A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2020 – 2025 và tổng kết 15 năm thi thành Điều lệ Đảng 2011 – 2025

Sáng ngày 28/02/2024, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2020 – 2025 và tổng kết 15 năm thi thành Điều lệ Đảng 2011 – 2025.

Quang cảnh Hội nghị

Đại biểu tham dự

Hội nghị dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Quang Thạch - TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Đinh Thị Mỹ Hảo – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Đ/c Võ Văn Lương – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện. Tham dự có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; Bí thư các TCCS Đảng trực thuộc Đảng bộ huyện.

Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2020 – 2025 và tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng 2011 – 2025 chỉ rõ: Nhiệm kỳ qua Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo kịp thời, sâu sát việc tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt và phổ biến sâu rộng Nghị quyết Đại hội XIX của Đảng bộ huyện, Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết XIII của Đảng và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của Tỉnh ủy đến toàn thể các TCCS Đảng, các cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn huyện. Việc nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền và tổ chức thực hiện đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả, sát tình hình thực tế.

  Công tác xây dựng Đảng về tổ chức bộ máy hệ thống chịnh trị được kịp thời, tinh gọn và hiệu quả; công tác xây dựng TCCSĐ và nâng cao chất lượng đảng viên thường xuyên được quan tâm; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của TCCSĐ và chất lượng đảng viên ngày càng được nâng cao; công tác cán bộ và công tác bảo vệ chính trị nội bộ được thực hiện chặt chẽ. Trong nhiệm kỳ đã chia tách, thành lập mới 01 chi bộ cơ sở, giải thể 01 chi bộ trực thuộc Đảng bộ huyện, chuyển giao tổ chức đảng và đảng viên đối với 01 chi bộ; đồng thời kịp thời củng cố, kiện toàn cấp ủy có đủ số lượng và cơ cấu hợp lý. Triển khai thực hiện xây dựng phương án sắp xếp, kiện toàn chi bộ, Mặt trận và các tổ chức đoàn thể theo đúng quy trình, quy định của Điều lệ Đảng, nhìn chung việc sắp xếp tổ chức đảng ở xã, thị trấn là phù hợp, sát thực tế, đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của Đảng trên các lĩnh vực công tác....

Đối với thực hiện Điều lệ Đảng trong 15 năm qua, Huyện ủy luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc quán triệt Quy định, Hướng dẫn thi hành điều lệ Đảng; việc tổ chức quán triệt, phổ biến, tuyên truyền các quy định trên đảm bảo nghiêm túc, toàn diện, đáp ứng được yêu cầu, chất lượng và hiệu quả, đảm bảo số lượng người tham dự, nội dung, chất lượng, kỷ luật và tiến độ thực hiện; các cấp ủy, tổ chức đảng cơ sở triển khai quán triệt nghiêm túc, toàn diện. Nhờ vậy, các tổ chức Đảng, đảng viên đã có nhận thức sâu sắc về mục đích, tầm quan trọng của việc thực hiện Cương lĩnh, Điều lệ Đảng, đường lối và mục tiêu, lý tưởng của Đảng, sự thống nhất tư tưởng, tổ chức và hành động trong toàn Đảng, từ đó nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, nhất là nhiệm vụ về quản lý tổ chức đảng và đảng viên được nâng lên, góp phần đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị và từng bước nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên.

Thảo luận tại hôi nghị phần lớn các đại biểu tham dự hội nghị  đều thống nhất với nội dung dự thảo các báo cáo đưa ra. Đồng thời đưa ra một số khó khăn trong quá trình triển khai sinh hoạt chuyên đề tại chi bộ nông thôn cũng như công tác kết nạp đảng viên ở cơ sở.

Trong thời gian tới  Ban chấp hành Đảng bộ huyện tiếp tục thực hiện các giải pháp sau: Tiếp tục nâng cao lập trường, bản lĩnh chính trị, trí tuệ, tính chiến đấu của toàn Đảng và mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt các cấp. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức công tác tư tưởng, bảo đảm tính Đảng, tính khoa học, tính chiến đấu, tính thực tiễn, kịp thời và hiệu quả;  Đẩy mạnh giáo dục đạo đức cách mạng, làm cho mỗi cán bộ, đảng viên;

Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương về “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”;  Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 17/4/2015 của Ban Chấp hành Trung ương “Về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức”; Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả công tác phát triển đảng viên  và  tổ chức đảng theo đúng quy trình, quy định, Hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng.

Tăng cường đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận của các cơ quan đảng, nhà nước và cả hệ thống chính trị; phát huy vai trò của nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh trong tình hình mới Kiên quyết, kiên trì đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, lãng phí; kết hợp chặt chẽ giữa tích cực phòng ngừa với chủ động phát hiện, xử lý nghiêm minh, kịp thời những hành vi tham nhũng, lãng phí và bao che, dung túng, tiếp tay, cho tham nhũng, lãng phí không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, bảo đảm sự lãnh đạo thống nhất của Đảng. Tiếp tục lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp đột phá trong công tác xây dựng Đảng theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng; bên cạnh đó, xác định những nhiệm vụ trọng tâm, những giải pháp đột phá của địa phương để lãnh đạo thực hiện hiệu quả công tác xây dựng Đảng nói riêng và nhiệm vụ chính trị của địa phương nói chung.


Tác giả: Y Nhàn - Thành Trung ( Trung tâm VH-TT-DL&TT huyện Kon Rẫy)

Tin liên quan

Tin nổi bật Tin nổi bật