A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ năm 2023.

Thực hiện Kế hoạch số 46-KH/BTGTU, ngày 19/10/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum về công tác lý luận chính trị năm 2023; căn cứ vào tình hình thực tế đăng ký nhu cầu đạo tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, đảng viên của các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Huyện ủy, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội huyện và các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Huyện ủy. Vừa qua, ngày 06/12/2022 Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành Kế hoạch số 96-KH/HU về đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị (LLCT), chuyên môn nghiệp vụ năm 2023.

Quang cảnh Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Văn phòng cấp ủy năm 2022.   

Theo đó, trong năm 2023 Ban Thường vụ Huyện ủy giao cho Trung tâm Chính trị huyện phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành mở 16 lớp bồi dưỡng LLCT và chuyên môn nghiệp vụ với 838 lượt học viên tham gia học tập, gồm: (1) Lớp Sơ cấp LLCT, 01 lớp với 40 học viên; (2) Lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng, 02 lớp với 100 học viên; (3) Lớp bồi dưỡng LLCT cho đảng viên mới, 02 lớp với 80 học viên; (4) Lớp bồi dưỡng chuyên đề “Tư tưởng Hồ Chí Minh”, 01 lớp với 80 học viên; (5) Lớp bồi dưỡng chuyên đề “Vấn đề dân tộc, tôn giáo và chính sách dân tộc, tôn giáo”, 01 lớp 60 học viên; (6) Lớp bồi dưỡng công tác Đảng cho Bí thư chi bộ và cấp uỷ viên cơ sở, 01 lớp với 50 học viên; (7) Lớp bồi ỡng LLCT và chuyên môn nghiệp vụ công tác Dân vận ở cơ sở, 01 lớp với 56 học viên; (8) Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Tuyên giáo cơ sở, 01 lớp với 60 học viên; (9) Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Tổ chức xây dựng Đảng, 01 lớp với 52 học viên; (10) Lớp bồi dưỡng LLCT và nghiệp vụ cho cán bộ Công đoàn cơ sở, 01 lớp với 60 học viên; (11) Lớp bồi dưỡng LLCT và nghiệp vụ công tác Đoàn ở cơ sở, 01 lớp với 60 học viên; (12) Lớp bồi dưỡng LLCT và nghiệp vụ cán bộ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ở cơ sở, 01 lớp với 60 học viên; (13) Lớp bồi dưỡng LLCT và nghiệp vụ cho cán bộ Hội Nông dân cơ sở, 01 lớp với 50 học viên; (14) Lớp bồi dưỡng LLCT, nghiệp vụ công tác Đội, 01 lớp với 30 học viên.

Tại các lớp, ngoài các tài liệu học tập do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn, Trung tâm Chính trị huyện sẽ chủ động triển khai các chuyên đề lồng ghép vào chương trình học tập của các lớp nêu trên với các chuyên đề như: Đấu tranh phòng, chống âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, cơ hội và phần tử xấu trên mạng xã hội theo tinh thần nội dung của Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị; Lịch sử Đảng bộ tỉnh Kon Tum, lịch sử Đảng bộ huyện Kon Plong, lịch sử Đảng bộ xã Đăk Kôi, lịch sử Đảng bộ xã Đăk Ruồng, lịch sử lực lượng vũ trang huyện Kon Rẫy; Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Giáo dục lịch sử Đảng “Đảng ta thật là vĩ đại”; Hội nhập quốc tế; Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam; Nghị quyết, chỉ thị của Đảng các cấp mới được ban hành. Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu Trung tâm Chính trị huyện phối hợp với các cơ quan liên quan chuẩn bị nội dung, tài liệu, thời gian mở lớp theo kế hoạch đề ra; việc sử dụng kinh phí đào tạo, bồi dưỡng đúng mục đích, đúng nội dung, đúng quy định hiện hành của Đảng và Nhà nước.

Việc mở lớp năm 2023 nhằm mục đích nâng cao trình độ LLCT, chuyên môn nghiệp vụ gắn với việc chuẩn hóa trình độ đối với cán bộ, đảng viên ở các cấp, các ngành; tạo bước chuyển biến căn bản trong việc nâng cao năng lực cán bộ, chất lượng, hiệu quả công việc, góp phần quan trọng trong việc xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có bản lĩnh chính trị vững vàng, chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác; tạo nguồn kết nạp đảng, xây dựng Đảng bộ huyện ngày càng vững mạnh trong thời gian tới./.


Tác giả: Quốc Vy - BTG Huyện ủy.

Tin liên quan

Tin nổi bật Tin nổi bật