A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Ban Tuyên giáo Huyện ủy ban hành hướng dẫn công tác Khoa giáo, văn hóa, văn nghệ năm 2023.

Vừa qua, ngày 03/02/2023 Ban Tuyên giáo Huyện ủy Kon Rẫy ban hành Hướng dẫn số 27-HD/BTGHU về hướng dẫn công tác Khoa giáo, văn hóa, văn nghệ năm 2023.

Tổ chức Lễ phát động ra quân thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới đầu Xuân Quý Mão năm 2023 tại xã Đăk Tờ Lung. 

Với mục đích nhằm giúp các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng và phát triển trên các lĩnh vực có liên quan đến công tác Khoa giáo, văn hóa, văn nghệ trên địa bàn huyện, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Đại hội XIX của Đảng bộ huyện và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Thông qua hoạt động công tác Khoa giáo, văn hóa, văn nghệ tham mưu các cấp ủy làm tốt công tác chỉ đạo tuyên truyền, giáo dục cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân về chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường dân tộc, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và của nền văn hóa, con người Việt Nam; bồi dưỡng nâng cao nguồn nhân lực, có cơ chế đột phá để thu hút, trọng dụng nhân tài, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, ứng dụng mạnh mẽ khoa học và công nghệ, nhất là thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, tạo động lực mạnh mẽ cho sự phát triển nhanh và bền vững; kiên định nguyên tắc xây dựng Đảng để xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Theo đó, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đề nghị các tổ chức cơ sở Đảng, các đơn vị, ngành khối Khoa giáo triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 trên địa bàn huyện với các nội dung như:  

Một là, công tác tham mưu, quán triệt, phổ biến các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng trên lĩnh vực Khoa giáo, văn hóa, văn nghệ: (1) Tiếp tục tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII “về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa””; Quy định những điều đảng viên không được làm, các quy định về nêu gương, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; (2) Thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị năm 2023. Tập trung triển khai xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số gắn với Cuộc vận động “làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững”; (3) Chuẩn bị các nội dung kiểm tra về việc triển khai thực hiện Chương trình số 76-CT/TU, ngày 17/10/2014 về thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”.

Hai là, tham mưu xây dựng các chương trình, kế hoạch và tổng kết, sơ kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của tỉnh, huyện như: Các cấp ủy, cơ quan, đơn vị kịp thời tham mưu, ban hành các chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, tỉnh, huyện trên lĩnh vực Khoa giáo, văn hóa, văn nghệ ban hành năm 2023 ngay sau khi được giao nhiệm vụ (các lĩnh vực về khoa học và công nghệ; giáo dục và đào tạo; y tế, dân số; thể dục thể thao; gia đình, trẻ em). Trên sơ sở các chương trình, kế hoạch thực hiện của Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy, đề nghị các cấp ủy, cơ quan, đơn vị và các ngành Khoa giáo kịp thời tham mưu ban hành kế hoạch thực hiện sát với tình hình của các cơ quan, đơn vị, địa phương; Xây dựng báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị (khóa X) về “tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”; Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 04/11/2013 của Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về “đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”; Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TW, ngày 04/7/2008 của Ban Bí thư (khóa X) về “phát triển nền Đông y Việt Nam và Hội Đông y Việt Nam trong tình hình mới”; Tổng kết 25 năm thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW, ngày 30/5/1998 của Bộ Chính trị (khóa VIII) về “tăng cường công tác chính trị tư tưởng; củng cố tổ chức đảng, đoàn thể quần chúng và công tác phát triển đảng viên trong các trường học”; Sơ kết 03 năm thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU, ngày 06/5/2021 của Tỉnh ủy về “nâng cao chất lượng giáo dục đối với học sinh dân tộc thiểu số tính đến năm 2025, định hướng đến năm 2023”.

 

 Chương trình Văn nghệ mừng Đảng - mừng Xuân Xuân Quý Mão 2023, chào mừng kỷ niệm 110 năm Ngày thành lập tỉnh Kon Tum (09/02/1913 - 09/02/2023). 

 Ba là, thực hiện Chương trình phối hợp: Các cấp ủy, cơ quan, đơn vị khối Khoa giáo phối hợp triển khai thực hiện tốt Quyết định số 238-QĐ/TW, ngày 30/9/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII) về “quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo cấp ủy với cơ quan Nhà nước cùng cấp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, Nhân dân quan tâm”, tập trung vào những nhiệm vụ, nội dung sau: (i) Tiếp tục nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận, tâm trạng của các tầng lớp Nhân dân; phát hiện kịp thời các vấn đề bức xúc, nổi cộm, có tính “phức tạp”, “nhạy cảm”, nhất là các vấn đề về giáo dục, y tế, môi trường, biến đổi khí hậu…; (ii) Định hướng công tác thông tin, tuyên truyền về nội dung và kết quả thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về giáo dục và đào tạo; khoa học và công nghệ; y tế, dân số, thể dục thể thao, gia đình, trẻ em, an sinh xã hội. Phối hợp thông tin, tuyên truyền nhân rộng nhân tố mới, điển hình tiên tiến; kịp thời biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc về triển khai thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trên lĩnh vực Khoa giáo. Tích cực đăng tải thông tin chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội của huyện, của đơn vị, địa phương trên Trang thông tin điện tử và trang mạng xã hội của địa phương, đơn vị; tăng cường thông tin tích cực; thực hiện tốt việc phát ngôn và chủ động cung cấp thông tin cho báo chí để kịp thời tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội; (iii) Tiếp tục phối hợp quán triệt và triển khai thực hiện có hiểu quả về phát huy giá trị văn hóa, con người Việt Nam và sức mạnh toàn dân tộc, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân, bảo đảm gắn kết hài hòa giữa phát triển kinh tế với phát triển xã hội; bảo tồn và phát huy giá trị bản sắc văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện. Huy động, khai thác và sử dụng có hiệu quả của các nguồn lực, tiềm năng, lợi thế của địa phương; tập trung phát triển dược liệu, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; nâng cao chất lượng và mức sống của Nhân dân./.


Tác giả: Quốc Vy - BTG Huyện ủy.

Tin liên quan