A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bế giảng lớp đảng viên mới đợt 1 năm 2023

Chiều ngày 15/3/2023, Trung tâm chính trị huyện Kon Rẫy tổ chức bế giảng lớp đảng viên mới đợt I năm 2023 cho 38 đảng viên mới kết nạp của các tổ chức cơ sở Đảng trên địa bàn huyện.

Quang cảnh bế giảng lớp đảng viên 

Trong thời gian 8 ngày được triển khai học tập và tiếp thu 10 chuyên đề gôm: chuyên đề về chủ nghĩa Mác – Lênnin và tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và của cách mạng Việt Nam; Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam;  Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa;  Đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Đảng; Phát triển giáo dục và đào tạo khoa học và công nghệ; Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam; Quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; Tăng cường quốc phòng an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; Nguyên tắc tổ chức hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; Xây dựng Đảng về đạo đức; Phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng Cộng  sản Việt Nam. Ngoài ra, các học viên còn được tiếp thu Lịch sử Đảng bộ địa phương,lịch sử Đảng bộ tỉnh Kon Tum; Đấu tranh phòng, chống âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch cơ hội và phần từ xấu trên mạng xã hội.

Nhìn chung trong quá trình học tập các học viên tham gia học tập đầy đủ, thảo luận sôi nổi chấp hành ngiêm túc nội quy, quy định của Trung tâm đề ra. Trong quá trình giảng bài các báo cáo viên luôn bám vào thực tiễn của địa phương để liên hệ vào bài giảng, giúp cho các học viên dễ nắm bắt và vận dụng vào công việc chuyên môn. Cuối khóa học các học viên tham gia viết bài thu hoạch đạt yêu cầu đề ra, trong đó có 3 đồng chí đạt loại giỏi đạt tỷ lệ 7,9%; 21 đồng chí đạt loại khá đạt tỷ lệ 79% và 5 đồng chí đạt trung bình đạt tỷ lệ 13,1%.

Thông qua lớp học, nhằm giúp các đồng chí đảng viên mới nâng cao nhận thức về lý luận chính trị, vai trò, trách nhiệm của bản thân trong quá trình phấn đấu, rèn luyện trở thành đảng viên chính thức của Đảng Cộng sản Việt Nam./.


Tác giả: Y Nhàn (Trung tâm VH-TT-DL&TT huyện)

Tin liên quan