A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Công tác điều tra, nắm bắt dư luận xã hội trên địa bàn huyện Kon Rẫy trong những năm qua.

Thời gian qua, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Kon Rẫy luôn coi trọng công tác nắm bắt, điều tra và định hướng dư luận xã hội (DLXH) là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác tư tưởng của Đảng bộ huyện nhằm phục vụ đắc lực cho việc phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo Quốc phòng - An ninh và xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở. Qua DLXH kịp thời nắm được những tư tưởng, nhu cầu, nguyện vọng của các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn huyện, để từ đó kịp thời định hướng công tác tuyên truyền và tham mưu cho Huyện ủy, HĐND, UBND huyện sớm đề ra các chủ trương, chính sách phù hợp với lòng dân.

Nhận thức rõ được tầm quan trọng đó, trong những năm qua, các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp từ huyện đến cơ sở đặc biệt quan tâm đến công tác điều tra, nắm bắt và định hướng DLXH. Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo về lĩnh vực này như: Kế hoạch số 57-KH/HU, ngày 01/6/2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện Kết luận số 100-KL/TW, ngày 18/8/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “về việc đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội”; Quyết định số 318-QĐ/HU, ngày 19/4/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy “về thành lập đội ngũ công tác viên dư luận xã hội cấp huyện”; chỉ đạo cho Ban Tuyên giáo Huyện ủy ban hành Quy chế hoạt động của cộng tác viên DLXH; và phân công nhiệm vụ cụ thể đối với cộng tác viên DLXH cấp huyện.

 Hội nghị cộng tác viên DLXH cấp huyện.    

Đến nay, Tổ cộng tác viên DLXH cấp huyện là 17 đồng chí được cơ cấu tại các phòng, ban, ngành, ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và đảng ủy các xã thị trấn (trong đó: đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy làm Tổ trưởng; đồng chí Phó trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy làm Tổ phó; đồng chí Chuyên viên Ban Tuyên giáo Huyện ủy làm Thư ký giúp việc cho Tổ); ngoài ra còn có đội ngũ tuyên truyền viên của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong toàn huyện, đội ngũ này cũng đã tích cực, kịp thời nắm bắt dư luận để báo cáo về huyện.

Căn cứ vào hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và tình hình thực tế của địa phương; hằng quý, Ban Tuyên giáo Huyện ủy tổ chức hội nghị giao ban và định hướng các nội dung cần nắm bắt DLXH. Chỉ đạo việc nắm bắt DLXH đối với các vụ việc bức xúc, nổi cộm xảy ra trên địa bàn huyện, … thông báo nhanh qua điện thoại hoặc bằng văn bản. Duy trì hội nghị giao ban công tác tuyên giáo, trong đó có nội dung công tác điều tra DLXH mỗi quý một lần với các nội dung được dư luận Nhân dân quan tâm như: tình hình tư tưởng, tâm trạng của các tầng lớp Nhân dân trước, trong và sau Tết Nguyên Đán; công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; việc tuyên truyền các ngày lễ lớn và sự kiện quan trọng của đất nước; việc tham gia xây dựng nông thôn mới; công tác giảm nghèo; công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; vấn đề về đất đai, tài nguyên, môi trường; công tác chăm sóc sức khỏe của Nhân dân; vấn đề đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; việc thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW về tăng cường công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; kết quả đạt được sau 05 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…. Ban Tuyên giáo Huyện ủy định kỳ hằng tuần đã kịp thời tổng hợp tình hình tư tưởng và DLXH nổi bật để kịp thời xây dựng báo cáo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Thường trực Huyện ủy đúng thời gian quy định.

Bên cạnh đó, mỗi năm Ban Tuyên giáo Huyện ủy phối hợp với phòng chuyên môn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức 02 đến 03 cuộc điều tra với số lượng hơn 200 phiếu; qua đó tổng hợp báo cáo cho Thường trực Huyện ủy và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, góp phần thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của cấp ủy. Định kỳ 6 tháng/lần Ban Tuyên giáo Huyện ủy tổ chức Hội nghị thông báo thông tin tình hình thời sự cho cán bộ hưu trí và đảng viên trên 30 năm tuổi trở lên, qua đó nắm bắt được những tâm tư, nguyện vọng, đề xuất của cán bộ hưu trí, đảng viên về tình hình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Ngoài ra, Ban Tuyên giáo Huyện ủy tạo mọi điều kiện để đội ngũ công tác viên DLXH thực hiện tốt nhiệm vụ, cung cấp thông tin cho cộng tác viên thông qua các hội nghị, giao ban, tài liệu nghiên cứu; đồng thời đội ngũ cộng tác viên cũng chia sẻ, báo cáo trao đổi những thông tin đã thu nhập được và đề xuất định hướng dư luận để Ban Tuyên giáo Huyện ủy tổng hợp …nhờ vậy, nhiều thông tin quan trọng, nhất là những tin bức xúc, nổi cộm, đã giúp lãnh đạo huyện kịp thời có những định hướng, quyết sách lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành sát với thực tế, qua đó góp phần ổn định tình hình chính trị, kinh tế - xã hội, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, xây dựng Đảng, xây dựng hệ chính trị vững mạnh.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác nắm bắt và định hướng DLXH thời gian qua trên địa bàn huyện vẫn còn một số hạn chế đó là: hoạt động của đội ngũ cộng tác viên DLXH ở một số đơn vị chưa có chất lượng, hiệu quả, nhất là việc thực hiện chế độ báo cáo định kỳ; chất lượng báo cáo chưa cao, chưa đầy đủ; thông tin DLXH còn hạn chế về tính đa dạng, toàn diện; việc nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân có lúc, có nơi, có việc chưa sâu sát, kịp thời…

