Huyện ủy cũng đã phối hợp với các đơn vị như: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, Trường THPT Chu Văn An, Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú huyện, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện tổ chức 03 lớp bồi dưỡng chính trị hè năm 2022 cho cán bộ lãnh đạo quản lý, giáo viên, nhân viên trên địa bàn huyện với hơn 250 đồng chí tham gia.    

Như vậy, có thể thấy rằng trong 9 tháng đầu năm 2022 công tác giáo dục, bồi dưỡng lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, chiến sỹ lực lượng vũ trang trên địa bàn huyện đã hoàn tốt các nhiệm vụ đề ra; qua đó, nâng cao trình độ lý luận chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, năng lực lãnh đạo, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, đơn vị.


Tác giả: Quốc Vy – BTG Huyện ủy.

Tin liên quan

Tin nổi bật Tin nổi bật