A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Ban Tuyên giáo Huyện ủy hướng dẫn triển khai công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên năm 2023

Vừa qua, ngày 08/02/2023 Ban Tuyên giáo Huyện ủy Kon Rẫy ban hành Hướng dẫn số 28-HD/BTGHU về nội dung công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên năm 2023. Theo đó, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đề nghị các đồng chí báo cáo viên Huyện ủy, các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Huyện ủy, các tổ chức chính trị - xã hội huyện bám sát hướng dẫn này và trên cơ sở nhiệm vụ của cấp ủy, của địa phương, đơn vị và nhu cầu thông tin của các nhóm đối tượng để lựa chọn, xây dựng nội dung, kế hoạch tuyên truyền miệng trong năm 2023, trong đó chú trọng một số nội dung cần tập trung tuyên truyền: (1) Về công tác xây dựng Đảng; (2) Về phát triển kinh tế - xã hội; (3) Về lĩnh vực văn hóa - xã hội, khoa học, giáo dục - đào tạo, công nghệ và môi trường; (4) Về quốc phòng, an ninh; (5) Về công tác đối ngoại

Hội nghị phổ biến, quán triệt các văn bản của Trung ương, của tỉnh và của huyện.

Một là, về công tác xây dựng Đảng: (i) Tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025; tiếp tục tuyên truyền về kết quả triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị gắn với triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; (ii) Tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương (khóa XIII) và của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XVI) đã ban hành; tập trung tuyên truyền quá trình triển khai, kết quả thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XIII) “về tăng cường củng cố xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”; Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XIII) “về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới”; tuyên truyền công tác triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TU ngày 02/12/2022 của Tỉnh ủy về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2023”; (iii) Tuyên truyền về công tác và kết quả phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo tài liệu chính thống, định hướng tuyên truyền của các cơ quan chức năng và Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực; (iiii) Tuyên truyền kết quả nổi bật trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2023 theo Hướng dẫn số 26-HD/BTGHU, ngày 05/01/2023 của Ban Tuyên giáo Huyện ủy.   

Hai là, về phát triển kinh tế - xã hội: (i) Tuyên truyền Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Quốc hội thông qua tại kỳ họp bất thường tháng 01/2023; (ii) Tuyên truyền kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hằng quý, 6 tháng và cả năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 của ngành, của tỉnh, của địa phương và cả nước; (iii) Tuyên truyền về Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030; Phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025. Tập trung tuyên truyền các nghị quyết, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của Chính phủ, của tỉnh theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; (iii) Tiếp tục tuyên truyền Nghị quyết số 05-NQ/TU, ngày 25/11/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnhvề phát triển nông nghiệp hàng hóa đi vào chiều sâu, ứng dụng công nghệ cao gắn với công nghiệp chế biến và thị trường tiêu thụ đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030; Nghị quyết số 06-NQ/TU, ngày 25/11/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển lâm nghiệp bền vững đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 16/02/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về bảo tồn và phát huy giá trị nghề truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”; Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 18/02/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XVI v chuyển đổi số tỉnh Kon Tum đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 74-KH/TU, ngày 24/11/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 31-KL/TW, ngày 07/3/2022 của Bộ Chính trị “về định hướng phát triển ngành công nghiệp bô-xít-alumin-nhôm giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Kế hoạch số 78-KH/TU, ngày 23/12/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TW, ngày 10/8/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển đất nước đến năm 2030”...   

Ba là, về lĩnh vực văn hóa - xã hội, khoa học, giáo dục - đào tạo, công nghệ và môi trường: (1) Tuyên truyền những quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng về lĩnh vực văn hóa - văn nghệ được nêu trong văn kiện Đại hội XIII của Đảng; Tuyên truyền kết quả sau 2 năm thực hiện Kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021; (2) Tuyên truyền kết quả 15 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị (khóa X) về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới; (3) Tuyên truyền Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030; Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030; Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030...; (4) Tuyên truyền hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới; (5) Tuyên truyền hoạt động lễ hội của nước ta hiện nay; công tác chỉ đạo tổ chức, quản lý, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của lễ hội trong năm 2023; Tuyên truyền các hoạt động thể dục - thể thao lớn trong năm 2023; (6) Tuyên truyền kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI (Nghị quyết 29-NQ/TW) về “đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”. Tuyên truyền về Chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Tuyên truyền những điểm mới và kết quả nổi bật của Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 và công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng năm học 2023 - 2024; (7) Tuyên truyền các hoạt động và thành tựu khoa học nổi bật năm 2022 và năm 2023; kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW, ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị “về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư”; Kết luận số 50-KL/TW, ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XI “về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”; (8) Tuyên truyền kết quả 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa X “về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”; (9) Tuyên truyền Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; (10) Tuyên truyền những chương trình lớn của ngành Y tế trong năm 2022 và năm 2023; công tác phòng, chống dịch bệnh.

Bốn là, về quốc phòng, an ninh: (i) Tuyên truyền Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới ; tuyên truyền chủ trương tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; (ii) Tuyên truyền công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng năm 2023; (iii) Truyền về tình hình Biển Đông, biên giới trên đất liền, nhiệm vụ đặt ra trong công tác đấu tranh và bảo vệ chủ quyền, các quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của quốc gia, chủ trương giữ vững môi trường hòa bình để phát triển; (iiii) Tuyên truyền kết quả thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”; (iiiii) Tuyên truyền kết quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội năm 2023.

Năm là, về công tác đối ngoại: (i) Tuyên truyền đường lối đối ngoại của Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; việc thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hoá, đa dạng hoá; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, có hiệu quả; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hoà bình, ổn định, không ngừng nâng cao vị thế, uy tín quốc tế của Việt Nam; (ii) Tuyên truyền kết quả các chuyến thăm của các đồng chí lãnh đạo cao cấp Đảng, Nhà nước tới các nước và lãnh đạo các nước thăm Việt Nam; (iii) Tuyên truyền quan hệ của Việt Nam với các nước láng giềng, với ASEAN, các nước lớn và các nước, đối tác quan trọng của Việt Nam; (iiii) Tuyên truyền những thành tựu và đóng góp quan trọng của Việt Nam đối với Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN); (iiiii) Tuyên truyền những kết quả, đóng góp quan trọng của Việt Nam khi là thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp quốc, nhiệm kỳ 2023 - 2025, cơ quan có vai trò quan trọng hàng đầu trong hệ thống Liên Hợp quốc trong bảo vệ và thúc đẩy quyền con người, thể hiện sự ghi nhận của cộng đồng quốc tế đối với những chính sách, nỗ lực và thành tựu của Việt Nam trong việc bảo đảm ngày càng tốt hơn quyền của người dân trên tất cả các lĩnh vực; (iiiiii) Tuyên truyền, định hướng chính trị về các sự kiện nổi bật của thế giới trong năm 2023 được dư luận xã hội quan tâm.


Tác giả: Quốc Vy – BTG Huyện ủy

Tin liên quan

Tin nổi bật Tin nổi bật