Trước những yêu cầu, nhiệm vụ mới, công tác nắm bắt và định hướng DLXH trên địa bàn huyện cần tập trung thực hiện có hiệu quả một số nhiệm vụ, giải pháp sau:

Một là, tiếp tục đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến, quán triệt và thực hiện thực hiện tốt Kế hoạch số 32-KH/TU, ngày 04/4/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum về thực hiện Kết luận số 100-KL/TW, ngày 18/8/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “về việc đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội”; Hướng dẫn số 167-HD/BTGTW, ngày 26/11/2015; Kế hoạch số 57-KH/HU, ngày 01/6/2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy; coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, là trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị.  

Hai là, nâng cao trách nhiệm của Ban Tuyên giáo Huyện ủy và sự phối hợp giữa các ban, ngành, ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội huyện và các đơn vị có liên quan trong công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu DLXH.  

Ba là, thực hiện tốt công tác đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân nhằm giải quyết những vấn đề bức xúc mà Nhân dân trên địa bàn huyện; các cơ quan chức năng tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền giải quyết kịp thời những vấn đề tư tưởng, DLXH nảy sinh trong từng chủ trương, chính sách, các dự án lớn trên địa bàn huyện (đã, đang và chuẩn bị triển khai) ngay tại cơ sở, thôn, làng; không để tâm trạng lo lắng, bức xúc kéo dài dẫn đến trở thành “điểm nóng” khó giải quyết.

Bốn là, hằng năm các cấp quan tâm tạo điều kiện hỗ trợ cho hoạt động công tác DLXH; kinh phí chi gồm: trang bị các phương tiện; tổ chức hội nghị giao ban định kỳ, sơ kết, tổng kết; kinh phí tiến hành các cuộc điều tra xã hội học; kinh phí chi bồi dưỡng cộng tác viên; kinh phí tập huấn; kinh phí mua tài liệu phục vụ công tác DLXH…)

 Lễ ký kết Chương trình phối hợp thực hiện Quy chế 238.   

Năm là, đổi mới nội dung, phương thức nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác DLXH. Đẩy mạnh công tác đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” và chủ động phòng ngừa nguy cơ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đấu tranh phê phán các quan điểm, tư tưởng lệch lạc trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên. Thực hiện tốt Quyết định số 238-QĐ/TW, ngày 30/9/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về ban hành Quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo các cấp với các cơ quan Nhà nước cùng cấp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, Nhân dân quan tâm, (gọi tắt là Quy chế 238; nội dung này, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã tổ chức Hội nghị ký kết và ban hành Chương trình phối hợp với các đơn vị liên quan như: Hội đồng nhân dân huyện, UBND huyện, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân huyện). Duy trì thường xuyên việc tổ chức hội nghị giao ban định kỳ, sơ kết, tổng kết; kịp thời biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác DLXH. Tăng cường công tác thông tin định hướng tư tưởng trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân thông qua việc tổ chức các hội nghị báo cáo viên, hội nghị thông báo tình hình thời sự, thông qua các bản tin định kỳ phục vụ sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chi đoàn, chi hội và sinh hoạt trong Nhân dân; tiếp tục đẩy mạnh và thực hiện có hiệu quả công tác định hướng dư luận trên không gian mạng với phương châm: “lấy cái đẹp, dẹp cái xấu”; “lấy thông tin tích cực để đẩy lùi thông tin tiêu cực, xấu độc, sai trái, thù địch”, đăng tải, chia sẻ trên trang cá nhân từ các nguồn thông tin chính thống có giá trị nhằm tuyên tuyên truyền định hướng dư luận./.


Tin liên quan