A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh tổng kết công tác tuyên giáo năm 2021.

Chiều ngày 28/12/2021, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh tổng kết công tác tuyên giáo năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Nguyễn Văn Hòa - Phó Bí thư Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; lãnh đạo Ban Tuyên giáo, trưởng, phó các phòng chuyên môn, chuyên viên Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đại diện cơ quan báo chí của tỉnh và các cơ quan báo chí Trung ương thường trú tại tỉnh. Đồng chí Huỳnh Quốc Huy - UVBTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị.

Tại điểm cầu huyện Kon Rẫy có các đồng chí: Đinh Thị Mỹ Hảo - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Đinh Văn Quang - UVBTV Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện; đại diện lãnh đạo các ngành khối khoa giáo huyện; lãnh đạo, chuyên viên Ban Tuyên giáo Huyện ủy; đại diện Thường trực Đảng ủy và cán bộ tham mưu công tác tuyên giáo của các xã, thị trấn.

 Đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu huyện Kon Rẫy

Tại Hội nghị đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã thông qua dự thảo báo cáo tổng kết công tác tuyên giáo năm 2021 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2022; theo đó trong năm 2021, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tích cực tham mưu Tỉnh ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức nhiều hội nghị, hội thảo quan trọng; tham mưu ban hành, triển khai sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết, kết luận và các văn bản chỉ đạo của Đảng liên quan đến lĩnh vực tuyên giáo; đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiểm tra kết quả 05 năm lãnh đạo thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 24-KH/TU, ngày 15/12/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và biểu dương, khen thưởng 39 tập thể, 51 cá nhân; tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, Chuyên đề toàn khóa “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc’’; triển khai thực hiện tốt chuyên đề riêng của tỉnh về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nâng cao trách nhiệm; năng động, sáng tạo; khơi dậy khát vọng xây dựng tỉnh Kon Tum phát triển nhanh và bền vững’’; kịp thời chỉ đạo các địa phương, đơn vị nắm bắt tư tưởng, dư luận xã hội, triển khai thực hiện tốt công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, nhất là trước các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của địa phương; chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Đại hội XIII của Đảng, về Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 và các sự kiện chính trị quan trọng của tỉnh; triển khai tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, toàn tỉnh đã mở 128 lớp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ cho 7.744 cán bộ, công chức, viên chức tham gia; tổ chức thành công Cuộc thi “Tìm hiểu 90 năm Cuộc đấu tranh Lưu huyết tại Ngục Kon Tum (12/12/1931-12/12/2021)”; …  

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác tuyên giáo vẫn còn một số hạn chế như: Sau học tập, quán triệt nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Ban Tuyên giáo (tuyên huấn) của một số cấp ủy chưa quan tâm kiểm tra, giám sát, đánh giá chất lượng học tập, quán triệt và triển khai thực hiện; việc tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ vẫn còn ít, chưa đảm bảo theo kế hoạch; công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị 05, Kết luận 01 của Bộ Chính trị và chuyên đề riêng của tỉnh về học tập và làm theo Bác có nơi, có lúc chưa quyết liệt; việc phát hiện, nhân rộng các mô hình hay, cách làm sáng tạo chưa được nhiều; việc tổ chức nghiên cứu, biên soạn, xuất bản sách lịch sử đảng bộ xã, phường, thị trấn còn chậm; chất lượng một số công trình còn thấp.

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Huỳnh Quốc Huy ghi nhận những nỗ lực của ngành Tuyên giáo tỉnh trong năm qua đã bám sát yêu cầu, nhiệm vụ chính trị, nắm bắt và dự báo tình hình tư tưởng, dư luận xã hội để triển khai đồng bộ, toàn diện các hoạt động tuyên truyền, góp phần tạo sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội. Về nhiệm vụ, giải pháp của ngành Tuyên giáo tỉnh trong năm 2022, trên cơ sở các ý kiến đa số nhất trí với các nhiệm vụ mà dự thảo Báo cáo tổng kết của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề ra, đồng chí nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm sau: (1) Đổi mới và nâng cao chất lượng quán triệt, triển khai các nghị quyết, thỉ thị của Đảng trên địa bàn tỉnh theo tinh thần Chỉ thị số 08-CT/TU, ngày 21/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tiến hành tham mưu kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Đảng trên lĩnh vực tuyên giáo theo quy định; (2) Tham mưu triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 32-KH/TU, ngày 28/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị và Chuyên đề toàn khóa về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Chuyên đề riêng của tỉnh năm 2021; (3) Tích cực tham mưu bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chủ động đấu tranh, phản bác các thông tin xấu độc. Tăng cường công tác thông tin đối ngoại, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2022; (4) Tiếp tục tham mưu thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 73-KH/TU, ngày 17-10-2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 18-01-2018 của Ban Bí thư Trung ương về tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng; (5) Tổ chức mở Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên giáo cơ sở. Tổ chức Hội thi Giảng viên lý luận chính trị giỏi cấp tỉnh năm 2022; (6) Phối hợp chỉ đạo, quản lý chặt chẽ hoạt động tuyên truyền, báo chí, xuất bản, khoa giáo, văn hóa văn nghệ, thể thao trên địa bàn tỉnh, bảo đảm theo đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; (7) Thực hiện tốt việc theo dõi, nắm bắt kịp thời tình hình dư luận xã hội trên địa bàn tỉnh, nhất là những vấn đề bức xúc, nổi cộm. Tham mưu rà soát, củng cố, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp; từng bước xây dựng đội ngũ Báo cáo viên chuyên sâu trên các lĩnh vực.

Tác giả: Trần Quốc Vy.


Tin liên quan